تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژ.هش علمی :چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده- قسمت ۴

مبحث اول : میانجیگری پلیس ۸۰گفتار اول : نقش ، اهمیت و مشکلات پلیس در میانجیگری ۸۰بند اول : نقش و اهمیت پلیس در میانجیگری ۸۱بند دوم : مشکلات پلیس در میانجیگری ۸۳گفتار دوم : دفتر مدد کاری اجتماعی در پاسگاههای پلیس ۸۴بند اول : تاریخچه تشکیل و وظائف دفاتر مدد کاری اجتماعی ۸۴بند دوم […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

دانشگاهی : استقلال دادرس در حقوق ایران- قسمت ۱۶

۲) قضاتی که مورد تعقیب انتظامی قرار می گیرند از حمایت قانون و حق دفاع برخوردار باشند.۳)محاکمه از طریق قضاتی با تجربه، باسواد و از همه مهم تر مستقل انجام شود.۴) مجازات متناسب با قانون بوده و در اعمال آن بیشتر جنبه اصلاح قاضی مدنظر باشد تا اینکه جنبه تنبیه قرار بگیرد.۵) قضات محکوم به […]