پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 28

عملکرد سازمانی

0.979

0.201

نرمال

پارامتریک

همان طور که مشخص شده است در همه متغیرهای تحت بررسی، میزان سطح معناداری از میزان خطای نوع اول در سطح 05/0 بیشتر است. لذا فرض نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی پذیرفته میشود و میتوان از آزمونهای پارامتریک برای بررسی و آزمون فرضیات یهره برد.
4-4- آمار استنباطی:
تکنیک‌های آماری که در هر تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد بنا به ضرورت تحقیق و در جهت اثبات یا رد فرضیات تحقیق می‌باشد. در تحلیل‌های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعۀ گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده می‌شود (بساقزاده، 1390: 72). در این تحقیق از مدلهای ساختاری (تحلیل مسیر) و تحلیل عاملی استفاده گردیده است که در ادامه تشریح میگردند.
4-4-1- تحلیل داده ها:
فرایند تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس (مدلسازی معادلات ساختاری) شامل گامهاییست که میتوان در نمودار (4-3) خلاصه کرد:
نتایج
گردآوری
بیان مدل
تئوری
تفسیر
آزمون
تخمین
شکل (4-1): نمایش مراحل اساسی تحلیل
4-4-1-1- بیان مدل:
این مرحله در واقع همان بیان رسمی مدل است که یکی از مهمترین مراحل موجود در مدلسازی معادلات ساختاری است. در واقع هیچگونه تحلیلی صورت نمیگیرد، مگر اینکه اول محقق مدل خود را که دربارۀ روابط میان متغیرها بیان و مشخص کند. این مرحله شامل فرمولبندی (تنظیم) یک عبارت دربارۀ مجموعهای از پارامترهاست. این پارامترها در زمینه مدلسازی معادلات ساختاری ماهیت روابط میان متغیرها را نشان میدهند. در مدلسازی معادلات ساختاری اندازه و علامت این پارامترها تعیین میشود.
4-4-1-2- تخمین مدل:
پس از بیان مدل، مرحله بعد به دست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموعهای از داده های مشاهده شده است. روش های تکراری از قبیل بیشینه درست نمایی یا حداقل مجذورات تعمیمیافته جهت تخمین مدل مورد استفاده قرار میگیرد.
روش کار در این رویه های تخمین به این صورت است که در هر تکرار، یک ماتریس کوواریانس ضمنی ساخته میشود و با ماتریس کوواریانس داده های مشاهده شده مقایسه میشود. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده میشود و این تکرارها تا جایی ادامه خواهد یافت که این ماتریس باقیمانده حداقل شود. محاسبات یا برآورد پارامترها حداکثر تا 250 تکرار امکان پذیر میباشد. در صورتی که تعداد تکرارها از 250 بیشتر شود، محاسبات مربوط به برآورد پارامتر متوقف میشود.
متغیرهای تحقیق به دو دسته پنهان و آشکار تبدیل میشوند. متغیرهای آشکار یا مشاهده شده به گونهای مستقیم به وسیله پژوهشگر اندازه گیری میشود. در حالیکه متغیرهای مکنون[56] یا مشاهده نشده به گونهای مستقیم اندازه گیری نمیشوند، بلکه بر اساس روابط یا همبستگیهای بین متغیرهای اندازه گیری شده استنباط میشوند.
متغیرهای پنهان به دو دسته برونزا[57] و درونزا[58] تقسیم میشوند. متغیرهای مکنون بیانگر یک سری سازه های تئوریکی هستند؛ مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیماً قابل مشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای مشاهده شده ساخته و مشاهده میشوند. متغیرهای مکنون به نوبه خود به دو نوع متغیرهای برونزا یا جریاندهنده و درونزا یا جریانگیرنده تقسیم میشوند. هر متغیر در سیستم مدل معادلات ساختاری میتواند هم به عنوان یک متغیر درونزا و هم یک متغیر برونزا در نظر گرفته شود. متغیر درونزا متغیری است که از جانب سایر متغیرهای موجود در مدل تأثیر میپذیرد. در مقابل متغیر برونزا متغیری است که هیچ گونه تأثیری از سایر متغیرهای موجود در مدل دریافت نمیکند. بلکه خود تأثیر میگذارد (سرمد و همکاران، 1390: 277). در این تحقیق مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی، متغیر درونزای تحقیق و عملکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین متغیر برونزای مدل میباشد.
4-4-1-2-1- تحلیل عاملی تأییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری[59]:
به رابطۀ بین متغیرهای مکنون با مشاهدهگرها مدل اندازه گیری میگویند. در تحلیلهای عاملی تأییدی، که هدف پژوهشگر تأیید ساختار عاملی ویژهای میباشد، دربارۀ تعداد عاملها به طور آشکار فرضیهای بیان میشود و برازش ساختار عاملی مورد نظر در فرضیه با ساختار کواریانس متغیرهای اندازه گیری شده مورد آزمون قرار میگیرد (سرمد و همکاران، 1390: 269). با بهره گرفتن از بارهای عاملی حاصل از این روابط در مدلهای ساختاری، روایی مدلها مورد سنجش قرار میگیرد. به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلدهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تأییدی استفاده میشود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی سازه های تحقیق در جدول زیر خلاصه شده اند. بارهای عاملی بیشتر از 40/0 قابل قبول هستند.
به این دلیل که در مرحله اول مایلیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا هر یک از مدلهای اندازه گیری تدوین شده برای سازه ها حداقل معیارهای علمی تعریف شده هستند یا خیر، لازم است تا هریک از مدلهای اندازه گیری را جداگانه مورد تحلیل قرار دهیم. بر مبنای اتخاذ چنین روشی در واقع سه مدل به طور مجزا برآورد و آزمون میشوند.
4-4-1-2-1-1- سنجش مدل اندازه گیری كاركردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین:
در چارچوب این تحقیق، عملکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین متغیرهای مستقل میباشد. به منظور اندازه گیری این متغیر از عوامل مشارکت استراتژیک با تأمینکنندگان، ارتباط با مشتری، سطوح تسهیم اطلاعات، کیفیت تسهیم اطلاعات و تعویق استفاده
در پایین درج شده است
شده است.
در شکل زیر تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیرهای كاركرد مدیریت زنجیرۀ تأمین در حالت استاندارد نشان داده شدهاند و بر اساس بارهای عاملی تحلیل میگردند و روایی همگرایی آنها که نشاندهندۀ این است که سوالات تا چه حد میتوانند متغیر مربوطه را به درستی سنجش کنند، محاسبه گردیده است[60].
شکل (4-2): مدل اندازه گیری متغیرهای كاركرد مدیریت زنجیرۀ تأمین در حالت تخمین استاندارد
شکل (4-3): مدل اندازه گیری متغیرهای كاركرد مدیریت زنجیرۀ تأمین در حالت معناداری ضرایب
بارهای عاملی مربوط به متغیرهای كاركرد مدیریت زنجیرۀ تأمین همگی معنادار شدهاند و بنابراین سازه های مورد مطالعه از جهت روایی دارای اعتبار بالایی هستند.
برای تعیین میزان تناسب مدل اندازه گیری سازه‌های كاركرد مدیریت زنجیرۀ تأمین، معیارهای مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج مربوطه در جدول (4-4) نشان داده شده‌اند.