پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 6

3-5-2-3- اندازه گیری درصد چربی …………………………………………………………………………….. 40
3-5-2-4- روش اندازه گیری فشارخون……………………………………………………………………………41
3-5-2-5- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس…………………………………………………. 42
3-5-2-6- اجرای پروتکل بروس ……………………………………………………………………………………. 42
3-5-2-7- روش ثبت ضربان قلب فعالیت………………………………………………………………………..43
3-6- تجزیه و تحلیل اطلاعات خام……………………………………………………………………………………………43
3-7- روش تحلیل آماری ………………………………………………………………………………………………………… 44
3-8- شماتیک طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 45
فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
4-1- توصیف یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 47
4-1-1- توصیف ویژگی های آزمودنی ها ………………………………………………………………………….. 47
4-1-2- توصیف نتایج آنالیز گازهای تنفسی …………………………………………………………………….. 48
4-1-2-1- توصیف نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی ………………………………………………….48
4-1-2-2- مقادیر نتایج آنالیز گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها ……………………. 49
4-1-2-3- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی پس از حذف 60 ثانیه اول……….50
4-1-2-4- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان های مساوی…………………51
4-1-2-5- مقادیر نتایج حداکثر آنالیز گازهای تنفسی در زمان 2 الی 5 دقیقه…………… 52
4-2- آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………….53
4-2-1- آزمون فرضیه‌ی اول……………………………………………………………………………………………….53
4-2-2- آزمون فرضیه‌ی دوم……………………………………………………………………………………………….54
4-2-3- آزمون فرضیه‌ی سوم ……………………………………………………………………………………………. 56
4-2-4- آزمون فرضیه‌ی چهارم …………………………………………………………………………………………….57
4-2-5- آزمون فرضیه‌ی پنجم …………………………………………………………………………………………… 58
4-2-6- آزمون فرضیه‌ی ششم………………………………………………………………………………………………..60
4-2-7- آزمون فرضیه‌ی هفتم……………………………………………………………………………………………….61
4-2-8- آزمون فرضیه‌ی هشتم……………………………………………………………………………………………….62
4-2-9- آزمون فرضیه‌ی نهم ………………………………………………………………………………………………… 63
4-2-10- آزمون فرضیه‌ی دهم …………………………………………………………………………………………….. 64
4-2-11- آزمون فرضیه‌ی یازدهم ……………………………………………………………………………………………65
4-2-12- آزمون فرضیه‌ی دوازدهم ………………………………………………………………………………………… 65
4-2-13- آزمون فرضیه‌ی سیزدهم …………………………………………………………………………………………..68
4-3- خلاصه نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………….70
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
5-1- بحث …………………………………………………………………………………………………………………………………………….73