پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 93

فیزیکی و جسمی

00.

551.

774.

رابطه معنادار

در این مجموعه معرف نیز معرف مدیریت بیماری بر اساس پیرسون و تجدید قوای جسمی بر اساس اسپیرمن به عنوان معرف اول مطرح می گردد .
پیشنهادها :
تحقیقات انجام شده در زمینه ی مدیریت بر خود در متون لاتین به طور عمده از سال 1980 آغاز شده است. این پژوهش ها بیشتر جنبه ی تئوریک و نظری دارد و به صورت کاربردی و عملیاتی به اجرا در نیامده است؛یعنی استراتژی ها و راهکارهای ارائه شده در زمینه ی مدیریت بر خود دارای منشأ تئوریک می باشد. اما در پژوهش حاضر در زمینه ی استخراج و تدوین شاخص های تکمیلی مدیریت بر خود ، جنبه ی عملیاتی و کاربردی این شاخص ها مورد توجه قرار گرفته و این شاخص ها دارای منشأ رفتاری و کاربردی می باشند. پیشنهادهای زیر توصیه هایی است که از یافته های تحقیق به دست آمده و جهت اصلاح یا ایجاد فعالیتها ، روشها یا فرایند اجرایی یا برای تکمیل و توسعه تحقیقات بعدی ارائه می شود .
الف) پیشنهادهای کاربردی :
با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می دهند که بین خودمدیریتی مدیران و سلامت سازمانی اداره تحت مدیریت ایشان رابطه معنادار وجود دارد ، ضروری به نظر می رسد مدیرا ن امر به این مسئله توجه جدی داشته باشند که اگر می خواهند سازمانی سالم و مدیریتی موفق بر دیگران داشته باشند باید اول خود را مدیریت نمایند . . لذا راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد .

در پایین درج شده است

  1. به مسئولین توصیه می شود معرفهای روحی روانی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مدیریت مدنظر داشته باشند .
  2. توجه جدی مدیران به اعتماد سازمانی یکی از نیازمندیهای هر سازمان می باشد که یکی از راه های ایجاد اعتماد مطلوب خودمدیریتی مدیر خواهد بود .
  3. ایجاد جو با نشاط و شادی آفرین توسط مدیر با رعایت شاخصهای فیزیکی و جسمی یکی از عوامل مؤثر در پویایی سازمان خواهد بود .
  4. مدیران در زمینه توسعه و تقویت بیشتر شاخصهایی نظیر نیت و عمل خالص ، درک فوق حسی ، عبادت و آرامش درونی ، ساده زیستی در خود اقدام نمایند .
  5. با توجه به اینکه مدیران حوزه اقتصادی حائز کمترین میانگین امتیاز خودمدیریتی هستند ، پیشنهاد می شود به طور جدی در این زمینه بررسی و تحقیق صورت پذیرد .
  6. با توجه به اینکه مدیران حوزه رهنگی حائز کمترین امتیاز خودمدیریتی در بعد فیزیکی و جسمی هستند در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ گردد .

ب) پیشنهاد پژوهشی :
* ورود سایر پژوهشگران به عرصه های تدوین شاخص های شاخصهای ذهنی شناختی ، عاطفی احساسی و حسی عصبی در خودمدیریتی
* بررسی رابطه بین شاخصهای ذهنی شناختی خودمدیریتی و سلامت سازمانی
*بررسی رابطه بین شاخصهای عالطفی احساسی خودمدیریتی و سلامت سازمانی
*بررسی رابطه بین شاخصهای حسی عصبی خودمدیریتی و سلامت سازمانی
*بررسی رابطه بین خودمدیریتی بر اعتماد سازمانی به عنوان یکی از شاخصهای سلامت سازمانی
محدودیتهای تحقیق :
الف) محدودیتهای پژوهش:

  1. موضوع این پژوهش موضوعی بدیع و جدید در عرصه پژو.هشی در ایران اسلامی بوده است و تا کنون الگوی جامع و کاربردی برای آن ارائه نگردیده است و تنها به یکسری توصیه های اخلاقی و تئوریک اکتفا شده است . از ابعاد مختلف خودمدیریتی تنها دو بعد در این پژوهش تحلیل شده است که ممکن است ورود ابعاد دیگر خودمدیریتی بر نتیجه کار تأثیرگذار باشد .
  2. موضوع پژوهش دارای نقاط اشتراک فراوان با جنبه های خصوصی و شخصی افراد می باشد و کسب اطلاعات در این زمینه با محدودیتهایی مواجه می باشد .
  3. با توجه به نوع سؤالات و شاخصها مدیران تمایل بیشتری به ارائه پاسخ ایده آل به جای واقعیات داشتند .
  4. ضعف فرهنگ پژوهش در کارکنان که با بی میلی یا نگاهی غیر از نگاه پژوهشی ممکن است بر نتایج تأثیر داشته باشد .

منابع فارسی :
*قرآن کریم
*امیرالمؤمنین علی (ع) ، (1390)، نهج البلاغه ،مترجم علی شیروانی ، دفتر نشر معارف
*امام خمینی (ره) ، بسیج در اندیشه امام ، 1380، نیروی مقاومت بسیج
*امام خمینی (ره) ، صحیفه نور ، 1382، مؤسسه حفظ و تنظیم و نشر آثار امام
*امام خامنه ای (مدظله) ، طلایه داران ظهور ، 1388 ، نیروی مقاومت بسیج
*اشرفی ، عباس، عبادت در ادیان ابراهیمی ، 1384، انتشارات امیرکبیر