پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 10

‏ با اینکه وجوب برنامه ریزی بویژه برنامه ریزی های فضایی برای بسامان نمودن شرایط محیطی ‏با هدف بهره گیری بهینه از منابع موجود و به حداکثر رساندن بهره برداری از آن منطقی و ‏کاملآ قابل قبول بنظر میرسد، ولی خود برنامه ریزی دچار نوعی تناقض بنظر میرسد، زیرا ‏موظف به پیش بینی عواملی است […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 11

‏به دنبال این تحولات بنیادین، به تدریج و در طول چند دهه اخیر، مجموعه ای از ‏نظریه ها، دیدگاه ها و پارادایم های جدید در برنامه ریزی و مدیریت شهری جهان مطرح شده ‏است که از جمله آنها می توان به برنامه ریزی طرح های شهری ساختاری و برنامه ریزی طرح های شهری ‏راهبردی و […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش های صحرایی نر مسن- قسمت 5

1-6. قلمرو تحقیق1-6-1. محدوده تحت کنترل محققجنسیت و سن: آزمودنیها موش نر 20 ماهه (سالمند)بودند.تغذیه: از خوراک مخصوص حیوانات آزمایشگاهی به یک میزان برابر استفاده کردند و آب به اندازۀ کافی در دسترس آنها قرار داشت.زمان خواب و بیداری: برای تمام آزمودنیها ریتم 12 ساعت روشنایی و تاریکی رعایت شد.زمان تمرین: زمان انجام تمرین از […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش های صحرایی نر مسن- قسمت 2

1-7-3. سختی استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91-7-4. نیروی تسلیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91-7-5. انرژی شکست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112-2. استخوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112-2-1. مورفولوژی استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………112-2-2. استخوان اسفنجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132-2-3. استخوان فشرده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132-2-4. ترکیبات استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….152-2-5. سلولهای استخوانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………172-3. بازسازی و ترمیم استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………..182-3-1. قانون ولف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..192-3-2. شکلدهی خارجی و بازسازی داخلی استخوان…………………………………………………………………………………………………….202-3-2-1. اختلال در بازسازی استخوان…………………………………………………………………………………………………………………………..212-3-2-2. بازسازی استخوان به وسیلة استئوبلاست و استئوکلاست……………………………………………………………………………….232-4. بیماریهای استخوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………252-4-1. استئوپروز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….262-4-1-1. ملاک WHOبرای […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 94

*آذر، عادل – مؤمنی ، منصور ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات سمت ، 1381، چاپ ششم ،ج2*امیرکبیری ، علیرضا، سازمان و مدیریت ، 1374، نشر هور*ایران نژاد پاریزی ،مهدی ، روش های تحقیق در علوم اجتماعی ، 1388، مؤسسه بانکداری ایران*ایران نژاد ، مهدی ، سازمان و مدیریت از تئوری تا […]

پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 20

خود ارزیابیمن چه بایدانجام دهم؟خود تقویتیحالا همه چیزمرتب است.از دیدگاه صاحب نظران علم روانشناسی، فلسفه و ضرورت خود تنظیمی رفتار این است که مطمئن شویم (( رفتار )) ما همان (( رفتاری )) است که قصد انجام آن را داشته ایم. یعنی خود تنظیمی تضمین می کند که رفتار ما در راستای اهداف ماست زیرا […]

پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 2

سلسله مراتب مهارتهای شخصی:………………………………………………………………………………………………..ص 59مفهوم مدیریت بر خود …………………………………………………………………………………………………………………ص64فرایند خود تنظیمی ……………………………………………………………………………………………………………………ص 71مبانی نظری مدیریت بر خود ………………………………………………………………………………………………………ص 74الگوی جامع شاخصهای خودمدیریتی…………………………………………………………………………………………ص 82جنسیت مدیران مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………………ص 117جنسیت کارکنان شرکت کننده…………………………………………………………………………………………………..ص117سابقه خدمتی مدیران :……………………………………………………………………………………………………………….ص 119سابقه خدمتی کارکنان :……………………………………………………………………………………………………………….ص 119سابقه مدیریتی مدیران :……………………………………………………………………………………………………………….ص 120سابقه مدیریتی کارکنان :…………………………………………………………………………………………………………….ص 120وضعیت تحصیلات مدیران :………………………………………………………………………………………………………..ص 121وضعیت تحصیلات کارکنان :………………………………………………………………………………………………………..ص 122نمودار توزیع […]