پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 25

0 (عدم برازش) تا 1 (برازش کامل)

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

Root Mean Squared Error of Approximation

RMSEA

کوچک‌تر از 05/0

ریشه میانگین مربعات باقیمانده

Root Mean Squared Residual

RMR

نزدیک به صفر باشد

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه:
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های موردنیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمعآوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و … سرپرستی دارد، داده های جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشتهای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشهای خلاق است و معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور میکند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ایست که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمدهاند خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار میرود که به وسیله آن کلیه فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شدهاند پرداخته خواهد شد و سپس به هریک از فرضیات پاسخ داده میشود.
4-2- آمار توصیفی:
پردازش داده ها در پژوهشهای اجتماعی- اقتصادی معمولاً در دو سطح انجام میگیرد. این دو سطح عبارتند از: 1) توصیف داده ها 2) تجزیه تحلیل و تبیین داده ها. در مرحله توصیف داده ها، جامعه مورد مطالعه با توجه به متغیرهای مورد نظر توصیف شده و تصویری از وضعیت موجود ارائه میگردد. در واقع در بخش آمار توصیفی محقق درصدد اثبات یا رد فرضیه خاصی نیست و روابط بین متغیرهای مدنظر نمیباشد (کلانتری، 1389: 79). لذا به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است که این داده ها توصیف شوند. همچنین توصیف آماری داده ها گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میروند.
با توجه به نتایج بخش اول پرسشنامه (ویژگیهای جمعیتشناختی)، اطلاعات زیر به طور خلاصه در مورد مشخصات نمونۀ آماری مورد نظر ارائه میشود. نمودارها بر اساس فراوانی در زیر آورده شدهاند.
4-2-1- متغیر جنسیت:
جدول زیر فراوانی و درصد پاسخگویان را بر حسب جنسیت آن ها نمایش میدهد. یافته های جدول زیر نشان میدهد که با توجه به جنسیت افراد، حدود 26 درصد افراد نمونه را زنان و حدود 74 درصد افراد نمونه را مردان تشکیل میدهند.
جدول (4-1): ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان

در پایین درج شده است

جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی
زن 41 26.28 26.28