پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 34

اجزای ساختار اجتماعی عبارتند از : پایگاه ها ، نقش ها ، گروه ها و نهاد ها . پایگاه: عبارت است از یک موقعیت در جامعه و نقش: مجموعه الگوهای رفتاری مورد انتظار و مسئولیت های مربوط به یک پایگاه اجتماعی خاص است . گروه : به تعدادی از افراد گویند که با هم کنش متقابل دارند وهدف مشترکی را دنبال می کنند . نهاد اجتماعی: مجموعه ثابتی است از پایگاه ها ، نقش ها و گروه های اجتماعی همراه با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی که حول محور یک نیاز اساسی به وجود می آید .( ستوده ، 1382،ص.66)
از پایگاه ها ، نقشها و گروه های اجتماعی همراه با ارزشها و هنجارهای اجتماعی که حول محور یک نیاز اساسی بوجود می آید( ستوده ، 1382،ص.66) .
انواع کارکردها
اجزای ساختی
عناصر ساختی
نقش ها
پایگاه ها
گروه ها
نهادها
باورها
نگرش ها
ارزش ها
هنجارها
انواع هنجارها
هنجارها ومجازات
کارکرد مناسب (مثبت)
کارکرد نامناسب (منفی)
کارکرد آشکار
کارکرد پنهان(ضمنی)
هنجارهای انتظامی
هنجارهای مردمی
هنجارهای اخلاقی
هنجارهای دینی
هنجارهای رسمی
هنجارهای سنتی
ناهنجاری ها
کژ رفتاری ها (انحراف)
جرم بزهکاری جوانان
ب : کارکردهای اجتماعی
هر ساختار اجتماعی دارای کارکردهای مختلفی است . کارکرد در جامعه شناسی عبارت است از نتایج و آثار عینی پدیده ها و ساختار اجتماعی .
کارکردهای اجتماعی دارای انواع مختلف بوده و هرکدام از ویژگی های خاصی به شرح زیر برخوردارند:

  1. کارکرد مناسب : هرگاه نتایج و آثار یک پدیده اجتماعی برای کل جامعه مفید باشد و به تداوم و تثبیت آن کمک کند ، کارکرد مناسب یا مثبت نامیده می شود .
  2. در پایین درج شده است

  3. کارکرد نامناسب : هرگاه نتایج وآثار یک پدیده اجتماعی تاثیر منفی داشته باشد و به تداوم و تثبیت آن کمک کند، کارکرد مناسب یا مثبت نامیده می شود .
  4. کاکرد آشکار : اگر یک پدیده اجتماعی دقیقا همان نتایجی را به بار آورد که مورد نظر بوده است به آن کارکرد آشکار گویند. (ستوده ، ص.68)

ج : فرهنگ
فرهنگ مجموعه پاسخ های انسان است به پرسش ها و نیازهای گوناگون ناشی از ضروریات زندگی در طبیعت و در جامعه . در واقع فرهنگ حاصل رفتار و کردار انسان هایی است که در جامعه زندگی می کنند. اگر جامعه را مجموعه افراد سازمان یافته بدانیم که شیوه زندگی خاص دارند . در این صورت فرهنگ یعنی همین شیوه زندگی . کارکرد ویژه فرهنگ آفرینش ونگاهداری تداوم و همبستگی میان افراد یک جامعه معین است .
از آنجا که فرهنگ قوام دهنده و نظام بخش کارکردها و ساختارهای اجتماعی است و رفتار هر یک از افراد جامعه از آن می پذیرد بنابراین با ید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا از راه آن بتوان به تبیین رفتارهای بهنجار و نابهنجار در جامعه پرداخت .