دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران۹۲- قسمت ۷

عنوان صفحه جدول (۴-۲۳) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا ۹۸جدول (۴-۲۴) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها ۹۹جدول (۴-۵۲) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها ۹۹جدول (۴-۲۶) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل) ۱۰۰جدول (۴-۲۷) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی ۱۰۱ فهرست نمودارها عنوان […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مطالعه حافظه جمعی قوم بلوچ در جنوب استان کرمان- قسمت ۱۴

مولاداد می گوید : «اگر من بگویم فلانی را می کشم باید بکشمش، اگر فهمیدم که اشتباه می کنم باز هم باید بکشمش، بلوچ حرفی زد باید روی حرفش باشد، بلوچ بودن به زبان و لباس نیست به قول و غیرت و تعصب است ».سردار( ر) : « بلوچ ، بلوچ بودنش به این است که ما […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۸

۴ وفادارسازی مشتری شاخص وفاداری شناختی ۴ شاخص وفاداری اثرگذار ۴ شاخص وفاداری ارادی (نیت) ۴ شاخص وفاداری رفتاری ۴  ۳-۷ روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده هاالف) روایی: پس از تدوین پرسشنامه به تعیین روایی[۶۰] آن پرداخته ایم. «مقصوداز روایی این است که وسیله اندازه گیری بتواند همان چیزی را اندازه بگیرد که برای آن […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۹

جمع آوری اطلاعات ۵ تا ۸ ۷۴۷/۰ تجزیه و تحلیل بازار ۹ تا ۱۲ ۸۵۲/۰ ارتباطات ۱۳ تا ۱۶ ۸۴۵/۰ هوشمندی رقابتی ۱ تا ۱۶ ۹۴۴/۰ وفاداری مشتریان ۱۷ تا ۳۲ ۹۳۸/۰ کل سوالات پرسشنامه ۱ تا ۳۲ ۹۴۷/۰ با توجه به مقادیر ضریب آلفا مشاهده می کنیم که پرسشنامه این تحقیق از پایایی قابل […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۷

۳-۵ روش جمع آوری داده هابه طور کلی، با منابع ثانویه نمیتوان نیازهای اطلاعاتی پروژه تحقیقاتی را کاملا” برآورده کرد. درنتیجه، پژوهشگر به منابع اولیه روی می آورد و در این مرحله از طریق پاسخ دهندگان، مشاهده و آزمایش، اقدام به جمع آوری اطلاعات میکند. پاسخ دهندگان، منبع اصلی اطلاعات هستند. در این پژوهش از […]

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۵

پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی های بازاریابی در بین بانک های دولتی و خصوصی استان زنجان”، در سال ۱۳۹۱ توسط پیرایش و علی پور انجام گرفت.نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی در بین بانک های دولتی و خصوصی استان رابطه مثبت و معناداری وجود […]