پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 7

5-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
5-3- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
5-3-1- پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. 76
5-3-2- پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 77
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
فهرست جدولها

شماره و عنوان جدول صفحه

جدول 1 –2.ترکیبات تقریبی ادویه زعفران …………………………………………………………………………………………………….. 19
جدول2– 2.مصارف زعفران در صنعت دارویی و پزشکی ………………………………………………………………………………… 22
جدول3–1.مراحل تست بروس ……………………………………………………………………………………………………………………….. 43
جدول4–1. مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ویژگی های جسمانی آزمودنی ها ………………………………………. 47 جدول4– 2. مقادیر حداکثر نتایج آنالیز گازهای تنفسی در حین اجرای تست بروس ………………………………….. 48
جدول4–3. مقادیر حداکثر نتایج آنالیز گازهای تنفسی تقسیم بر وزن آزمودنی ها ……………………………………… 49
جدول4–4. مقادیر حداکثر نتایج آنالیز گازهای تنفسی بعد از حذف مقادیر اولیه ……………………………………….. 50
جدول4–5. مقادیر حداکثر نتایج آنالیز گازهای تنفسی در زمان های مساوی ……………………………………………….51
جدول4–6. مقادیر حداکثر نتایج آنالیز گازهای تنفسی حین فعالیت در زمان های 120الی 300ثانیه ………. 52 جدول4–7. مقادیرمیانگین و انحراف معیار ضربان قلب پیش از فعالیت ………………………………………………………….53
جدول4–8. مقادیرمیانگین و انحراف معیار ضربان قلب 1 و 12 دقیقه پس از فعالیت …………………………………..55
جدول4–9.مقادیر آستانه تهویه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57
جدول4–10.مقادیر زمان واماندگی ………………………………………………………………………………………………………………….. 58
جدول4–11.مقادیر فشار سیستولی خون در حالت استراحت ………………………………………………………………………… 59
جدول4–12.مقادیر فشار ذیاستولی خون در حالت استراحت ………………………………………………………………………… 60
جدول4–13.مقادیرRER حین اجرای تست بروس ……………………………………………………………………………………… 61
جدول4–14.مقادیرVO2MAX ………………………………………………………………………………………………………………………… 62
جدول4–15.مقادیر HRDP …………………………………………………………………………………………………………………………. 63
جدول4–16.مقادیر حداکثر نبض اکسیژن ……………………………………………………………………………………………………… 64 جدول4–17.مقادیر حداکثر METS………………………………………………………………………………………………………….. 66
جدول4–18.میزان اکسیداسیون کربوهیدرات حین اجرای تست بروس ……………………………………………………. 67
جدول4–19.میزان اکسیداسیون چربی حین اجرای تست بروس ……………………………………………………………… 68
جدول4–20.خلاصه نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………70
فهرست شکلها