پایان نامه های ارشد سری اول

بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا۹۲

۴-۱۷- ۲- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌های آن در انگلستان ۱۶۳
۴-۱۸- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها ۱۶۴
۴-۱۸- ۱- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران ۱۶۴
۴-۱۹- بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا ۱۶۶
۴-۱۹- ۱ – بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران ۱۶۶
۴-۱۹- ۲- رژیم همکاری قوا در انگلستان ۱۶۷

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۲-۱) فرایند تصویب فوریت ها ۵۷
جدول (۲-۲) ابزارهای نظارتی مجلس ۸۲
جدول(۲-۳) شرایط بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد ۱۸۸ تا ۱۹۱) ۹۰
جدول(۲-۴) نحوه نظارت نمایندگان بر فرایند قانونگذاری (مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی) ۹۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۲-۱)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری ۵۵
نمودار(۲-۲) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری ۵۹
نمودار(۲-۳) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی ۶۱
نمودار (۲-۴) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه ۵ ساله توسعه کشور (مواد ۲۱۳ الی ۲۱۵) ۶۳
نمودار (۲-۵) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (۲۱۳) و (۲۱۶)و تا (۲۱۷) ۶۵
نمودار(۲-۶) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی ۶۶
نمودار(۲-۷) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده ۱۹۲) ۸۳
نمودار(۲-۸) مراحل سؤال از وزیر (مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵) ۸۳
نمودار(۲-۹) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد ۱۹۶ و ۱۹۷) ۸۴
نمودار (۲-۱۰) مراحل استیضاح وزیران مواد ۲۱۹ تا ۲۲۷ ۸۵
نمودار(۲-۱۱)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد ۲۲۸ تا ۲۳۴) ۸۶
نمودار(۲-۱۲) مراحل رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح جزئی در خطوط مرزی (مواد ۲۰۷ تا ۲۰۹) ۸۷
نمودار(۲-۱۳) مراحل تحقیق و تفحص (مواد ۱۹۸ تا ۲۰۱) ۸۸
نمودار(۲-۱۴) مراحل بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد ۱۸۸ تا ۱۹۱ آیین نامه داخلی) ۸۹
باسمه تعالی
فرم ب
فرم اطلاعات پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

نام واحد دانشگاهی: