پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 4

كلید واژهها: استقامت قلبی-تنفسی، حداکثر اکسیژن مصرفی، زعفران، گازومتری

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-1- تعریف مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-4- 1- هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-4- 2- اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-6- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….10
1-6-1- محدودیت های قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………….. 11
1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل…………………………………………………………………………………………………. 11
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-7-1- زعفران ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-7-2- دارونما ………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-7-3- حداکثر اکسیژن مصرفی ………………………………………………………………………………………………………………12
1-7-4- نقطه شکست ضربان قلب……………………………………………………………………………………………………………..12
1-7-5- نسبت تبادل تنفسی …………………………………………………………………………………………………………………….13
1-7-6- نبض اکسیژن ………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-7-7- افراد غیر فعال………………………………………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15