پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 35

11-2-2- آسیب شناسی فرهنگ :
وقتی فرهنگی در شرایط استعاری و یا مورد تهاجم قرار گیرد جنبه آسیب شناختی به خود میگیرد و فرهنگ غالب سعی در انهدام ارزش ها و هنجار های فرهنگ مغلوب میکند (فرهنگ زدایی) . ویلیام ریورز می نویسد : در اثر تضاد میان فرهنگ غربی(فرهنگ غالب) و فرهنگ بومی در آمریکا (فرهنگ مغلوب) که شامل برخی از قبایلی می گردد که در حالت بدوی زندگی می کنند لذت زندگی ازمیانشان رفته است به این اعتبار فرهنگ زدایی که بر اثر آن فرد فاقد هنجارهای قابل استناد برای رفتارخویش می گردد ، منجر به بروز برخی کژ رفتاری ها و آسیب های اجتماعی چون : اعتیاد به مواد مخدر ، خود کشی و مانند آن می گردد (ستوده،1382،ص 71)
11-2-3- عناصر فرهنگ ، ارزش ها و هنجار ها
با وجود تنوع بسیارگسترده ای ککه در فرهنگ وجود دارد ، اما همگی در عناصر فرهنگ غیر مادی ، باورها ، ارزش ها و هنجارها مشترکند . این عناصر موجب هماهنگی و ستیز در جامعه می باشند .
ارزش های اجتماعی مجموعه آرمانی هستند درباره آنچه که درست یا نادرست خوب یا بد در فرهنگ خاص است . ارزش ها رفتارهای مطلوب یا نامطلوب را به ما دیکته نمی کنند ، بلکه آنها معیارهایی را برای ما از مردم موضوع ها و رویدادها فراهم می آورند . ارزش ها اصول گسترده ای هستند که باورها در زمینه آنها قرار می گیرند . باورها ، مفاهیمی کلی و مبهم در درباره جهان و ماهیت جامعه هستند که مردم درستی آنها را به عنوان واقیت قبول دارند .
هنجارهای اجتماعی، شیوه ‏های رفتاری معینی هستند که بر اساس ارزش های اجتماعی جامعه تشکیل می گیرند و با مراعات آنهاست که جامعه نظم پیدا می کند: زیرا آنها راهنماهای آشکاری هستند که به مردم یک جامعه دیکته می کنند که در شرایط خاص رفتار کنند.
هنجار ها بر مبنای میزان ارزش اهمیت و پذیرش در میان مردم یک جامعه یکسان نیستند . آنها را می توان به سه نوع دینی رسمی و سنتی تقسیم کرد .

در پایین درج شده است

  1. هنجار های دینی : هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض است. ‏هنجارهای اخلاقی که مبتنی بر اعتقادات با ارزش و با اهمیت مردم جامعه هستند می توان آنها را در مقوله هنجارهای دینی به حساب آورد زیرا نقض آنها واکنش شدیدی را به همراه دارد . مثلا ‏اعتیاد به مواد مخدر، داشتن فرزند نا مشروع سر وقت و یا هر رفتاری که احساسات جامعه را جریحه دار کند و باعث بر هم خوردن (تطم اجتماعی) گردد می توان آنها را هنجارهای اخلاقی نامید. افرادی که هنجارهای اخلاقی را نادیده ‏می گیرند از نظر مردم پلید بوده ‏و ‏خطری برای جامعه به شمار می روند.
  2. هنجارهای رسمی : هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تنکیلاتی و سازمانی کشور هستند که به وسیله نمایندگان مجلس وضع می شوند و بخش اعظم کارهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بر اساس آنها انجام می شود و سازمان قضایی و نیروهای انتظامی برای نظارت بر اجرای آنها به وجود آمده اند.
  3. هنجارهای سنتی: به هنجارهایی گفته می شود که به وسیله فرد یا افرادی وضع نشده بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارند. سنت ها و آداب و رسوم را می توان جزو هنجارهای سنتی به حساب آورد.

11-2-4- نابهنجاری، کژرفتاری ، جرم
هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی تبعیت کنند، اما همواره عده ای پیدا می شوند که پاره ای از هئجارها را رعایت نمی کنند. جامعه به چئین افرادی نابهنجار می گوید. از میان افراد نا بهنجار، کسی که رفتار نا بهنجارش زود گذر نباشد و دیر گاهی دوام آورد، کجر و یا منحرف نامیده می شود و رفتار او را کژ رفتاری یا انحراف اجتماعی می خوانند. به شاخه ای از ائحرائات اجتماعی جرم گویند. در واقع جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قائون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده و مجرم باید به وسیله دولت دستگیر و مجازات شود.

    1. الگوهای تئوریک تبیین جرایم شهری

در زمینه پیدایش و افزایش نا هنجاریهای اجتماعی در محیط های شهری بزرگ سیستم های تئوریک مختلف در جارچوب بررسی های اجتماعی اقتصادی جفرافیایی و حتی روانشناسی به تحلیل و ارزیابی این موضوع پرداخته و کوشیده اند با ارائه فرضیات الگوهای تبیین و مدل های عملی موثر جوانب گوناگون آن را مورد بررسی قرار دهند. آنچه وجه مشترک این تئوریها تلقی می گردد اهمیتی است که برای افزایش جمعیت مناطق موسوم به شهرها قائلند و تکیه بر مشکلاتی است که در این مناطق در اشکال مختلف از جمله جرایم شهری به ظهور رسیده است. (موسوی 1381، ص.91)
در بررسی چگونگی وقوع و علایم آشکار و پنهان اجتماعی و فیزیکی جرایم و ناهنجاریهای رفتاری ، عده ای از محققان به مشخصاتی از قبیل،کیفیت استفاده از واحدهای مسکونی تخلفات افراد در ترابری عمومی شیوه برخورد قانون و دستگاه های انتظامی با موضوع جرم شهری توجه دارند.

    1. محیط جغرافیایی جرایم شهری

نخست، نظریه ای که مناطق مرکزی شهر را به علت تراکم فوق العاده فعالیت های عمومی مستعد زایش انواع جرایم شهری می داند . برپایه این نظریه هر قدر فاصله از مناطق مرکزی بیشتر می شود شدت و فراوانی بیماریهای شهری نیز کاهش می یابد . در کنار این نطر، عده ای نیز به ویژگی های محیط جغرافیای شهری، از جمله وجود جمعیت سیال در مناطق محروم پیرامون شهرهای بزرگ اشاره دارند. بالا بودن نرخ جمعیت نا پایدار در یک حوزه جغرافیایی عامل مهمی در پیشگیری از شکل گیری یک محیط اجتماعی باثبات است و در نتیجه اثرات بارزی بر سازمان اجتماعی محیط مسکونی بر جای خواهد گذارد. بزهکاری جوانان فحشاء، قمار، استفاده از مواد مخدر، رواج مشروبات الکلی، فرویاشی خانواده ها و …. از جمله مواردی است که وبزگی مناطق حاشیه ای و نابابدار شهری را نئکیل می دهد. (Haralambos, 1990, p.595)
از بعد جغرافیایی عده ای از نویسندگان که از مطالعات بیشتری در خصوص کشورهای جهان سوم داشته اند به پیدایش شهرک های فقیر و توسعه نیافته در اطراف شهر های بزرگ و گسترش انواع ناهنجاری های اجتماعی در این مناطق اشاره کرده اند. گالبرایت معتقد است توزیع جغرافیایی جرایم شهری تابعی است از توزیع ناقص امکانات و خدمات و سر انجام فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان سوم . از این مناطق اقماری شهرهای در حال رشد در کشورهای جهان سوم به کانون های عمده انواع بزهکاری اجتماعی تبدیل و شبکه اداری و قضایی آنهعا دچار مفاسد جبران ناپذیر می گردد. (موسوی، ١٣٨1 ‏،ص. ٩٢ ‏)

    1. بی سازمانی اجتماعی