پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 20

نمونه آماری: 14 نفر از دانشجویان دختری که سابقه جراحی، بیماری های مزمن و متابولیکی و قلبی-عروقی و ناهنجاری اسکلتی و … نداشته و BMI 18 الی 24 و درصد چربی 20 الی 28 و VO2MAX حدود ml/kg/m 25 الی 30 داشته اند انتخاب شدند.
آزمون های روز قبل از مصرف دارو نما : اندازهگیری فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، ضربان قلب قبل از آزمون و 1 و 12 دقیقه بعد ازآزمون، زمان عكسالعمل، اجرای پروتکل بروس و ثبت HRDP ،VO2MAX ، آستانه تهویه و زمان واماندگی و سایر شاخصهای گازومتری
بونفرونی جفت و Partial Eta Squired
تحلیل کوواریانس دو طرفه (ANCOVA) وآزمون همبستگی بین شاخصهای سرعت و آستانه بیهوازی و ….
آزمون های روز بعد از یک هفته مصرف زعفران : اندازهگیری فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ، تعداد تنفس و ضربان قلب قبل از آزمون و 1و 12 دقیقه بعد از آزمون ، زمان عكسالعمل ، اجرای پروتکل بروس و ثبت HRDP ،VO2MAX،آستانه تهویه و زمان واماندگی و سایر شاخصهای گازومتری
آزمون های روز بعد از مصرف دارو نما : اندازهگیری فشار خون سیستولیک ودیاستولیک ، ضربان قلب قبل از آزمون و 1 و 12دقیقه بعد از آزمون ، زمان عكسالعمل ، اجرای پروتکل بروس و ثبت HRDP ،VO2MAX ، آستانه تهویه و زمان واماندگی و سایر شاخصهای گازومتری
فصل چهارم:
نتایج و یافته‌های پژوهش
مقدمه
با توجه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق این فصل شامل دو بخش توصیف یافتهها و آزمون فرضیه های تحقیق میباشد. در بخش اول، متغیرهای تحقیق ارائه می‌شوند و سپس سؤالات تحقیق مطرح شده و برای پاسخ به سوالات تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی و برای رسم نمودارها از نرم افزار (Excel) استفاده شد. در بخش توصیفی میانگین و انحراف معیار برای متغیرها محاسبه شد و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون بونفرونی استفاده و سطوح معنی داری )05/0 (P<در نظر گرفته شد.
4-1 توصیف یافته های پژوهش
4-1-1-توصیف ویژگی‌های آزمودنی‌ها
ویژگی جسمانی آزمودنی ها که شامل سن، وزن، شاخص توده بدنی و در صد چربی در جدول 4-1 را نشان داده شده است.
جدول 4-1. مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ویژگی‌های جسمانی آزمودنی‌ها

متغیر
شاخص آماری
سن (سال) قد(cm) وزن(kg) شاخص توده بدنی درصد چربی
میانگین 17/20 66/162 56 1/21 22/21
انحراف استاندارد 83/1