پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری- قسمت 38

    1. ماهیت محیط

‏محیط به هر آنچه در پیرامون، وجود دارد و به صورت بالقوه با فرد در ارتباط قرار می گیرد، اطلاق می شود . هرچند که فرد امکان دریافت تمامی اطلاعات موجود را نداشته باشد.
‏کلمه محیط آن قدر مورد استفاده دارد که تشخیص معنای آن مشکل شده است. جغرافیدانان زمین و آب و هوا، روان شناسان مردم و شخصیت فردی آنها، جامعه شناسان سازمان های اجتماعی و فرایندها، و معماران ساختمان ها و محیط های باز و منظر را محیط تعریف می کنند . هر کدام از این طبقه بندی ها به مقاصدی که از محیط انتظار می رود ربط دارند. (لنگ، ١٣٨١ ‏، ص. ٨٧ ‏)
‏از جمله تقسیم بندی هایی که در مورد محیط شده است تقسیم بندی جان لنگ است ، وی محیط را در زیر گروه ‏های محیط کالبدی، محیط اجتماعی، محیط روانشناختی و محیط رفتاری تقسیم بندی می کند. محیط کالبدی شامل مکان های زمینی و جغرافیایی، محیط اجتماعی شامل نهادهای متشکل از افراد و گروه ها ، محیط رواننشاختی شامل تصاویر ذهنی مردم، و محیط رفتاری مجموعه عواملی است که فرد به آن واکنش نشان می دهد.(آتشپور،1386 ، ص.2 ‏) نکته اصلی این طبقه بندی ها و دسته بندی های مشابه، تمایز بین جهان واقعی، حقیقی و یا عینی اطراف انسان و جهان پدیدار شناختی است که خودآگاه یا ناخودآگاه الگوهای رفتار و واکنش های روحی مردم را تحت تائیر قرار می دهند.
‏ این بحث به مبانی روان شناسی گشتالت باز می کردد. کورت کافکا بین محیط جغرافیایی و محیط رفتاری تمایز قائل شده است. محیط جغرافیایی به محیط عینی و واقعیت های اطراف انسان گفته می شود محیط رفتاری تصویر شناختی محیط عینی است که اساس رفتار را شکل می دهد . افراد دیگری واژه های دبگر همین تمابز را قائل شده اند. برای مئال کرک محیط را به بدبده ای و شخصی تقسیم کرده است. محیط شخصی در این تقسیم بندی شامل تصاویر فردی جهان (ویژگی های رفتاری) و باورها و نگرش های مربوط به آن (ویژگی های تجربی) است. داگلاس پورتیوس ( ١٩٧٧ ‏)، که از لوین و کرک تاتیر گرفته است،محیط مفهومی را به مفاهیم محیط های پدیده ای و شخصی اضافه کرد ، او می نویسد :
باور ها ، نگرشها ، ترجیحات ، و دیگر جنبه های شخصیتی ، ویژه افراد است ، ولی در عین حال ویژگی ها از تجربیات فرد به عنوان عضوی از یک خانواده قومیت ، طبقه اجتماعی و گروه های فرهنگی و ملی با شیوه زندگی خاص تاثیر می گیرند .
‏ محیط دارای ویژگی های جغرافیایی، ساخته شده، و فرهنگی است که با هم رابطه ای درونی دارند و بعضی از رفتارها را از راه های همسان تامین می کنند. هجموعه ای از قابلیت های محیط در یک موقعیت ویژه محیط بالقوه ای را برای رفتار انسان در آن مکان ایجاد می کند . تمام این قابلیت ها توسط مردم ادراک نمی شوند، و از تمام قابلیت های ادراک شده نیز استفاده نمی شوند. (لنگ، ١٣٨١ ‏، ص. ١١٧ ‏)
محیط ممکن است، به عنوان یک سری از ارتباطات بین اشیاء و اشیاء، اشیاء و مردم، مردم و مردم دیده شود . این ارتباطات منظم هستند ، آنها دارای الگو و ساختار هستند، هنگامی که محیط ها طراحی می شوند چهار عنصر سازماندهی می شوندکه شامل: فضا ، زمان ، ارتباطات و معنی می باشد. درجه ای از ابهام در استفاده از اصطلاحات ارتباط و معنی وجود دارد. ارتباطات به ارتباط کلامی و غیر کلامی بین مردم بر می گردد، در حالیکه معنی به ارتباط غیر کلامی از محیط به مردم بر می گردد. ( راپاپورت، ١٣٨4 ‏، ص. ١٩۵ ‏)

در پایین درج شده است

    1. ارتباط غیرکلامی و معنایی محیط

دلیلی استفاده از رویکرد غیرکلامی در معنای محیط فهم تقریبا ساده آن است. در اینجا سه نمونه از رفتار غیرکلامی گه بسیار متداول و مهم است، مورد توجه قرار گرفته است. این نمونه ها زمینه ای برای رفتارهای دیگر فراهم می کنند و به دلیل عینی بودن قابل فهم در متون می باشند. رفتارهای غیرکلامی اساسا بوسیله مشاهده و ثبت و تحلیل های پیاپی و تعبیر مورد مطالعه قرار می گیرد.
12-3-1- عناصر ثابت
عناصر ثابت عناصری هستند که ثابت بوده و ندرتا و به آهستگی تغییر می کنند . بیشتر ‏عناصر معمارانه استاندارد ازجمله: دیوارها، سقف ها و کف ها به این حوزه اختصاص دارند. همچنین خیابان ها و ساختمان ها در مقیاس شهری نیز در این دسته قرار می گیرند. سازماندهی ‏فضایی این عناصر، اندازه آنها ، مکان، تسلسل، چیدمان آنها و غیره ‏ارتباط معنایی خاصی را ‏بخصوص در فرهنگ های سنتی ایجاد می کند. هرجند این عناصر به عناصر مکمل د‏یگری نیز ‏نیازمندند، مثلا می توان این عناصر را عناصر اصلی وابسته ( در هماهنگی با عناصر اصلی فرهنگی ) نامید که اهمیت بیشتر داشته و بقیه عناصر بیشتر محیطی و تغییر پذیرند و از اهمیت ‏کمتری برخوردارند. ( رابابورت، 1384 ‏، ص. ٩4 ‏)
13-3-2- عناصر نیمه ثابت
‏ عناصر نیمه ثابت شامل انواع مختلف چیدمان، مبلمان ها، پرده ها و ائائیه، گیاهان،‏تابلوهای راهنما، مبلمان خیابان ها، تابلوهای تبلیغاتی، ویترین مغازه ها، جانمایی حیاط ها و تزئینات چمن ها و سایر عناصر شهری است . این عناصر به آسانی و به سرعت تغییر می کنند و ‏در معنای محیط به مکانی که به آن تعلق دارند دارای نقش مهمی بوده تا جایی که اهمیت آنها در برقراری ارتباط بیشتر از عناصر کالبدی ثابت است . بیشتر مردم خود را از محیط های ساخته شده آماده و عناصر کالبدی ثابت که به ندرت تغییر می کنند رها می کنند و تمایل دارند که با داشتن حق انتخاب شخصی خود به ایجاد و برقراری ارتباط بپردازند. همچنین ‏عناصرکالبدی ثابت تحت کنترل استانداردها و ضوابط بوده ، درحالی که حیاط ها و تجهیزات ‏خصوصی تا حدودی کنترل می شوند، اما کنترل آنها نسبت به عناصرکالبدی ثابت کمتر است.(راپاپورت، ١٣٨٣ ‏، ص. 94)
12-3-3- عناصر غیر ثابت
‏ عناصر غیرئابت مربوط به انسانهای ساکن یا محیط آنها ، انتقال ارتباطات فضایی و ‏موقعیت جسمانی آنها ، وضعیت کالبدی، ژست دست و بازوی آنها ، حالت ظاهری و صورت ، عکس العمل گردن و دست ها ، اشارات سر، ارتباطات چشمی، سرعت کلام و نطق ، صدا و میزان مکث و بسیاری از رفتارهای غیرکلامی دیگر می باشد .
وظیفه مدل های غیرکلامی در معنای محیط حرکت از حوزه کالبدی غیرثابت به عناصرکالبدی نیمه ثابت و ثابت است سوالاتی که مطرح می شود : چه چیز منتقل می مشود؟ چرا و چه معنی را بیان می دارند؟ جرا و به وسیله چه این کار را انجام می دهند؟ این اشارات چه نقشی در رفتار، تاثیرات متقابل اجتماعی و غیره بازی می کنند؟ و در رابطه با عناصر نیمه ثابت بحث این است که اولین و مثمرثمرترین قدم برای پل زدن در حد فاصل بین عناصر غیرثابت و نیمه ثابت و انجام آن به آسان ترین و مستقیم ترین شیوه قبول این اصل است که محیط به صورت ارتباط غیرکلامی عمل می کند و این از طریق مشاهده مستقیم، تحلیل های مطالعات موجود، تحلیل محتوای متون و غیره صورت می گیرد. بنابراین می توان گفت اعتبار و ارزش رویکرد ارتباط غیرکلامی در حوزه عناصر غیرئابت است. ( راپاپورت، ١٣٨4 ‏، ص. ٩6 ‏- ٩۵ ‏).

    1. رفتار

‏ نحوه انجام یک فعالیت را رفتار گویند. رفتار انسانی برآیندی از انگیزه‏ها و نیازهای فرد، قابلیت محیط، تصویر ذهنی فرد از دنیای خارج ناشی از ادراک او و معنایی که این تصویر برای او دارد ، می باشد . (لنگ ،1390،ص.97) .
‏رفتار تنها تابع فعالیت نیست بلکه ترکیبی از فعالیت و زمان و مکان می باشد و الزامات زیر را می طلبد :