دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۷

در جهت حفظ روابط خوب و تأییدهای دیگران اطاعت از قوانین به منظور اجتناب از عدم تأیید دیگران.اطاعت از قوانین برای اجتناب از نکوهش مقامات؛ اهمیت انجام وظیفه برای حفظ نظم جامعه. پسقراردادی بین ۱۳ سالگی تا شروع بزرگسالی در جهت قراردادی اجتماعیدر جهت اصول اخلاقی همگانی احترام به قوانینی بر حسب اصول اخلاقی شناخته […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۹

ابتکار در برابر گناه (آلتی) ۳ تا ۶ سالگی کودکان از طریق بازی وانمود کردن، نوعی آدمی را که میتوانند شبیه آن شوند را تجربه میکنند. ابتکار- حس جاه طلبی و مسئولیت- در صورتی پرورش مییابد که والدین درک نو یافتۀ مقصود و هدف را تقویت کنند. اگر والدین توقع کنترل شخصی خیلی زیاد داشته […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۵

۱-۴- اهداف پژوهش۱- مطالعۀ نقش برنامۀ آموزش پیش از دبستان در تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی۲- مقایسۀ سطوح تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی پیشدبستانی رفته با گروه همتای پیشدبستانی نرفتۀ آنها۱-۵- پرسشهای پژوهشالف– آیا برنامۀ آموزش پیشدبستان در تحول شناختی کودکان پایۀ اول ابتدایی نقش دارد؟ب– آیا میان سطوح تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۶

تحول انسان فرایندی پیچیده است که میتوان آن را به ابعاد فیزیکی، شناختی، هیجانی، اجتماعی تقسیم کرد. هرچند هریک از ابعاد بر جنبۀ خاصی از تحول تأکید دارند، اما بین این ابعاد وابستگی متقابل قابل توجهی وجود دارد. به طوری که هرچند میتوان هریک از ابعاد را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داد اما […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۲

گرایش: تعلیم و تربیتدانشگاه ملایر-گروه: علوم تربیتی تاریخ فارغ التحصیلی: شهریور ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۲۰۰ کلید واژه : آموزش پیشدبستانی، تحول شناختی، تحول کودک، آموزش ابتدایی چکیده:مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش آموزش پیشدبستانی در تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول دورۀ ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش مورد استفادۀ در این مطالعه روش پسرویدادی و جامعۀ […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۳

۲-۳-۵-۴- انتقادات به نظریۀ پیاژه…………………………………………………………………………………..۷۱۲-۳-۵-۵- تحول شناختی از منظر نظریه پردازان نوپیاژه ای………………………………………………۷۳۲-۳-۵-۶- تحول شناختی از دیدگاه برونر………………………………………………………………………..۸۹۲-۳-۵-۷- تحول شناختی از دیدگاه ویگوتسکی……………………………………………………………….۹۲۲-۴- ماهیت آموزش پیش دبستان………………………………………………………………………………….. ۹۹۲-۴-۱- اهمیت و ضرورت آموزش پیش دبستان………………………………………………………..۱۰۰۲-۴-۲- سیر تحول آموزش پیشدبستان در ایران و جهان…………………………………………….۱۰۲۲-۴-۳- برنامه درسی و آموزش پیشدبستان………………………………………………………………۱۰۴۲-۵ – پیشینۀ تجربی…………………………………………………………………………………………………….۱۰۸جفصل سوم: روش پژوهش۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹۳-۲- نوع […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های وابسته- قسمت ۹۵

نمودار ۴-۲۱ میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان به تفکیک مراکزپرسش اساسی هفتم – میزان رضایت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران از استفاده از کتابخانه‌های وابسته چقدر است؟به منظور تعیین میزان رضایت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته دو پرسش در پرسشنامه در نظر گرفته شده است. یک […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های وابسته- قسمت ۴۷

۱٫۱% ۲ ۳٫۹% ۷ ۱٫۱% ۲ ۱۶٫۹% ۴۸ ۲۷% ۴۸ ۲۰٫۲% ۳۶ ۹۲٫۱% ۱۶۴ مجموع نمودار ۴-۵ روش‌های جستجوی منابع الکترونیکی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه۴-۱-۲-۹ میزان استفاده از انواع منابع اطلاعاتیبرای تعیین میزان استفاده از انواع منابع اطلاعاتی پرسشی در پرسشنامه طرح شده است، به گونه‌ای که متخصصان میزان استفاده از منابع مختلف را […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های وابسته- قسمت ۱۹

سایپا ۱۸۰ ۵۵ ۳۷ ۲/۶۷% جمع ۸۵۵ ۲۶۵ ۱۷۸ ۱/۶۷% ۳-۵ ابزار گردآوری داده‌هابه منظور کسب اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه‌ای محقق ساخته، با الهام از پژوهش‌های پیشین و با توجه به اهداف، پرسش‌های اساسی، و فرضیه‌های پژوهش تنظیم شد. سپس اعتبار پرسشنامه (روایی و پایایی) مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از تایید نهایی، پرسشنامه میان […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های وابسته- قسمت ۱۳