پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 39

86.

23

نظر به اینکه برای ابراز قابلیت اعتماد در یک پرسشنامه ضروری است آلفای کرونباخ آن بیشتر 7. باشد ، پژوهش حاضر در سطح قابل توجهی از قابلیت اعتماد برخوردار است .
5-2- روائی(اعتبار):
مفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ می دهد كه ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد كه دراینجا از اعتبار محتوا بهره گرفته شده است.
مقصود ان است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم،نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.
در بحث روایی نیز علاوه بر اخذ نظر و تأیید اساتید گرانقدر راهنما و مشاور ، پرسشنامه مذکور به 3 نفر از اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه امام حسین (علیه السلام) ارائه و نظر تأییدی و اصلاحات جزئی پیشنهادی ایشان نیز لحاظ گردید .
6-1-قلمروی مکانی تحقیق:
قلمروی مکانی این پژوهش ادارت کل شهر همدان بوده است.
6-2-قلمروی زمانی تحقیق:
قلمروی زمانی این پژوهش از اواسط بهمن 90 تا اواخر خرداد 91 می باشد.
6-3-جامعه اماری:
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. (سکاران، 249،ص1385) جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران ادارت کل دولتی استان همدان برای بررسی خودمدیریتی و کارمندان شاغل در این ادارات برای بررسی سلامت سازمانی ادارات مربوطه می باشند . به این منظور جامعه آماری مورد پژوهش به میزان 58 اداره کل و 15553نفر کارکنان شاغل در این ادارات خواهد بود .
6-4-نمونه اماری و روش نمونه برداری :
نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ،یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت،گروه یا جامعه بزرگتر باشد و معمولا ان را با “n” نشان می دهند.(خاکی،1379،ص 250)
پژوهشگران غالباً توانایی اجرای پژوهش به کل اعضای جامعه را ندارند. به همین دلیل پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود میکنند. (دلاور، 117ص1384) گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شده اند. (سکاران، 295،ص1385)
در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.
نمونه برداری جامعه در دسترس شامل جمع آوری اطلاعات از اعضای جامعه ای است که برای دست یابی به اطلاعات آن به سادگی در دسترس می باشند. (همان منبع، 309)
6-5-تعیین حجم نمونه :
با توجه به این موضوع که جامعه آماری این تحقیق كلیه کارکنان شاغل در ادارات کل استان همدان می باشند لذا جامعه اماری نامحدود فرض می شود و بر طبق فرمول نمونه گیری از جامعه نامحدود ، حجم نمونه حساب می گردد. (سرمدودیگران،1379،ص 187)
محاسبه حجم نمونه از طریق فرمول کوکران:
برای تعیین حجم نمونه ساده ترین روش استفاده از فرمول کوکران می باشد.
اگر حجم جامعه مشخص باشد خواهیم داشت:
N= حجم جامعه آماری
n= حجم نمونه
Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد
P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را 0/5 درنظر گرفت. در این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
d= مقدار اشتباه مجاز
در این صورت بر اساس محاسبه تعداد ادارات کل 58 اداره و تعداد کارمندان این ادارات در حدود 15000نفر حجم نمونه بردابر تعداد زیر خواهد بود . (با سطح خطای 5درصد)
حجم نمونه ادارت کل :50.506 = 51اداره
حجم نمونه کارمندان : 374.59= 375نفر
محاسبه بر اساس جدول مورگان :
نمونه جامعه

در پایین درج شده است