پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 19

– ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪن ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻴﻨﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
کرمان ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ در
– راه اﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﻄﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ 70 درﺻﺪی ورودﮔﺮدﺷـﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻛــﺸﻮر ﺑﻮده. در روﻧﻖ وﮔـــــﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﻘﺶاﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ نادﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ شود . (مجله اقتصــــــاد شهر ؛شماره اول ؛ زمستان 89)
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﮔﺮدﺷﮕﺮی 20ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﺑﺨﺶﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃــﺒﻴﻌﻲ و اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴـﻢ رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ودر ﺑﺨﺶﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ وﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ رﺗﺒﻪ دﻫﻢ دﻧﻴﺎ را دارد.ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲﻫﺎ درﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮنامه ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻨﺪ چشم انداز 20ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮراﺳﺖ ، ﺑﺎﻳﺪاﻳﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ 20ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر درآﻣﺪارزی در ﺳﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ(مجله اقتصادشهر؛شماره اول؛زمستان 89)
2-17- تاثیر گردشگری بر اقتصاد (مولفه اقتصادی )
توسعه گردشگری درمــقاصدمی تواند نیــروی محرکی برای اقتصاد آن مقصد باشد این مسئله به خصــوص در
کشورهای کمترتوسعه یافته اهمیت بیشتری دارد . در بسیاری ازکــشورهای درحال توسعه گردشگری «شاهراه اقتـصادی »مناسبی بشمارمی آیدو فوایـد اقتصادی بسیاری را بــهمراه دارد از فواید آن می توان به درآمد های کــسب شده از گردشگران؛ درآمدهای صادراتی ؛ کمــک به افزایش تولیدناخالص ملی؛ و ایجاد شغل اشاره کرد (شارپلی و تفلر ؛2008؛180 )[30]
کشورهاوجوامع بصورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضع اقتصاد خود باید ابتکارعمل به خرج دهند و در صدد یافتن راه های تازه ای بر آیند اگرچه در مناطق مختلـف دنیا شرایط متفاوت است امـــا همواره گردشـــــگری عاملی برای پیشـــرفت اقتـصادی است باوجود آن از آنجا که منافع اقتصادی گردشگری در مقاصد نسبت به هزینه های آن نمود بیشتری دارنددرارزیابی اثرات اقتصادی اغلب برجنبه های مثبت ( ارز آوری واشتغال زایی) تاکید شده واثرات منفی (واردات بی رویه ونشت اقتصادی)مورد غفلت واقع شده است .
* تاثیرا ت گردشگری بر درآمد ملی (مولفه اقتصادی )
* تاثیرات گردشگری براشتغال (مولفه اقتصادی )
* تاثیر گردشگری بر قیمتها (مولفه اقتصادی )
* تاثیر گردشگری بر بودجه عمومی (مولفه اقتصادی )
*اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری ( مولفه اجتماعی)
* اثرات زیست محیطی گردشگری ( مولفه زیست محیطی )
همچنانکه گفته شده تمام موارد فوق می تواند اثر گردشـــگری بر یک کشــور باشد که تماما مورد بحث قرار خواهد گرفت .( شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 135؛122؛ 1392 )
تاثیرا ت گردشگری بر درآمد ملی ( مولفه اقتصادی )
(میزان توســعه صنعت گردشگری براقتـصاد بستـگی به نوع سرمایه گذاری ؛ جایگاه این صـــــنعت در اقتصاد ملی وهم پیوندی باسایر بخشهای اقتصادی دارد. برای مــثال درصورتی که توسعـه گردشگری ازطریق سرمایه خارجی صورت گیرد ؛ سود حاصل از این سرمایه گذاری و پرداخت حق الزحمه کارکنان خارجی مــبالغ قابل توجهی ارز غیر ماندگار در کشور را شامل می شود که به کشورهای دیگرانتقال می یابد . )[31]شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 122؛ 1392 )
2-18* تاثیرات گردشگری براشتغال(مولفه اقتصادی )
گردشگری می تواند عامل مناسبی در ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی انسانی بدون تخصص و کارگران نیمه ماهربه شماررودبطوری که دربرخی کشورهای درحال توسعه بیش از 50%نیروی کارفعال درفعالیتهایی اشتغال دارند که مــستقیما وبطورغیرمستقیم به گردشگری مربوط است این قبیل کشورهامعمولا تک محصولی هستند . در زمینه اشتغال زایی در صنعت گردشگری غالبا به وجوه مثبت آن تاکیدمی شودامالازم است تاوجوه منفی اشتغال در صنعت گردشگری نیز مد نظر قرار گیرد .(شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 122؛ 1392 )
33
2-18-1- ویژگی اشتغال در صنعت گردشگری( مولفه اقتصادی )
شکل شماره 3/ منبع : ( شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 122؛ 1392 )

در پایین درج شده است

یژگی های منفی ویژگی های مثبت
* دستمزد و مزایای پایین دارند
* فصلی هستند
* پاره وقت هستند
* امنیت شغلی کمی دارند ( به استثنای بخشهای اصلی صنعت مانند اقامتگاه ها )
* سهم عمده ای از نیروی کارگردشگری ؛از سایر بخشها مثل کشاورزی تامین می شود و به همین بدلیل ممکن است سایر بخشها را با کمبود نیرو مواجه نماید .
* مشاغل گردشگری معمولا به سطوح مهارتی و کار آموزی پایینی نیلز داشته بنا بر این از امــکان ارتقاء شغلی محدودی برخوردار است .
*ورد و خروج در مشاغل زیاد است.
* در رده های پایین شغلی به کار آموزی و مهارت های کمی نیاز است .
* نسبتا آسان و ساده خلق می شوند .
* بیشتر از سرمایه محور بودن ؛ کار محور هستند ( به استثنای مواردی که به ایجاد تسهیلات نیاز باشد مانند بخش هتلداری )
ایجاد فرصت های جدید شغلی