پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 11

(( عابدی جعفر ، 1386 ، ص 33) ))
با لحاظ ابعاد جامع (( خود ))، مدیریت برخود به معنی واقعی کلمه به مفهوم شناخت و استفاده ی بهینه از تمام نیروهای تمام ابعاد وجودی مشهود و غیر مشهود خود است.
در پژوهش حاضر، مدیریت بر خود تنها دو بعد فیزیکی – جسمی و روحی –روانی بررسی می شود.
به منظور تبیین بیشتر اجزای تشکیل دهنده ی تعریف مذکور، توضیحات بیشتری ارائه می گردد:

 1. شناخت: آگاهی از این که فرد اولاََ، در دو محور مشهود و نامشهود، دارای ابعاد متعدد وجودی است و ثانیاَ در هر بعد دارای نیروهای بالفعل و بالقوه می باشد. لذا آگاهی از ظرفیت وجودی خود و نیروهای هر بعد است.

منظور از آگاهی، آگاهی اجمالی می باشد، به گونه ای که راهنمای عمل، محرک رفتار و انگیزهی فرد در مدیریت بر خود قرار می گیرد و آگاهی تفصیلی، پی آمد طبیعی مدیریت برخود می باشد.
آگاهی از ظرفیت وجودی خود از این جهت اهمیت دارد که استفادهی بهینه از نیروهای ابعاد وجودی خود، مستلزم آگاهی از وجود چنین ابعاد وجودی و نیروهای آن می باشد.

 1. استفادهی بهینه: به معنای بهره گیری از تمام نیروهای تمام ابعاد وجودی مشهود و نامشهود خود، در بالاترین سطح ممکن است. لذا استفاده ی بهینه از تمام ظرفیت وجودی خود مستلزم شناسایی آن و جهت دهی رفتار خود در راستای بهره گیری کامل از ظرفیت وجودی خود می باشد.

2-3-2-2بعد روحی – روانی
منظور از بعد روحی – روانی آن بعد وجودی انسان است که مربوط به جنبه ی روحی، بخش غیر مادی، ذهنی، شناختی یا معنوی انسان می باشد.
این بعد وجودی انسان در رفتارهای او در ارتباط با مذهب، خدا، مسائل ماورای طبیعی و سایر موارد نامشهود درونی، همچون مراقبه، ترس و اعجاب – بروز و ظهور. (عابدی جعفر ،1386،ص33)
3-3-2-2بعد فیزیکی – جسمی
منظور از بعد فیزیکی بعد وجود انسان است که مربوط به جنبه ی جسمی و بخش مادی در برابر جنبه ی معنوی و روحی – روانی انسان می باشد.
این بعد وجودی در رفتارهایی در ارتباط با تمرینات جسمی – همچون قدم زدن و ورزش –تغذیه و سایر موارد مشهود بیرونی – همچون ظاهر – بروز و ظهور می نماید. (عابدی جعفر ، 1386، ص 34)
مراقبه
تعریف مفهومی
از روش های درمانی شرق است که در غرب نیز جایی برای خود باز کرده و گزارش شده است که در رفع تنش و اضطراب مؤثر می باشد. برخی خصوصیات مشترک روش های مراقبه عبارتند از:

در پایین درج شده است

 1. تعلیماتی در مورد تمدد ماهیچه ای و تنظیم ریتم تنفسی دارند.
 2. شامل فعالیت هایی به منظور انحراف توجه شخص از دنیای خارج و جریان افکاری می شود که در غیر این صورت ذهن فرد را اشغال خواهد نمود. غالباَ این فعالیت ها مستلزم تمرکز روی یک کلمه یا عبارت پیش ساخته است که mantraنامیده می شود.
 3. بر کناره گیری از فعالیت های روزمره در دوره های آرامش تأکید می شود.
 4. شخص به گروهی از مردم وابستگی پیدا می کند که اعتقاد قوی به این روش داشته و همدیگر را برای انجام آن تشویق می کنند. در پژوهش حاضر مراقبه واژه ای فراشناختی تلقی شده و بدین معناست که فرد به طور دائم ناظر بر کار خود باشد.(یکتا ، 1387، ص 31)

در تحقیق حاضر مراقبه به آن دسته از رفتارهای فرد اطلاق می شود که:

 1. در ارتباط با تأمل درونی قبل از اقدام است.
 2. در ارتباط با تأمل درونی بعد از اقدام است.
 3. متضمن انحراف توجه از دنیای خارج و افکار پراکنده و تمرکز به درون، از طریق کناره گیری از فعالیت های روزمره است.
 4. در ارتباط با تنظیم رفتار بر اساس استانداردهای شخصی است.

تعریف عملیاتی
مراقبه در پژوهش حاضر شامل رفتارهای زیر می باشد:

 1. تأمل قبل از اقدام ( تصمیم گیری، موضع گیری و اقدام پس از تأمل درونی )؛
 2. تأمل قبل از اقدام ( تأمل درونی در مورد اقدامات و تصمیمات خود )؛
 3. اختصاص اوقات معین جهت انقطاع از جهان خارج ( و کار ) و توجه به درون؛
 4. تأمل حین عمل ( توجه و دقت نظر هنگام انجام عمل به منظور انطباق رفتار خود با استانداردها و هنجارهای شخصی از پیش تعیین شده). (رضایی ، 1385، ص 39)