پایان نامه ارشد

دانشگاهی : استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرایند- قسمت 2

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده2-1- سرخ کردن مواد غذایی ………………………………………………………………………………………………….72-1-1- تعریف سرخ کردن …………………………………………………………………………………………………..72-1-2- تاریخچه سرخ کردن مواد غذایی ………………………………………………………………………………….82-2- فواید فرایند سرخ کردن ………………………………………………………………………………………………..102-3- بررسی انواع فرایند سرخ کردن ………………………………………………………………………………………122-4- مکانیسم سرخ کردن عمیق …………………………………………………………………………………………….132-5- مکانیسم های جذب روغن …………………………………………………………………………………………….172-5-1- جایگزینی روغن با رطوبت ………………………………………………………………………………………..212-5-2- جذب روغن در مرحله سرد کردن […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 45

20 به بالاکل 27152 17.8%%100 079 .0%0%100 904-2- توصیف داده ها4-2- 1- درنمودارهای زیردرصد میزان بکار گیری مولفه هادرکتابهای دوره دوم ( فارسی؛مطالعات اجتماعی ؛ جغرافیا؛ تاریخ و مدنی )توضیح داده شده است .نمودار4-2-1-1 – نشان می دهــــد میزان درصــــــــد بکارگیری مولفه اقتـــــصادی در فارسی ششم بیشترودر مطالعات اجتماعی سه پایه میزان بکارگیری آنها تفاوت […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 36

کمبود و کاستــی در ورودی ها و روابط با تامین کـــنندگان آن برای سیستم های با کیفیت طبق مقررات سوسیال سکیوریتی از شرکت های گردشگری انفرادی برای ازبین بردن شکاف ؛ ادراک کیفیت وفاصله کنترل کیفیت طبق مقررات سوسیال سکیوریتی غیر ممکن است .هیچ کدام از سیستم های کیفیت گردشگری موجود طبق مقررات سوسیال سکیوریتی […]

پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 33

ﻧﻘﺶ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭼﻬﺮ ﻩﻫﺎﻱ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﻋﺰﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ67ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻱ ﺭﺍﻩ ﺣﻞﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﻳﻨﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻧﮕﻴﺰﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 31

خلاصه ی دروس در ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ1- ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎﺭ ﺕ ﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ ﻩﻫﺎﻱ جغرافیایی ؛ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺍﺳﺘﺎﻥها وکشورهای همسایه وصنایع کشـور؛ ﺗﺎﺭﻳﺨـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳــﺘﻲ؛ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ ﻩﻱ ﺍﻳﺮﺍ ﻥﺷﻨﺎﺳﻲ؛ ﻧﻘﺶ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ کشور؛ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﺗﺼاﻮﻳ، ﻋﻜـﺲ، ﻧﻘﺸـﻪ ، ﻧـﻤﻮﺩﺍﺭ […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 29

مناطق مولدگردشگریمناطق مبدا گردشگران ؛ بنابر این مناطق اقامت و دایمی گردشگران که نشانگر منبع تقاضا و موقعیت بازار هستند ، جایی که وظایف اصلی بازاریابی گردشگری برآن اساس انجام می شود . (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)مخارج گردشگریمجموع هزینه های مصرفی که توسط یک بازدیدکننده ویاازطرفی که بازدیدکــننده برای ســــفرواقامت اودریک […]

پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 28

این لغت اشاره دارد به میزان مفرح بودن گردشگری ، شوخی وخنده خواســـــته ی یک كودك و فرد بالغ درهر موقعـیتی می باشد ومی تواندانگیزهایی برای گردشگرباشد. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)برنامه های مصرف مكرراین نوع برنامه ها برنامه هایی هـــستند كه درآن مشتریان دائمی و ثابت خدمات شركتها وموسسا ت را […]

پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 26

شکل شماره 12 -جاذبه های طبیعی452-26- جاذبه های فرهنگیمنزلگاه های فرهنگی ؛تاریخی ؛باستانی ؛صنایع دستی وهنرها ؛فعالیت های اقتصادی جالب توجه ؛نواحی جذاب شهری ؛ موزه ها ؛ جشنواره ها فرهنگی ؛ مهر ورزی ساکنان محلیانواع جاذبه های ویژهاین جاذبه ها به ویژگی فرهنــگی و طبــیعی وابسته نیســـتند و به صـورت مصنــوعی خلق شده اند […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 22

دولتها برای توسـعه منابع انسانی موردنیازجهانگردی به صورتی فعال اقدام نموده اند و به سازمانـهای مربوطه وکار فرمایان کمـک می کنند تا نیازهای مهارتی را شناسایی کنند اجرا گنندگان برنامه های آموزشـی هم در این حرکت مشارکت می کنند و به بررسی مشاغل و شرح وظایف پرداخـته اند امر آموزش در توسعه جهانگردی و گردشگری […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 20

* افزایش عرضه ی نیروی کار 2-19 * تاثیر گردشگری بر قیمتها ( مولفه اقتصادی )تاثیر گردشگری برسطوح عمومی قیـمت کالا و خدمات بستگی به جایــگاه این صنـــعت در اقتــــصاد ملی دارد افزایش حضور گردشگران دریک ناحیه ؛ انگیزه ی مناسبی برای توسعه تاسیسات گردشگری بوســـیله سرمایه گذاران غیر بومی دارد.این امر عامل مناسبی برای […]