پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 10

 1. تعیین اثر مصرف زعفران بر ضربان قلب پیش آزمون دختران جوان غیر فعال
 2. تعیین اثر مصرف زعفران بر ضربان قلب پس آزمون دختران جوان غیر فعال
 3. تعیین اثر مصرف زعفران بر آستانه تهویه (VT) دختران جوان غیر فعال
 4. تعیین اثر مصرف زعفران بر زمان واماندگی دختران جوان غیر فعال
 5. تعیین اثر مصرف زعفران بر فشار خون سیستولیک دختران جوان غیر فعال
 6. تعیین اثر مصرف زعفران بر فشار خون دیاستولیک دختران جوان غیر فعال
 7. تعیین اثر مصرف زعفران بر تبادل تنفسی (RER ) دختران جوان غیر فعال
 8. تعیین اثر مصرف زعفران بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VOmax) دختران جوان غیر فعال
 9. تعیین اثر مصرف زعفران بر نقطه شکست ضربان قلب (HRDP ) دختران جوان غیر فعال
 10. تعیین اثر مصرف زعفران بر نبض اکسیژن دختران جوان غیر فعال
 11. تعیین اثر مصرف زعفران بر مقادیر حداکثر MET حین اجرای تست دختران جوان غیر فعال
 12. تعیین اثر مصرف زعفران بر میزان اکسیداسیون کبوهیدرات حین اجرای تست دختران جوان غیر فعال
 13. تعیین اثر مصرف زعفران بر میزان اکسیداسیون چربی حین اجرای تست دختران جوان غیر فعال

1-5- فرضیات تحقیق

 1. مصرف زعفران بر ضربان قلب پیش آزمون دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.
 2. مصرف زعفران بر ضربان قلب پس آزمون دختران غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.
 3. مصرف زعفران برآستانه تهویه (VT) دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.
 4. مصرف زعفران بر زمان واماندگی دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.
 5. مصرف زعفران بر فشار خون سیستولیک دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.
 6. مصرف زعفران بر فشار خون دیاستولیک دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.
 7. مصرف زعفران برتبادل تنفسی (RER) دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.
 8. مصرف زعفران برحداکثر اکسیژن مصرفی (VO2MAX) دختران جوان غیر فعال تأثیر معنیداری دارد.
 9. مصرف زعفران بر نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) دختران جوان غیر فعال تأثیر معنی‌دار دارد.
 10. مصرف زعفران بر مقادیر حداکثر نبض اکسیژن ((o2pulse دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی‌دار دارد.
 11. مصرف زعفران بر میزان METSحین اجرای تست بروس دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی‌دار دارد.
 12. مصرف زعفران بر میزان اکسیداسیون کربوهیدرات حین اجرای تست بروس دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی‌دار دارد.
 13. مصرف زعفران بر میزان اکسیداسیون چربی حین اجرای تست بروس دختران جوان غیرفعال تأثیر معنی‌دار دارد.

1-6-محدودیت های پژوهش
در هر تحقیق، پژوهشگران اغلب با شرایط محدود کننده‌ای روبرو است که شناخت و تقلیل آن در نتایج پژوهش منعکس خواهد شد. در این تحقیق نیز پژوهشگر سعی نموده است تا سر حد امکان این محدودیت‌های را تقلیل، حذف و یا در نهایت آنها را شناسایی و معرفی نماید تا بتواند با احتمال بیشتری به نتایج دقیق‌تری دست یابد.
1-6-1-محدودیت‌های قابل کنترل

 1. جنسیت: همه افراد شرکت‌کننده در تحقیق حاضر را دختران جوان و سالم تشکیل می‌دادند که ویژگی‌های زیر را دارا بودند: الف)عدم ابتلا به هرگونه بیماری قلبی عروقی، دیابت، آسم، بیماری کلیوی و…. ، عدم ابتلا به بیمار های ارتوپدی و درد و ناراحتی در مفاصل و عضلات در اندام های تحتانی عدم مصرف هر گونه مواد مخدر و سیگار و مشروبات الکلی، عدم شرکت در برنامه های ورزشی منظم حداقل به مدت 6 ماه قبل از شروع تحقیق