پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 18

3-3-2-3- نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه
شاخص KMO شاخصی از کفایت نمونه‌گیری است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی میکند و از این طریق مشخص می‌کند آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل‌های پنهان یا اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده‌های موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت نتایج تحلیل عاملی برای داده‌های موردنظر چندان مناسب نمی‌باشند (مومنی، 1387).
در این پژوهش ابتدا جهت بررسی کفایت حجم نمونه از آزمون کفایت حجم نمونه استفاده گردیده شد که نتایج آن در جدول زیر ذکر شده است.

در پایین درج شده است

جدول (3-1): نتایج آزمون کفایت حجم نمونه
شاخص تناسب نمونه .781
کرویت تست بارتلت کای- اسکوئر 2.781E3
عدد معناداری .000

نتایج آزمون در جدول فوق بالاتر از 0.7 می‏باشد. باتوجه به اینکه این عدد هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان‌دهنده کفایت حجم نمونه می‏باشد، در نتیجه می‌توان گفت که حجم نمونه مورد نظر دراین تحقیق جهت تبیین مناسب و کافی است و از کفایت لازم برخوردار است. همچنین معنی‌دار بودن آزمون بارتلت (0.05 Sig<) نشانگر این است که تحلیل عاملی جهت بررسی و شناسایی ساختار این داده‌ها مناسب می‏باشد. با توجه به اینکه در روش تحلیل عاملی حجم نمونه حداقل بین 5 تا 10 برابر تعداد متغیرهای مدل، توصیه شده است (سرمد و همکاران، 1385)، با داشتن 6 متغیر مشاهده شونده، در نظر گرفتن تعداد ؟؟؟ عدد پرسشنامه از این نظر نیز قابل قبول می‌باشد.
3-4- ابزارهای سنجش و جمعآوری داده ها:
همواره محققین، جهت جمعآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز ناگزیر به استفاده از روش‌هایی هستند که بتوانند از آن در تحقیق علمی خود استفاده کنند. تحقیق حاضر نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به منظور دستیابی به داده‌ها و همچنین اطلاعات مربوط به دانش نظری و مبانی اصول تحقیق از روش‌های مختلفی استفاده کرده که در ادامه به آن‌ ها اشاره می‌شود.
روش کتابخانه‌ای: در این تحقیق نیز همانند اغلب تحقیقات علمی به منظور شناخت ادبیات و پیشینه‌موضوع و بررسی روند تکاملی تحقیقات پیرامون موضوع مورد نظر در طی زمان از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در این تحقیق براساس روش کتابخانه‌ای از کتاب (مربوط به مفاهیم نظری و پیرامون صنعت)، مقالات داخلی و خارجی، وب سایتهای تخصصی و سیدی استفاده شده است.
روش میدانی: به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری کند. یکی از روش‌های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی، به خصوص در تحقیقات توصیفی، روش پرسشنامه‌ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می‌سازد. در تحقیق حاضر سعی شده است تا از طریق طراحی پرسشنامه و طرح سؤالاتی پیرامون نقاط مجهول مسأله طراحی شده، از کارشناسان بخواهیم که با تکمیل پرسش‌ها، اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهند. زیرا اطلاعات پرسشنامه برای تحلیل داده‌ها بسیار لازم و ضروری است.
3-4-1- چگونگی تهیه و تنظیم پرسشنامه:
پرسشنامه یکی از روش های میدانی گردآوری اطلاعات است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر میسازد. در تحقیقات توصیفی پیمایشی و تحقیقاتی که افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشد معمولاً از روش پرسشنامه استفاده میشود (حافظنیا، 1389) که این تحقیق نیز از این قاعده کلی مستثنی نمیباشد.
پرسشنامه استاندارد مورد استفاده در این پژوهش شامل 52 سوال میباشد كه در راستای آزمون فرضیات تحقیق در دو قسمت طراحی شده است.
قسمت اول پرسشنامه شامل 25 سوال مربوط به كاركرد مدیریت زنجیرهْ تأمین (مشارکت استراتژیک با تأمینکنندگان، ارتباط با مشتری، سطوح تسهیم اطلاعات، کیفیت تسهیم اطلاعات و تعویق) میباشد. برای سنجش عملکرد سازمانی از منابع الاین و همكاران (2011) و لی و همكاران (2006) استفاده شده است. تناظر سؤالات و متغیرها در این قسمت از پرسشنامه به صورت جدول (3-3) میباشد:
جدول (3-3): تناظر سوالات قسمت اول پرسشنامه

ردیف