پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 36

از جمله دلایل عمده ای که نظر محققان شهری را در شناخت شرایط پدیده جرم و بزهکاری در شهرها جلب نموده، موضوع بی سازمانی اجتماعی یا سامان نیافتگی اجتماعی فرهنگی تربیتی و اقتصادی کسانی است که به عنوان جمعیت مهاجر از آنان سخن گفته می شود . تازه واردان روستایی که به دنبال کار و در آمد و زندگی بهتر زادگاه خود را به سوی شهرهای بزرگ رها می کنند احتمالا قربانیان واقعی سازمان اجتماعی هستند که زمینه لازم را برای پاسخ دادن به از هم پاشیدگی فرهنگی و اجتماعی آنها فراهم نکرده است.
نظریه بی سازمانی اجتماعی بر تراکم جرایم در محیط هایی شهری تکیه دارد که هنجارها و قواعد زندگی عمومی در انها از استواری و نهادینگی مورد انتظار بی بهره است. معمولا مشخصات چنین محیط های شهری بویژه در مناطق جرم خیز پیرامون شهرهای بزرگ یا شهرهای در حال رشد مورد استناد قرار می گیرد که در آنها انبوه جمعیت بی شکل و نا همگن و بی بهره از الگوهای مشروع و معتبر نظارتی آمادگی آن را در می یابد که در سایه محرومیت های موجود و نیز وسوسه های فرهنگ پر زرق و برق شهری احیانا به شیوه های نا مشروع و خلاف در جهت دستیابی به هدف های عالیتر زندگی متوسل شود، به عنوان مئال برنالندر دیدگاه فوق را در مطالعه شهر بالتیمور به کار گرفته است. حاصل تحقیق او می رساند که در مناطق دارای جمعیت ناپایدار میزان بی سازمانی اجتماعی بیشتر و در نتیجه جرایم و بزهکاری نوجوانان نیز بیشتر است . (Haralambos, 1990, p.595)

در پایین درج شده است

    1. الگوی سکونت

ارتباط متغیر الگوی سکونت و تراکم جرایم و ناهنجاری های رفتاری شهری نیز موضوعی است که در بررسی های مربوط به جامعه شناسی جرایم شهری مورد بحت قرار گرفه است . در این مبحث بر این نکته پافشاری می شود که شهرنشینان بر حسب اینکه در چه شرایطی از لحاظ نوع مالکیت مسکن، موقت یا پیوسته زندگی کردن در یک محل و نیز برخورداری از خدمات و امکانات فیزیکی محیط قرار دارند امادگی های متفاوتی برای بزهکاری پیدا می کنند. بنابراین احساس مالکیت نسبت به خانه مسکونی و احساس زندگی پایدار و در نتیجه احساس تعلق داشتن به یک محل عامل مهم بازدارنده جرایم شهری است . در مقابل کسانی که خانه به دوش تعریف می شوند یا گروه هایی اجتماعی که مدت هاست پیوند و وابستگی خود به مکان و محیطی خاص را از دست داده اند بیشتر در معرض آلوده شدن به بزهکاری های اجتماعی هسنند. (موسوی، ١٣٨١‏،ص. ٩٣ ‏)

    1. اکولوژی تطبیقی

از جمله دیدگاه های مطرح در جامعه شناسی شهری دیدگاه اکولوژی تطبیقی است. هدف از روش تطبیقی اگاهی از تفاوتهای اکولوژیک محلات شهری بود. منظور از اکولوژی تطبیقی بکارگیری اصول و شاخص هایی است که در شناخت زندگی مردم در محلات مختلف شهری می تواند محققان را یاری دهد، بعنوان مثال شاخص های مربوط به منزلت اجتماعی و پایگاه اقتصادی خانواده ها ، با طبقه بندی نیروی کار بر حسب تخصص و مهارت فنی، مدیریت، اشتغال به کارهای دستی و بدنی، سطح در آمد و بالاخره با ارزش خانه های مسکونی مشخص می گردد.(شکوهی،1374،ص.44)
از نقطه نظر اکولوژی تطبیقی در مطالعه آسیب های شهری امراض به ٣ ‏گروه تقسیم می شوند :

  1. بیماری های جسمی مانند بیماریهای قلبی سل امراض آمیزشی و جز آن ؛
  2. امراض اجتماعی مانند قتل، خودکشی، اعتیاد،دزدی، تجاوز، بزهکاری جوانان و کودکان و نظایر آن؛
  3. بیماری های روانی ؛

اکولوژبست ها در بی دستیابی به نعاربف و طبقه بندی عواملی هستند که ممکن است در پیدایش انحرافات اجتماعی در شهرهای جدید دخالت داشته باشد. پاره ای از نظریات ایجاد نوع همبستگی در بین سطح تحصیلات ، شیوه سکونت ، کیفیت محیط زندگی ، سطح در آمد و برخورداری از مزایای اجتماعی را در تبیین موضوع جرایم شهری بسیار موثر می دانند. تجزیه و تحلیل اکولوژیک مسئله فقر و ارائه شاخصهای آماری برای بررسی فقر در مناطق نا سالم شهری ، جریان روبه رشد دیگری در اکولوژی شهری است . دیدگاه سوم رابطه مستقیم شدت و دامنه جرایم شهری با نحوه مالکیت مسکن و در نهایت تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی شهرنشینان را محور بررسی خود قرار می دهد. (موسوی،1381،ص. ٩4 ‏)

    1. ناهنجاری های رفتاری و محیط فیزیکی

در اینجا تحقیقات و مطالعات در زمینه مشکلات و آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری ازبسیاری از موقعیت های مختلف محیطی را شامل می شود، برنامه ریزان و طراحان شهری،ارتباط بین محیط و ناهنجاری های رفتاری را مورد اهمیت قرار داده اند، و وجود این ارتباط، منجر به تحقیقات وسیعی در این زمینه شده است .
در اواسط قرن بیستم متخصصین علوم نظری یک روش جدید بازبینی و ساخت فضاهای عمومی و خصوصی را معرفی کردند. برنامه ریزان شهری، مثل جین جیکوب و اسکار نیومن تئوری های جدیدی در راستای ارزیابی مناطق شهری موفق و مقایسه آنها با مکان های نامطلوب‏ارائه دادند. این تئوریها منجر به پایه هایی برای پیشگیری از جرائم شهری در فضا شد.
‏جین جیکوب در کتاب مرگ و زندگی در شهرهای آمریکایی نیاز به خیابان های ایمن را ‏در شهر لازم می داند و جداسازی و تشخیص مکانهای عمومی و خصوصی ، تنوع کاربری و‏اختلاط آنها را در سطح شهر ، مطرح می کند و بر اسنفاده موثر عابران پباده در مناطق شهری ‏برای کاهش احتمال وقوع جرائم اشاره دارد . وی از طریق بررسی هایش یبان می کند که یک‏خیابان ایمن و موفق باید دارای سه کیفیت اصلی باشد.

  1. مرز ومحدوده :

‏در ابتدا، باید یک مرز مشخص بین فضاهای عمومی و خصوصی باشد. فضاهای عمومی و خصوصی نباید در هم نفوذ کنند .