تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژ.هش علمی :بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی۹۳- قسمت ۲۹

۶۵/۰ کسب هدف ۷ ۶۹/۰ یگانگی ۷ ۷۳/۰ حفظ الگوها ۷ ۶۸/۰ کل ۲۸ ۸۹/۰ کارایی – ۲۳ ۹۱/۰ ۳-۶٫ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها:در این پژوهش از آمار توصیفی شامل شاخص های(فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و …) جهت تلخیص و طبقه بندی دادهها استفاده شده است. همچنین از آمار استنباطی شامل: آزمون تی گروه […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل دانشگاهی : بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی۹۳- قسمت ۲۳

نمودار(۲-۱): مهارت های مدیریت: ارزش نسبی مهارت ها در رده های مدیریت۲-۱۱٫ اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف، رابطهلفظ کارآیی و کارآمدی را معادل آورده‌اند. همچنان که واژه اثر بخش و ثمربخشی را یکی دانسته‌اند. اگرچه بین این دو تفاوت قایل شده‌اند، ولی مطالعاتی که روی اثربخشی و کارایی انجام شده است نشان می‌دهد که مرز […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی- قسمت 4

كليد واژهها: استقامت قلبي-تنفسي، حداکثر اکسیژن مصرفی، زعفران، گازومتری فهرست مطالب شماره و عنوان مطالب صفحه فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21-1- تعریف مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….31-2- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 61-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 71-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 81-4- 1- هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 81-4- 2- اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………. 91-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91-6- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….101-6-1- محدودیت های قابل […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 33

دسته ديگري از تئوري هايي كه براي تبيين بالا بودن نرخ انحرافات و جرائم اجتماعي در دوران اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي به عنوان يك عنصر كليدي در جهان مدرن كه هر روز ارتباطاتش سطحي تر و كم عمق تر مي شود و انسان ها را به […]

پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 26

‏قبول اصل مشارکت دربرنامه ریزی و اجرا برای همه سطوح تصمیم گیری در پایین درج شده است ‏تامین و پیش بینی منابع مالی مکفی برای اجرای طرح از طریق منابع معین؛ ‏ایجاد ثبات در تصمیم گیری وعدم دخالت سلایق در تصمیمات؛ ‏برنامه ریزی همزمان درنظام توسعه روستایی به منظورکنترل تاثیرات سوء ناشی از ایجاد عدم […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 10

‏ با اینکه وجوب برنامه ریزی بویژه برنامه ریزی های فضایی برای بسامان نمودن شرایط محیطی ‏با هدف بهره گیری بهینه از منابع موجود و به حداکثر رساندن بهره برداری از آن منطقی و ‏کاملآ قابل قبول بنظر میرسد، ولی خود برنامه ریزی دچار نوعی تناقض بنظر میرسد، زیرا ‏موظف به پیش بینی عواملی است […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 11

‏به دنبال این تحولات بنیادین، به تدریج و در طول چند دهه اخیر، مجموعه ای از ‏نظریه ها، دیدگاه ها و پارادایم های جدید در برنامه ریزی و مدیریت شهری جهان مطرح شده ‏است که از جمله آنها می توان به برنامه ریزی طرح های شهری ساختاری و برنامه ریزی طرح های شهری ‏راهبردی و […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش های صحرایی نر مسن- قسمت 5

1-6. قلمرو تحقیق1-6-1. محدوده تحت کنترل محققجنسیت و سن: آزمودنیها موش نر 20 ماهه (سالمند)بودند.تغذیه: از خوراک مخصوص حیوانات آزمایشگاهی به یک میزان برابر استفاده کردند و آب به اندازۀ کافی در دسترس آنها قرار داشت.زمان خواب و بیداری: برای تمام آزمودنیها ریتم 12 ساعت روشنایی و تاریکی رعایت شد.زمان تمرین: زمان انجام تمرین از […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش های صحرایی نر مسن- قسمت 2

1-7-3. سختی استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91-7-4. نیروی تسلیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91-7-5. انرژی شکست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112-2. استخوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112-2-1. مورفولوژی استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………112-2-2. استخوان اسفنجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132-2-3. استخوان فشرده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132-2-4. ترکیبات استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….152-2-5. سلولهای استخوانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………172-3. بازسازی و ترمیم استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………..182-3-1. قانون ولف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..192-3-2. شکلدهی خارجی و بازسازی داخلی استخوان…………………………………………………………………………………………………….202-3-2-1. اختلال در بازسازی استخوان…………………………………………………………………………………………………………………………..212-3-2-2. بازسازی استخوان به وسیلة استئوبلاست و استئوکلاست……………………………………………………………………………….232-4. بیماریهای استخوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………252-4-1. استئوپروز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….262-4-1-1. ملاک WHOبرای […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 94

*آذر، عادل – مؤمنی ، منصور ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات سمت ، 1381، چاپ ششم ،ج2*امیرکبیری ، علیرضا، سازمان و مدیریت ، 1374، نشر هور*ایران نژاد پاریزی ،مهدی ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، 1388، مؤسسه بانکداری ایران*ایران نژاد ، مهدی ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل […]