پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 34

از آنجائیکه در این پژوهش سعی خواهد گردید توصیف عینی ، واقعی و منظم یک موقعیت یا یک موضوع بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش گردد و نتیج عینی از واقعیات منعکس شود و در کنار توصیف منظم و عینی پدیده های مورد بررسی در صدد بررسی رابطه خودمدیریتی و سلامت سازمانی نیز می باشد روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است .
3-متغیرهای تحقیق:
در انجام پژوهش برای پاسخ به سوالات یا ازمودن فرضیه ها،لازم است که متغیرها شناسائی شوند.در این پژوهش از 2 نوع متغیر استفاده شده است:
3-1-متغیر وابسته:
متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است.به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مساله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.یعنی متغیرهای وابسته ،شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن ،از میان برداشتن یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر می شوند،از بین می روند و یا تغییر می کنند. (خاکی،1379: 166)
3-2-متغیرمستقل:
متغیر مستقل ویژگی و خصوصیتی است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تاثیر آن بر روی متغیر وابسته مشاهده می شود.تغییر در یک متغیر مستقل ،تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته بوجود می آورد ،بنابراین در هر آزمایش تجربی متغیر مستقل همان محرک است. (خاکی،1379: 167)
بنابر این در این پژوهش متغیرهای وابسته شاخصهای سلامت سازمانی ومتغیر مستقل شاخصهای خودمدیریتی می باشد .چرا که می خواهیم تأثیر افزایش یا کاهش خودمدیریتی را در سلامت سازمانی و رابطه این دو با هم را بسنجیم .
متغیر مستقل :

  1. خودمدیریتی در فرضیه اصلی
  2. بعد روحی روانی در فرضیه فرعی
  3. بعد فیزیکی جسمی در فرضیه فرعی

متغیر وابسته :
سلامت سازمانی در فرضیه های اصلی و فرعی
4-روش گرداوری داده ها:
گردآوری اطلاعات مورد نیاز یک تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه روش های گردآوری اطلاعات را روش های تحقیق می نامند. (حافظ نیا،162،1382) روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق روش میدانی است.
روش های میدانی به روش هایی اطلاق میشود که محقق برای گرداوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل،اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری کند.(همان منبع،179)
در این تحقیق از روش پرسشنامه ای که یکی از روش های متداول در گرد اوری اطلاعات میدانی است،استفاده شده است.پرسشنامه مجموعه ای است از سؤالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جوابهای خود را بر آن درج می کند. (سکاران ،260،ص1385)
در این پژوهش از روش میدانی جهت گرداوری اطلاعات استفاده شده است.
4-1-روش میدانی:
دراین روش ابزار گردآوری داده های اولیه از طریق پرسشنامه بوده است
در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از نظر صاحبنظران و اساتید كمیته تحقیق ، عوامل مرتبط با موضوع شناسایی شده و با بهره گرفتن از مقیاس درجه بندی لیكرت پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و روایی آن، پرسشنامه نهایی تهیه و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.
پرسشنامه شامل 2قسمت عمده است:
1-اطلاعات عمومی پاسخگو: در این بخش از سوالات سعی شده تا اطلاعات کلی مربوط به پاسخ دهندگان جمع آوری شود که شامل 5سوال است.
2-اطلاعات اختصاصی: این بخش شامل 43سوال برای مدیران و 21 سؤال برای کارمندان است که در طراحی آنها سعی شده تاحد ممکن قابل فهم و ساده باشند.برای طراحی این بخش از طیف 5بخشی لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود.شکل کلی و نحوه امتیاز دهی طیف لیکرت بصورت جدول 3-1 است.

در پایین درج شده است

کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاٌ موافقم
1 2 3 4 5