پایان نامه ارشد

مقالات : شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران- قسمت 3

2-4-2 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 372-5 جمعبندی و نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………. 39فصل سوم : بررسی کلی صنعت برق در اقتصاد ایران ………………………………………………. 403-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 413-2 تاریخچه برق در جهان………………………………………………………………………………………………………… 413-3 تاریخچه برق در ایران………………………………………………………………………………………………………….. 433-4 برق در دنیای امروزی…………………………………………………………………………………………………………. 453-5 ویژگیهای عمومی صنعت برق……………………………………………………………………………………………. 473-6 ویژگیهای خاص صنعت برق در ایران……………………………………………………………………………….. 483-7 تعرفههای عمومی برق……………………………………………………………………………………………………….. 503-8 تعرفههای تضمینی………………………………………………………………………………………………………………. 523-9 […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران- قسمت 4

4-9-2 روش اثر‌هاي ثابت…………………………………………………………………………………………………………874-9-3 روش اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………..884-9-4 آزمونها………………………………………………………………………………………………………………………….894-10 تراز برق مناطق………………………………………………………………………………………………………………….924-11 تعیین اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………944-11-1 اعتبار مدل…………………………………………………………………………………………………………………….964-11-2 فروض اساسی مدل……………………………………………………………………………………………………….974-12 انتخاب گام زمانیDT……………………………………………………………………………………………………….97الف) آزمون پایه…………………………………………………………………………………………………………………………..99ب) آزمون باز تولید رفتار………………………………………………………………………………………………………….100پ) آزمون ساختاری مدل………………………………………………………………………………………………………….1024-13 شبیهسازی تراز انژی الکتریکی در سطح منطقه ای و کشور………………………………………..1034-14 سناریو رشد8% تولید ناخالص داخلی طبق برنامه توسعه………………………………………………1084-15 سناریوفرض افزایش قیمت(با فرض رشد 4% )………………………………………………………………112فصل […]

پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی- قسمت 19

16 76/6 3 4 18 05/7 3 5 20 85/8 3 6 22 6/9 3 7 3-5-2-7-روش ثبت ضربان قلب فعالیتتغییرات ضربان قلب فعالیت آزمودنی‌ها طی اجرای پروتکل تمرینی با استفاده ازضربانسنج پولار و نرم افزار DMAX لحظه به لحظه ثبت شد.شکل3-4. ضربان سنج پولار3-6-تجزيه و تحليل اطلاعات خامبراي مقايسه و پردازش اطلاعات گازومتري و […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی- قسمت 20

نمونه آماری: 14 نفر از دانشجویان دختری که سابقه جراحی، بیماری های مزمن و متابولیکی و قلبی-عروقی و ناهنجاری اسکلتی و … نداشته و BMI 18 الی 24 و درصد چربی 20 الی 28 و VO2MAX حدود ml/kg/m 25 الی 30 داشته اند انتخاب شدند.آزمون های روز قبل از مصرف دارو نما : اندازهگيري فشار […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی- قسمت 16

در پژوهشی که توسط بیات و همکاران (1384) انجام شد مصرف گیاه مریم گلی موجب حفظ توان انفجاری بی‌هوازی، کاهش احساس خستگی، افزایش احساس توانمندی، افزایش زمان فعالیت بدنی تا بروز خستگی و کاهش درک فشار در فوتبالیستهای مرد بزرگسال می‌شود که دلیل ﺁن را ممانعت گیاه مریم گلی از کاهش میزان کولین پلاسما نسبت […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی- قسمت 17

ضربان سنج پولار براي مشاهده ضربان قلب درحين فعاليت (Polar Electro, Made in China, 31 CODED, N2965) كاليپر يا چربي سنج مدل پویا براي سنجش درصد چربي وزن و قدسنج براي اندازه‌گيري قدآزمودنيها فشارسنج (Manual Inflation Digital Blood Pressure Monitor, Made in China, MPlus) نرم افزار ویژه طراحی شده توسط دکتر معمار باشی نرم افزارDMAX […]

پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی- قسمت 14

طعم تلخ زعفران مربوط به گليكوزيدي است به نام پیکروکروسین با فرمول شیمیایی (C16 H26 O7) که یک منوترپن آلدیید فاقد رنگ است که بیش از 13% ماده خشک زعفران را تشکیل می‌دهد. این ماده طی فراوری گیاه تازه بر اثر تجزیه حرارتی یا آنزیمی به آلدییدی معطر به نام سافرانال تبدیل می‌شود. در حقیقت […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی- قسمت 10

تعیین اثر مصرف زعفران بر ضربان قلب پیش آزمون دختران جوان غیر فعال تعیین اثر مصرف زعفران بر ضربان قلب پس آزمون دختران جوان غیر فعال تعیین اثر مصرف زعفران بر آستانه تهویه (VT) دختران جوان غیر فعال تعیین اثر مصرف زعفران بر زمان واماندگی دختران جوان غیر فعال تعیین اثر مصرف زعفران بر فشار […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی- قسمت 12

آمادگی جسمانی مطلوب برای ورزشکاران و افراد جامعه اهمیت زیادی دارد و ورزشکاران برای رسیدن به بالاترین سطح اجرا ورزشی از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. بنابراین شناخت عوامل موثر بر آن برای بهبود عملکرد ورزشکاران و افراد عادی می‌تواند مفید واقع شود. آمادگی قلبی_تنفسی با صرف نظر از عوامل موثر بر آن مانند نژاد، سن، […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی- قسمت 7

5-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 765-3- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 765-3-1- پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. 765-3-2- پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 77منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..83فهرست جدولها شماره و عنوان جدول صفحه جدول 1 –2.ترکیبات تقریبی ادویه زعفران …………………………………………………………………………………………………….. 19جدول2– 2.مصارف زعفران در صنعت دارویی و پزشکی ………………………………………………………………………………… 22جدول3–1.مراحل تست بروس ……………………………………………………………………………………………………………………….. 43جدول4–1. مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ویژگی […]