پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 21

متغیر

تعداد سوالات

شماره سؤالات

1

عملکرد سازمانی

10

42-51

لازم به ذکر است که سؤالات هر پرسشنامه بر اساس طیف لیكرت ارزشگذاری شدهاند. این طیف از پنج قسمت مساوی تشكیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار میدهد تا گرایش خود را دربارهْ آن مشخص نماید (حافظنیا، 1389). به كمك طیف لیكرت پاسخدهنده میتواند نگرش و باور خود را به پدیده یا موضوعی از طریق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز دهد و به این طریق محقق قادر خواهد بود به نگرش پاسخدهنده پی ببرد. در این تحقیق هر سؤال از بسیار زیاد (5) تا بسیار کم (1) ارزشگذاری شده است.
3-4-2- روایی و پایایی پرسشنامه:
یکی از مهمترین ویژگیهای هر تحقیق، مناسب و متناسب بودن ابزار اندازه گیری است. ابزار سنجش باید از روایی[47] و پایایی[48]لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های موردنظر را بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد (حافظنیا، 1387). روایی و پایایی، مُهر تأییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی که به شرح آنها پرداخته میشود.
3-4-2-1- روایی ابزار جمع آوری داده ها:
منظور از روایی آن است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار، دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار، مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده‌های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ نیا، 1385).
برای سنجش اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری روش‌هایی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ ها عبارتست از:
1) اعتبار محتوا[49]: اعتبار محتوا، روشی برای سنجش میزان اعتبار اجزای تشکیل دهنده‌ی یک ابزار اندازه گیری می‌باشد که معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه انجام می‌گیرد. از این رو، اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد.
2) اعتبار سازه‌ای[50]: اعتبار سازه‌ای نیز نشان می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد یک سازه یا خصیصه را که مبنای نظری دارد می‌سنجد، در اینجا رابطه‌ی متغیر وابسته با هریک از معرف‌های مورد نظر در مفهوم کلی بررسی می‌شود.
3) اعتبار عاملی[51]: اعتبار عاملی نیز نوعی اعتبار سازه‌ای است که از طریق تحلیل عاملی انجام می‌گیرد (کلانتری، 1389).
در این تحقیق جهت سنجش روایی پرسشنامه، هم از روش اعتبار محتوا یعنی از نظر اساتید راهنما و مشاور و اساتید مدیریت استفاده گردید و هم از روش اعتبار عاملی که از طریق تحلیل عاملی و به کمک نرم افزار لیزرل بار عاملی هر یک از سازه ها محاسبه گردید.
3-4-2-2- پایایی ابزار جمع آوری داده ها:
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری از روش های مختلفی استفاده میشود. از آن جمله میتوان به اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، روش موازی (همتا)، روش تصنیف (دو نیمه کردن)، روش کودر- ریچاردسون[52] و روش ضریب آلفای کرونباخ[53] اشاره کرد (سرمد و دیگران، 1385).
در این پژوهش برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و نرمافزار SPSS استفاده شده است که این روش برای محاسبه هماهنگی درونی پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصههای مختلفی را اندازه گیری مینمایند، به کار میرود. دامنه ضریب قابلیت اعتماد کرونباخ از صفر، به معنی عدم وجود ارتباط تا 1+ به معنی ارتباط کامل میباشد. برای آزمون با اهداف پژوهشی، حصول پایایی بالاتر از 0.7 کافی و مناسب است.
برای اندازهگیری پایایی پرسشنامه، ترتیبی اتخاذ گردید كه در ابتدا تعداد 20 نفر از افراد نمونه بطور تصادفی پرسشنامه ها را تكمیل نمایند. اعداد به دست آمده از پرسشنامه های ابتدایی همگی بالای 0.7 محاسبه شدند. پس از جمعآوری پرسشنامه ها و تحلیل داده ها، پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای كرونباخ برای هر قسمت از پرسشنامه بصورت جداگانه محاسبه گردید. مقدار بدست آمده برای هر قسمت در پرسشنامه و آلفای كرونباخ نهایی در جدول زیر آمده است:
جدول (3-3): ضرایب آلفای كرونباخ

در پایین درج شده است

متغیرها تعداد سوالات آلفای كرونباخ تعداد نمونه
مشارکت استراتژیک با تأمینکنندگان 6 0.94 155