پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 8

شماره و عنوان شکل صفحه شکل 2 –1.ساختار شیمیایی کروسین …………………………………………………………………………………………………… 20شکل 2 – 2.ساختار شیمیایی پیکوکروسین ………………………………………………………………………………………….. 20شکل 2 –3.ساختار شیمیایی سافرانال …………………………………………………………………………………………………… 21شکل 3 –1. دستگاه قد و وزن سنج سکا ……………………………………………………………………………………………….. 40شکل 3 –2.کالیپر مدل پویا ……………………………………………………………………………………………………………………..41شکل3 –3.دستگاه فشار سنج دیجیتال ………………………………………………………………………………………………….. 41شکل 3 –4.ضربان سنج پولار ……………………………………………………………………………………………………………….. 43شکل 4 –1.مقایسه مقادیر […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 9

زعفران با نام علمی (Crocus sativus) و نام عمومی (saffron) از خانواده زنبقیان (iridaceas) گیاهی علفی، چند ساله، بدون ساقه که ریشه پیازی دارد و به گل سلامتی، سلطان ادویه ها و طلای سرخ معروف است. کلاله خشک آن به عنوان طعم دهنده و چاشنی غذایی در اکثر کشورهای جهان مصرف می شود.زعفران علاوه بر […]

پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 5

2-1- بخش اول……………………………………………………………………………………………………………………….. 152-1-1- آمادگی قلبی تنفسی …………………………………………………………………………………………… 152-1-2- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی ……………………………………………………………………….. 162-2- بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………………….. 182-2-1-ترکیبات زعفران…………………………………………………………………………………………………… 182-2-1-1- کروسین ………………………………………………………………………………………………………… 192-2-1-2- پیکروکروسین ………………………………………………………………………………………………. 202-2-1-3- سافرانال……………………………………………………………………………………………………………202-2-2- خواص دارویی…………………………………………………………………………………………………………. 212-2-3- مضررات مصرف بیش از حد زعفران……………………………………………………………………….. 222-2-4-پیشینه تحقیقات به عمل آمده در رابطه زعفران ……………………………………………………. 232-2-4-1- اثرات ضد افسردگی ……………………………………………………………………………………….. 232-2-4-2- اثر تقویتی بر […]

پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 6

3-5-2-3- اندازه گیری درصد چربی …………………………………………………………………………….. 403-5-2-4- روش اندازه گیری فشارخون……………………………………………………………………………413-5-2-5- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس…………………………………………………. 423-5-2-6- اجرای پروتکل بروس ……………………………………………………………………………………. 423-5-2-7- روش ثبت ضربان قلب فعالیت………………………………………………………………………..433-6- تجزیه و تحلیل اطلاعات خام……………………………………………………………………………………………433-7- روش تحلیل آماری ………………………………………………………………………………………………………… 443-8- شماتیک طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 45فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهشمقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 474-1- توصیف یافته های […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 4

كلید واژهها: استقامت قلبی-تنفسی، حداکثر اکسیژن مصرفی، زعفران، گازومتری فهرست مطالب شماره و عنوان مطالب صفحه فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21-1- تعریف مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….31-2- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 61-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 71-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 81-4- 1- هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 81-4- 2- اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………. 91-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91-6- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….101-6-1- محدودیت های قابل […]

پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 28

عملکرد سازمانی 0.979 0.201 نرمال پارامتریک همان طور که مشخص شده است در همه متغیرهای تحت بررسی، میزان سطح معناداری از میزان خطای نوع اول در سطح 05/0 بیشتر است. لذا فرض نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی پذیرفته میشود و میتوان از آزمونهای پارامتریک برای بررسی و آزمون فرضیات یهره برد.4-4- آمار استنباطی:تکنیک‌های آماری که […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 25

0 (عدم برازش) تا 1 (برازش کامل) ریشه میانگین مربعات خطای برآورد Root Mean Squared Error of Approximation RMSEA کوچک‌تر از 05/0 ریشه میانگین مربعات باقیمانده Root Mean Squared Residual RMR نزدیک به صفر باشد فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها4-1- مقدمه:پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن […]

پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 21

متغیر تعداد سوالات شماره سؤالات 1 عملکرد سازمانی 10 42-51 لازم به ذکر است که سؤالات هر پرسشنامه بر اساس طیف لیكرت ارزشگذاری شدهاند. این طیف از پنج قسمت مساوی تشكیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار میدهد تا گرایش خود را دربارهْ آن مشخص نماید (حافظنیا، […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 18

3-3-2-3- نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونهشاخص KMO شاخصی از کفایت نمونه‌گیری است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی میکند و از این طریق مشخص می‌کند آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل‌های پنهان یا اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص […]

پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 15

الاین و همكاران (2010) مقالهای با عنوان “بهبود عملكرد سازمانی و عملكرد نوآورانه از طریق مدیریت عملکرد زنجیرۀ تأمین در شركتهای مالزی” انجام داده است . در این تحقیق کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین که ابعاد آن شامل مشارکت استراتژیک با تأمینکننده، تسهیم اطلاعات، فناوری اطلاعات، ارتباط با مشتری، آموزش و عملیات درونی میباشد، به عنوان […]