پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 41

15000

375

375

نامحدود

384

399

6-6-روش های نمونه گیری:
.
برای نمونه گیری می توان از روش های متفاوتی استفاده کرد.از جمله:
1-نمونه گیری تصادفی ساده
2-نمونه گیری منظم(سیستماتیک)
3-نمونه گیری لایه ای(قشری)
4-نمونه گیری خوشه ای(خاکی،1379،ص 251)
روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، بصورت روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین مدیران کل و به صورت خوشه ای بین کامندان تابعه این ادارت کل بوده است.
شیوه انتخاب مدیران کل به صورت تصادفی و به تعداد 51 مدیر کل بوده است . بر اساس حجم کارمندان این 51 اداره کل تعداد 450عدد پرسشنامه به نسبت تعداد کارمندان توزیع گردیده است . با توجه به تعهد پژوهشگر مبنی بر عدم انعکاس تعداد کارکنان ادارات مزبور ، از ذکر نام و تعداد کارمندان این ادارات معذوریم ولی اسناد آن نزد محقق به امانت و محرمانه موجود می باشد .
7-تجزیه و تحلیل داده ها:
بطور کلی روش های تجزیه و تحلیل مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
آمارهای توصیفی و نمودارهای گرافی:
از شاخصهای مرکزی و پراکندگی همچون فراوانی، میانگین و انحراف معیار و همچنین از نمودارهایی برای توصیف نمونه آماری استفاده می کنیم.
آزمونهای ضریب پیرسون ، اسپیرمنو کندال ، کای دو و روش آلفای کرونباخ بر اساس نرم افزار spss
در صورتیکه متغیرهای مورد بحث را( با توجه به اینکه از میانگین آنها استفاده خواهیم کرد ) کمی در نظر بگیریم از آزمونهای ناپارامتریک ضریب پیرسون ، اسپیرمن و کندال استفاده خواهد شد .در ضمن از آزمون رگرسیون چندگانه برای بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها نیز استفاده شده است . و اگر متغیر را کیفی در نظر بگیریم با توجه به کیفی بودن متغیرهای مورد بررسی بایستی از آماره کای دو استفاده نماییم و چون می خواهیم میزان همبستگی بین شاخصهای خودمدیریتی و سلامت سازمانی را بسنجیم نوع آزمون قطعاٌ همبستگی خواهد بود . البته سعی خواهیم داشت با بررسی میانگین نمرات خودمدیریتی مدیران و سلامت سازمانی ادارات تحت مدیریت ایشان ، وضعیت خودمدیریتی در مدیران کل و همچنین سلامت ادارات ایشان از منظر کارکنان را نیز بررسی نماییم .
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل
مقدمه
در فصول گذشته تئوری ها، ادبیات و مباحث مربوط به روش تحقیق بیان شدند. در این فصل لازم است تا به بررسی داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شود. تجزیه و تحلیل داده برای بررسی صحت وسقم فرضیات برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد نظر می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شوند. در این مرحله، داده های خام به دست آمده از جامعه آماری با بهره گرفتن از تکنیک های آمار مناسب و نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
در این پژوهش به منظور بررسی متغیرهای دموگرافیک تحقیق ابتدا از آمار توصیفی شامل جداول توصیفی و توافقی و همچنین نمودارهای فراوانی استفاده شده است. سپس به وسیله آمار استنباطی به منظور بررسی رد یا قبول وجود فرصت ها از آزمون میانگین و ارتباط یا عدم ارتباط متغیرهای تحقیق در جامعه آماری از آزمون کای دو استفاده شده است.

در پایین درج شده است