تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژ.هش علمی :بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی۹۳- قسمت ۲۹

۶۵/۰

کسب هدف

۷

۶۹/۰

یگانگی

۷

۷۳/۰

حفظ الگوها

۷

۶۸/۰

کل

۲۸

۸۹/۰

کارایی

۲۳

۹۱/۰

۳-۶٫ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در این پژوهش از آمار توصیفی شامل شاخص های(فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و …) جهت تلخیص و طبقه بندی داده ها استفاده شده است. همچنین از آمار استنباطی شامل: آزمون تی گروه های مستقل، برای پاسخ به سوال های ۱ تا ۸ تحقیق برای مقایسهی میانگین امتیازات دو گروه مدیران انتصابی و انتخابی، تحت برنامهی نرم افزار آماری SPSS بهره برداری شده است.
۳-۷٫ شیوه ی اجرا:
برای اجرای تحقیق حاضر ابتدا با مراجعه به مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ارومیه مجوز و همچنین اطلاعات آماری لازم دریافت شد. جهت اجرای ابزارهای تحقیق به منظور گردآوری داده های مورد نیاز ، از تعدادی پرسشگر به عنوان همکار طرح، استفاده گردید؛ به این صورت که ابتدا اطلاعات کافی در خصوص کلیات طرح ، آموزش های لازم در مورد نحوهی مراجعهی آن ها به مدارس مختلف جهت تکمیل پرسشنامه ها ارائه شد و تأکیدات لازم در خصوص اهمیت اجرای صحیح و دستیابی به اطلاعات درست به عمل آمد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه :
هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسهی اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری آنها با توجه به مهارت های سه گانهی مدیریتی( انسانی- فنی- ادراکی) بوده است. در فصول قبل، کلیات، مبانی نظری و عملی و روش تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت. لذا در این فصل، ابتدا داده‌های حاصل از اجرای ابزار‌های اندازه گیری، به وسیلهی شاخص‌های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی می شوند و سپس با بهره گرفتن از آزمونهای آماری ، به تجزیه و تحلیل داده های حاصل پرداخته می شود تا نهایتاً به هریک از سوال های پژوهش پاسخهای قابل قبولی ارائه گردد.

در پایین درج شده است

mop