پایان نامه های ارشد سری اول

ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی

۹-۴ نتایج فرضیه فرعی هفتم ۱۰۷
۱۰-۴ نتایج فرضیه فرعی هشتم ۱۰۸
۱-۵: نتایج آزمون فرضیات ۱۱۲

 

فهرست نمودارها صفحه
۱-۴: جنسیت ۹۳
۲-۴: تحصیلات ۹۴
۳-۴:متوسط زمان ۹۵
۴-۴:متوسط دفعات ۹۷
۵-۴:نمودار نرمال بودن شاخص اطلاعات ۹۸