پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 17

 • ضربان سنج پولار برای مشاهده ضربان قلب درحین فعالیت
 • (Polar Electro, Made in China, 31 CODED, N2965)

  1. كالیپر یا چربی سنج مدل پویا برای سنجش درصد چربی
  2. وزن و قدسنج برای اندازه‌گیری قدآزمودنیها
  3. فشارسنج

  (Manual Inflation Digital Blood Pressure Monitor, Made in China, MPlus)

  1. نرم افزار ویژه طراحی شده توسط دکتر معمار باشی
  2. نرم افزارDMAX

  3-4-2-فرم ها
  1) برگه رضایت نامه (در پیوست 1 اراﺋه شده است)
  2) پرسشنامه بیشینه پزشکی. این پرسشنامه شامل سوالاتی در زمینه سابقه عمل جراحی و بیماری های مزمن، متابولیک و قلبی عروقی، سابقه مصرف دارو و مکمل و … (در پیوست2 اراﺋه شده است)
  3) پرسشنامه PAR-Q)) (در پیوست3 اراﺋه شده است)
  4) برگه ثبت نتایج (در پیوست4 اراﺋه شده است)
  3-5- روش جمعآوری اطلاعات
  دراین پژوهش 14 نفر از دانشجویان دختر غیرفعال كه در دانشگاه محقق اردبیلی تحصیل می‌كردند و در 6 ماه گذشته فعالیت ورزشی منظم نداشته‌اند انتخاب شدند. ٣روز قبل از شروع انجام تحقیق از آزمودنی‌ها خواسته شد جهت آشنایی با محیط کار و نحوه اجرای آزمون به آزمایشگاه تربیت بدنی دانشگاه مراجعه کنند. در این جلسه به علت عدم آشنایی آزمودنی‌ها با نوارگردان و نحوه راه رفتن و دویدن بر روی آن، همه افراد شرکت‌کننده در این طرح یک پروتکل ساده را به مدت ٨ دقیقه اجرا کردند. در پایان پس از ارائه توصیه‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم مقرر گردید که آزمودنی‌ها در تاریخ و ساعت تعیین شده در آزمایشگاه حضور داشته باشند. لازم به ذکر است که به دلیل تاثیر ساعت مختلف روز بر روی عملکرد ورزشی افراد و عوامل مورد سنجش در تحقیق، کلیه جلسات آزمون در ساعت ١٠ الی ١٣ انجام شد و همچنین به دلیل تغییرات پاسخ‌های قلبی-تنفسی طی چرخه‌ی ماهیانه، تاریخ حضور آزمودنی‌ها در هر سه مرحله اجرای تست طوری برنامه‌ریزی شد که افراد شرکت کننده در تحقیق در جلسه آزمون بروس در سه روز اول سیکل ماهیانه نباشند. در جلسه اول پس از ده دقیقه استراحت ضربان قلب و فشار خون استراحت آزمودنی‌ها ثبت شد سپس آزمودنی‌ها با قرار گرفتن بر روی نوارگردان متصل به كامپیوتر گرم کردن را با الگوی یکنواخت ٣ کیلومتر بر ساعت به مدت ٥ دقیقه انجام دادند و پس از آن ضربان سنج پولار برای ثبت ضربان قلب حین فعالیت بر روی جناغ سینه و ماسک جمع‌ آوری گازهای تنفسی بر روی صورت آزمودنی‌ها قرار داده شد و آزمودنی‌ها پروتکل بروس (Bruce) را تا رسیدن به واماندگی اجرا کردند. آزمودنی‌ها در طی اجرای آزمون از طریق ماسک تنفس می‌کردند و دستگاه به صورت خودکار گازهای تنفسی آزمودنی‌ها را جمع‌ آوری و نتایج را در هر ١٠ ثانیه یک بار ثبت می‌کرد. سپس ضربان قلب و فشار خون آزمونی‌ها یک دقیقه و دوازده دقیقه پس از اجرای تست اندازه‌گیری شد. در مرحله دوم یعنی یک هفته پس از مصرف دارونما آزمودنی‌ها در همان ساعت مرحله اول به آزمایشگاه فراخوانده شدند و ضربان قلب و فشار خون استراحت و شاخص‌های مورد نظر در هنگام آزمون همانند مرحله اول اندازه‌گیری و ثبت شد و مرحله سوم نیز همانند مرحله اول و دوم پس از مصرف یک هفته روزانه ٣٠٠ میلی گرم زعفران اجرا شد.
  در این تحقیق آزمودنیها در مرحله اول به عنوان گروه کنترل (مرحله‌ی که دارونما دریافت کردند) و بعد از یک هفته به عنوان گروه آزمایش ( مرحله‌ی که زعفران دریافت کردند) مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین لازم به ذکر است آزمودنی‌ها در طول اجرای آزمونها تشویق کلامی متناسب برای افزایش انگیزهی افراد برای اجرای یک عملکرد ورزشی واقعا بیشینه، صورت پذیرفت. در پایان داده های خام توسط نرم افزار ویژه، طراحی شده توسط دکتر معمارباشی در مراحل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  3-5-1- روش مصرف زعفران و دارونما
  مطابق با برخی تحقیقات انسانی، دوز روزانه 300 میلیگرم پودر سرگل زعفران (یک بار در روز) استفاده شد. مقدار 300 میلی‌گرم سرگل زعفران پودر شده در کپسولهای 500 میلیگرمی همرنگ و همشکل قرار گرفت. کپسولهای دارونما، محتوی 300 میلی‎گرم لاکتوز تهیه شد.
  مدت مصرف مکمل زعفران 7 روز بود که در ساعت 12 الی2 بعد از ظهر، آزمونی ها در حین صرف نهار در سالن غذاخوری دانشگاه یک کپسول حاوی300 میلی گرم زعفران را همراه با یک لیوان آب در حضور محقق مصرف نمودند. کپسول حاوی لاکتوز نیز همانند کپسول زعفران مصرف شد.
  3-5-2- اندازه گیریها
  3-5-2- 1- اندازه گیری سن آزمودنیها
  سن آزمودنیها بر اساس سن شناسنامهای و گزارش خود افراد، به صورت سال و ماه و روز تولد نوشته شد.
  3-5-2- 2- اندازه گیری قد و وزن
  برای به دست آوردن قد و وزن دقیق آزمودنیها در طی تحقیق از دستگاه سنجش قد و وزن مدل سکا استفاده شد. اندازه وزن با دقت 5 گرم و طول قد با دقت 1 میلیمتر اندازه گیری شد. بدین منظور آزمودنی‌ها با حداقل پوشش و لباس ورزشی بدون کفش بر روی دستگاه قرار گرفتند قد آزمودنی‌ها را بر حسب متر و همزمان وزن او نیز با واحد کیلوگرم ثبت شد.
  شکل3-1. دستگاه قد و وزن سنج سکا
  3-5-2-3- اندازه گیری درصد چربی بدن
  با بهره گرفتن از کالیپر مدل پویا ( دارای دقت32/99% و روایی 8/99) و روش اندازه گیری چین پوستی سه نقطه‌ای (فوق خاصره، شكم و پشت بازو) چربی زیر پوست را از سمت راست بدن و در 3 نوبت و با فاصله 20ثانیه اندازه گیری و با بهره گرفتن از نرم‌افزار، درصد چربی بدن را محاسبه شد
  شکل 3-2. کالیپر مدل پویا
  3-5-2-4- روش اندازه گیری فشار خون
  قسمت بازوبند دستگاه فشار سنج در بالای آرنج دست راست بسته شد، دست در راستای قلب قرار گرفت و فشار را از طریق باد کردن بازوبند تا mm Hg160 افزایش داده سپس رها کرده تا فشارسنج به حالت دیجیتالی فشار خون را اندازه گیری کند. فشار خون آزمودنی‌ها 3 بار در هر جلسه اندازه‌گیری شد؛

  در پایین درج شده است