پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 37

  1. مالکیت فضای عمومی:

باید چشم های برای خیابان وجود داشته باشند . چشمهایی متعلق به کسانی که شاید آنها مالکین طبیعی خیابان بنامیم .

در پایین درج شده است

  1. استفاده کنندگان دائمی:

مسیرهای پیاده باید استفاده کنندگان دائمی داشته باشد ، برای اینکه چشمهای موثر خیابان افزوده شود و افرادی که در ساختمان هایی در امتداد خیابان هستند، تمایل به دیدن پیاده رو داشته باشند(Jacob، 1961:35 ).
برای نمونه در انگلستان و در راستای ارتقای امنیت در فضاهای عمومی شهری، سیاست کاربری های مختلط تشویق شدند و مخلوطی از مشاغل کوچک، خانه ها و اداره ها در مراکز شهری و ایجاد آپارتمان ها در طبقات بالای مغازه ها طرحها اعمال شدند تا میزان فعالیت و بنابراین امنیت را افزایش بدهد . بررسی ها در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد در محدوده یا درون مشروب فروشیها، قمارخانه ها، سالن های استخر، ساختمان های بدون سکنه آمار جرم بالاست. از طرفی برخی فضاهای شهری مانع ارتکاب بزهکاری هستند. به عنوان مثال ساختمان ها و مکان های با نورپردازی مناسب، که دارای دید و چشم انداز خوب حصار، نرده و یا نصب تابلو و علامتهای هشدار و نگهبان هستند میزان بزهکاری اندک می باشد (کلانتری، 1380،ص.87 ‏).
شاو و مک کی در سال ١٩٢٩ ‏در خصوص تاثیر بسزای کاربری های اراضی در وقوع میزان خاصی از جرایم دریافتند که وجود کاربری های تجاری و صنعتی در واحدهای همسایگی شهرها باعث بالا رفتن ناهنجاری های مختلف در سطح محلات می شود. در مطالعه دیگری که به بررسی رابطه بین کاربری اراضی و جرم در بخشی از کلمبیا انجام شد، نشان داد کاربری های تجاری شهر، مجرمین بسیار زیادی را برای ارتکاب جرم به این محدوده ها جذب می کند.
‏در طول دهه ٧٠ ‏، چندین پروژه تحقیقاتی به مطالعه رابط بین جرم و ساختار محیط فیزیکی پرداخته است که علی رقم روش های مختلف اصلاح و مداخله در محیط، همه آنها در ارائه یک یا چند فرضیه زیرسهیم بوده اند:

  1. محیط فیزیکی می تواند موجب تغییر در رفتار و عادات مردم در جهت افزایش احتمال مشاهده مجرمین شده و از این طریق ترس از دستگیری را در مجرمین افزایش دهد.
  2. با از بین بردن فرصت های جرم در یک محیط فیزیکی می توان از وقوع جرایم پیشگیری نموده و با ایجاد و تقویت موانعی پیرامون هدف ها، زمینه ارتکاب به جرم را کاهش داد.
  3. ‏اعمال محدودیت ها و تغییراتی در ساختار محیط، راه های گریز و مکان های قابل اختفاء اقدامات مجرمین را خنثی نموده یا تحت کنترل در می آورد.
  4. ‏ساکنین با ساماندهی و استفاده از محیط فیزیکی از طریق روش های چون افزایش مراقبت، کنترل خیابان، نظارت شدید، تعامل اجتماعی و ارتباط موثر بین ساکنان یک محیط می توانند زمینه کاهش وقوع جرم را فراهم نمایند ( روزبنام، 1379،ص.48 ‏).

‏ پل براتینگهام و پاتریشیا برانتیگهام براساس تحقیقاتی که در سال ١٩٨١ ‏در خصوص توزیع فضایی جرم با توجه به نوع کاربری ها در شهرها انجام دادند، دریافتند فعالیتهای غیرقانونی بیشتر درنزدیک شریانهای اصلی حمل و نقل و شاهراه ها متمرکز است. همچنین درمسیرهای بین میادین و چهارراه ها که دارای عملکردهای گوناگون هستند، میزان بسیار بالایی از جرایم اتفاق می افتد..

    1. نتیجه گیری

میزان توفیق طرح های توسعه شهری در ایران ، همچون طرح های جامع و تفضیلی زیر ۴٠ ‏درصد است که درحقیقت از دلایل اصلی این عدم موفقیت ، توزیع نامناسب کاربریها و بی توجهی به مولفه های مکانی – فضایی تصمیم گیری، همچون سازگاری کاربری اراضی شهری است. بنا براین، در برنامه ریزی شهری تحلیل چگونگی قرارگیری کاربری های مختلف در کنار هم اهمیت اساسی دارد؛ حتی بعد از تعیین نحوه چیدمان کاربریها و ایجاد فضای شهری برنامه ریزان شهری نیاز دارند به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی کاربریها و رعایت تناسبات لازم، همه کاربریها را ارزیابی کنند .
‏ بی شک برخی مکانها به دلیل ساختار کالبدی خاص و همچنین ویزگیهای اجتماعی، اقتصادی ساکنان آن امکان و فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند. در نقطقه مقابل برخی مکانهای مانع و بازدارنده فعالیت های مجرمانه هستند. همین امر موجب می شود با بزهکاران در انتخاب محل بزهکاری خود به دنبال کم خطرترین و مناسب تر،ن فرصتها و شرایط مکانی برای ارتکاب عمل مجرمانه باشند ( کلانتری وتو کلی،76 : 1386‏). در واقع وجود این فرصت ها و تغییر و اصلاح شرایط محیطی جهت حذف فرصتهای مکانی بزهکاری دارد. در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری اقدام به جانمایی مناسب کاربری های مختلف شهری می شود و موجب توسعه ‏بهینه و متعادل فضاهای شهری می گردد. از سوی دیگر عدم توجه ‏به اصول این علم سبب تراکم نا متعادلی کاربری ها و جمعیت در نقاط مختلف شهر می گردد و این امر موجب بروز مشکلات متعدد بویژه وقوع انواع ناهنجاری های اجتماعی در شهر می شود.
‏بی شک نوع و میزان کاربری اراضی در شکل گیری الگوهای زندگی و فعالیت شهروندان تاثیر دارد. از سوی دیگر گاهی رفتار مردم در شکل دهی ساخت کالبدی شهرها موثر است. با توجه به کاهش ناهنجاری های اجتماعی از طریق علم برنامه ریزی و طراحی شهری از موضوعات جدیدی است که طی دهه ١٩٧٠ به ادبیات جرم شناسی محیط ی اضاضه شد. اولین طرح کلی در مورد پیشگیری جرم از طریق برنامه ریزی و طراحی شهری را در سال ١٩6١ ‏جیکوب در کتاب خود تحت عنوان ((مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا)) مطرح کرد.
‏با توجه به معیارهایی که بیان شده برای اینکه ما به یک اصول درست برسیم باید کاربری اراضی را درست طراحی کنیم و در آن اصول CPTED را رعایت کنیم و برای رضایتمندی سکونتی واحد همسایگی و کیفیت محیط اولویت دارترین اصول ما می باشد.
فصل دوازدهم
معنی محیط و تائیر آن بر رفتار

    1. مقدمه

انسان با توجه به نیازها، ارزش ها و هدف های خود محیط را دگرگون می کند و به طوری متقابل تحت تائیر محیط دگرگون شده قرار می گیرد. معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به شناخت روان شناسانه رفتارهای انسان دارند زیرا این گونه رفتارها با محیط کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارد. روانشناسی محیطی به رفتارهای مرتبط با محیط فیزیکی می پردازد . محیط فیزیکی شامل اشیاء مادی، گیاهان، حیوانات و انسان هاست. روان شناسی محیطی از رویکرد سیستمی که امروزه در شاخه های مختلف علوم به عنوان رویکردی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد، پیروی می کند و به مطالعه سازواره ها (ارگانیسم) به عنوان بخشی از اکوسیستم ، با تاکید بر موازنه و وابستگی درونی محیط می پردازد . لذا توجه طراحان به بررسی روان شناختی فضاهای طراحی شده ،پیوندی ناگسستنی مابین روان شناسان محیطی و آن ها ایجاد کرده است . در این بخش نظریه های مربوط به تاثیر متقابل محیط و رفتار و درنهایت تاثیر برخی عوامل محیطی بر رفتار و نقش آن در طراحی معماری و شهرسازی بیان می شود .