پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 6

 1. بررسی رابطه کارکرد های مدیریت زنجیره تأمین با مزیت رقابتی.
 2. بررسی رابطه کارکرد های مدیریت زنجیره تأمین با عملکرد سازمانی.
 3. بررسی رابطه مزیت رقابتی با عملکرد سازمانی.

  1. فرضیه های تحقیق:

فرضیات تحقیق، روابط میان کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی را میسنجند، که به صورت زیر صورتبندی میشوند:

 1. بین کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
 2. بین کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین و مزیت رقابتی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
 3. بین مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش:
1-6-1- تعریف نظری متغیرهای پژوهش:
كاركردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین: مدیریت زنجیرۀ تأمین به عنوان یک استراتژی رقابتی برای یکپارچهسازی تأمینکنندگان و مصرفکنندگان با هدف بهبود پاسخگویی و انعطافپذیری سازمان های تولیدکننده یا خدمترسان تعریف شده (لی و همکاران، 2006) و به یک رویکرد مدیریت فرایندمحور برای منبعیابی، تولید و تحویل محصول/ خدمت به مصرفکننده نهایی یا به طور گستردهتر به هماهنگی اعضای مختلف زنجیرۀ تأمین اشاره دارد.
مزیت رقابتی: مزیت رقابتی عاملی است که یک سازمان با آن قادر است یک وضعیت دفاعی در برابر رقبایش ایجاد کند که شامل قابلیت‌هایی است که به یک سازمان امکان میدهد تا خودش را از رقبایش متمایز سازد (چشمبراه، مرتضوی، 1386).
عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی را چگونگی و نحوه دستیابی به اهداف مالی و اهداف بازار تعریف کردهاند. اصطلاحات اهداف مالی، سودآوری سازمانی، بازگشت سرمایه و رشد فروش، عملکرد کسب و کار و اثربخشی سازمانی، شاخصهایی از عملکرد سازمانی هستند (لی و همکاران، 2006).

در پایین درج شده است

   1. تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:

کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین: در این پژوهش کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین با بهره گرفتن از پرسشنامه سنجیده میشود؛ از جمله شاخصهایی که برای سنجش فعالیتهای مدیریت زنجیرۀ تأمین استفاده میشود عبارتند از مشارکت استراتژیک با تأمینکننده (سوالات 6-1)، ارتباط با مشتری (سوالات 11-7)، سطوح تسهیم اطلاعات (سوالات 17-12)، کیفیت تسهیم اطلاعات (سوالات 22-18) و تعویق (سوالات 25-23).
مزیت رقابتی: در این پژوهش مزیت رقابتی با بهره گرفتن از پرسشنامه سنجیده میشود؛ از جمله شاخصهایی که برای سنجش مزیت رقابتی استفاده میشود عبارتند از هزینه (سوالات27-26)، کیفیت (سوالات31-28)، اطمینان در تحویل (سوالات 34-32) ، نوآوری تولید (سوالات 37-35) و زمان ارائه به بازار (سوالات 41-38).
عملکرد سازمانی: در این پژوهش عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از پرسشنامه سنجیده میشود (سوالات 51-42).

  1. خلاصه

رویکرد انجام این تحقیق بررسی ارتباط کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در سازمان های تولیدی میباشد. در ابتدا سعی گردید تا کلیاتی دربارۀ طرح تحقیقی مورد نظر ارائه گردد، بنابراین به بیان مسأله اصلی تحقیق و تشریح مختصر موضوع و همچنین بیان ضرورت تحقیق، فرضیات تحقیق که در واقع راهنمای اجرایی ما در مسیر تحقیق اشاره گردید. همچنین قلمرو تحقیق از بعد موضوعی، مکانی و زمانی بیان شد تا تحقیق در همین راستا پیش رود و در پایان فصل نیز با تعریف اصطلاحات و واژه های تحقیق به رفع ابهامات و روشنتر شدن هرچه بهتر موضوع پرداخته شد.