پایان نامه های ارشد سری اول

سایت مقالات فارسی – بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی …

۳-۸-۳ فرایند تحلیل سلسله مراتبی ۶۰

۳-۹ جمع‌بندی ۶۱
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه ۶۳
۴-۲ بررسی توصیفی داده‌ها ۶۳
۴-۳ یافته‌های استنباطی ۷۷
۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی اول ۷۷
۴-۳-۲ آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی ۷۸

۴-۳-۳ اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ۹۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۹۶
۵-۲ نتایج آمار توصیفی ۹۶
۵-۳ نتایج آمار استنباطی ۹۷
۵-۳-۱ فرضیه اصلی اول ۹۷

۵-۴ نتیجه گیری و بحث ۱۰۰
۵-۴-۱ فرضیه اصلی ۱۰۰
۵-۴-۲ اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر اساس AHP 101
۵-۵ پیشنهادات ۱۰۳
۵-۵-۱ در زمینه پاسخگویی ۱۰۳
۵-۵-۲ پیشنهادات در زمینه توانمندسازی ۱۰۳
۵-۵-۳ پیشنهادات در زمینه زیبایی فضای ارائه خدمات ۱۰۳
۵-۵-۴ پیشنهادات در زمینه صحت ارائه خدمات ۱۰۴
۵-۵-۵ پیشنهادات در زمینه سرعت ارائه خدمات ۱۰۴
۵-۵-۶ پیشنهادات در زمینه اطلاع رسانی در ارائه خدمات ۱۰۴
۵-۵-۷ پیشنهادات در زمینه انعطاف پذیری در ارائه خدمات ۱۰۴
۵-۵-۸ پیشنهادات در زمینه رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان ۱۰۵