پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 19

16

76/6

3

4

18

05/7

3

5

20

85/8

3

6

22

6/9

3

7

3-5-2-7-روش ثبت ضربان قلب فعالیت
تغییرات ضربان قلب فعالیت آزمودنی‌ها طی اجرای پروتکل تمرینی با بهره گرفتن ازضربانسنج پولار و نرم افزار DMAX لحظه به لحظه ثبت شد.
شکل3-4. ضربان سنج پولار
3-6-تجزیه و تحلیل اطلاعات خام
برای مقایسه و پردازش اطلاعات گازومتری و ضربان قلب بدست آمده در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه تجربی و گروه شاهد از نرمافزار ابداعی دکتر معمارباشی استفاده شد. محاسبات حداكثر مقادیر هر یک از شاخصها، محاسبه نبض اكسیژن، تعیین نقطه شكست ضربان قلب، تعیین آستانه بیهوازی و تعیین آفست هر یک از شاخصها و حذف آن از اطلاعات بدست آمده به كمك این نرمافزار انجام شد. به منظور انجام تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات روش های مختلفی برای استخراج نتایج آماری بکار گرفته شد. گزارش نتایج حداکثر مقادیر و نیز با محدود نمودن بازه زمانی مورد نظر انجام می‌پذیرد. با هدف تعیین تاثیر فعالیت بر روی متابولیسم بدن نتایج اولیه در زمان مشخص از کلیه نتایج مدت تحقیق کسر و گزارشگیری شد. همچنین نتایج آنالیز گازهای تنفسی در نقطه شکست ضربان قلب و آستانه بیهوازی با بهره گرفتن از کسر تنفسی انجام شد. فایلهای خروجی این نرمافزار برای تجزیه و تحلیل بیشتر آماری تهیه و توسط نرمافزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
3-7-روش تحلیل آماری
طبیعی بودن توزیع داده های دو گروه را در مرحله پیشآزمون با بهره گرفتن از آزمون شاپیرو-ویلک انجام شد. همچنین برای همگن بودن واریانس‌ها از آزمون لوین استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون‌های تحلیل كوواریانس(ANCOVA) و تصحیح بونفرونی برای مقایسه دو گروه استفاده شد. کلیه محاسبات آماری با بهرهگیری از نرم‌افزار SPSS نگارش 19 انجام گرفت. مقدار اندازه اثر (Effect Size) هر شاخص در دو گروه و دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت.
3-8-شماتیک طرح تحقیق
جامعه آماری: کلیه ی دختران غیر فعال که در سال تحصیلی 92_93در دانشگاه محقق تحصیل می کنند.
غربالگری: تعیین قد، وزن، ضخامت چربی زیرپوستی و برآورد درصد چربی بدن و BMI و ارزیابی تندرستی و آمادگی جسمانی با بهره گرفتن از پرسشنامه و آزمون دوی یک مایل برای برآورد VO2max

در پایین درج شده است