تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

دانشگاهی : چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده- قسمت ۱۳

از بزهدیده به دلیل کمک خواستن از پلیس سپاسگزاری میکنندنخستین مأمور پلیسی که به صحنه جرم وارد میشود ، باید تضمین کند که دیگر مأموران پلیس گمارده شده برای آن پرونده ، از کل محتوای آنچه وی شنیده است آگاه میشوند تا از تکرار آن پرسشها برای بزهدیدگان پرهیز شود[۶۲].بند اول: منشور اخلاقی پلیسالف-ویژگیهای اخلاقی […]