پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 28

این لغت اشاره دارد به میزان مفرح بودن گردشگری ، شوخی وخنده خواســـــته ی یک كودك و فرد بالغ درهر موقعـیتی می باشد ومی تواندانگیزهایی برای گردشگرباشد. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
برنامه های مصرف مكرر
این نوع برنامه ها برنامه هایی هـــستند كه درآن مشتریان دائمی و ثابت خدمات شركتها وموسسا ت را ازطریق سفرهای رایگان ویا خفیف ویژه ویاسایرامتیازات دریافت كنند. (واژگان تخصصی فراغت؛گردشگری؛هتلداری ؛ 1388)
هدف سفر
اهداف اصلی سفربه شش گروه عمده تقسیم می شوند كه این گروه بندی توسط سازمان جــهانی جهــانگردی وبه منـــظوراهداف آمارگیری صورت گرفته است ؛ این اهداف اصلی سفر تفریح ، دیداردوستان واقوام وآشنایان ، تجارت،گذران اوقات فراغت،سفرهای مذهبی وزیارتی ودرمان میباشند.(واژگان تخصصی فراغت؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
جهان چهارم
درواقع اصطلاحی است كه به اقلیـت مردم كه درحكــومتهای متشكل از یک قوم جمع شده اند گفــته می شود كه به طوركلی در نواحی جنبی جغرافیایی زندگی می كنند و از لــحاظ سیاسی و اقتــــــصادی وضع نا منــــاسبی دارندوتوسعه نیــــــافته اند ؛ مردم جهان چــهارم برای گردشگری قومی وگردشگری ماجراجویانه به عنوان یک جاذبه می باشند در صورتی كه هنرهای دـستی وفرهنگ آنهابه طور فزاینده منتشرگردیده و محـــیطهای طبیعی كه آنها در آن زندگی می كننددرمـعرض خطرقرارمی گیرد.(واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
جشنواره
در تمامی فرهنگ ها برگزاری جشن وجود دارد وانواع اشیا ، افراد یا موضوعات همه دلایلی برای ایــــــــجاد جــشنواره هامحسوب می شوند. به طوركلــــی جشـنواره ها دارای محتوای مذهبی یاغیرمذهبی می باشند كه در سطوح مختلف محلی،ملی وبین ا لمللی برگزارمی شوند ویكی ازجاذبه های گردشگری محسوب می شوند. (واژگان تخــصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
سازمان سفربین المللی جوانان
هدف از این سازمان ترویج پویایی و گسترش افق های فكری افراد جوان به وســـــــیله سفر، فراگــیری زبان ، زندگی خانوادگی، گردشگری فرهنگی واجتـماعی وسایرفرصــــتها برای رشد وپیشــــرفت فردی است.كه یكی
50
ازبزرگترین سازمان های تجاری دربخش سفرجوانان ودانـــــــــش آموزان می باشد.این سازمان ازرشد سریع گردشـــگری جوانان حــمایت می کنداین سازمان برای تسهــــــــیل دستیابی به امكانات گردشگری وفرهنگی و فعالیتـهای تفریحی به اعضای جوان خودكارت شناسایی ارائه می دهد. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
نمایشگاه ها
نمایشگاه هارویدادهایی هستند که معمولابه صورت دوره ای وبرای معامله ی كالاوخدمات برگزارمی شوند.كه شامل آموزش ، سرگرمی ها ، مسابقه ها و جشن می باشد ؛ نمایـــشگاهای كشاورزی به سنتهای روستایی توجه دارند. همچنین نمایشگاه های تــجاری به تجارت و خرید و فروش توجه دارند. نـمایشــگاهای جهــانی باعث
می شون دكه كشورها با یكدیگرمقایسه شوند و از این طریق موجب افزایش ورود جهانگردمی شود. ( واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
تفریح درجنگل
جنگل هامكان های عمـده ای برای تفریح گردشــگران پویا و فعال می باشند مخصوصا برای چادر زنان و بوته وشاخ وبرگ پیماها تفریح درجنگل می تواندآهسته وكوتاه قدم برداشتن ومسیرطولانی راه پیـمودن ( كوچ نشینی ) باشدو یا می توان ماهیگیری و قایقرانی درجایی كه آب وجودداردراشامل شودوهمچنین جنگل هامــــكان هایی برای گردشگری طـــبیعت ، گردشـگری ماجراجویانه و طبیـــعت گردی هستند .در جایی كه جنگل ها ازاهمیت ویژه ای برخوردار هستند ممكن است ا ز آنها به عنوان پارك ملی حفاظت شود. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
بیماری های ناشی ازغذا
بیماری های ناشی ازغذابه دلیل وجودمستقیم یا غیرمستقیم باكتریهای مضر در موادغذایی مصرفی میباشد . مانند سالـموندلا. این قبیل بیماریهامكرراموجب معده درد،اسهال،استفراغ می شوند.گردشگران برای جلوگیری این نوع بیماریهابایدازنوشیدن آب بابطری،خوردن غذاهای داغ،خوردن سالاد،میوه های محــلی اجتــــناب كنند مگراینكه توسط منبع قابل اطمینانی تولیدشده باشند.(واژگان تخصصی فراغت؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
اثرتظاهری
افزایش تعدادگردشگران دریک مقصد ، اثرات اجتماعی ، اقتصـــاد ی وفرهنگی زیادی رابرای جوامع مــیزبان به همراه دارد.كه ازجمـــــله مهمترین این اثرات،تقلیداست ؛ ساكنان محــلی برخی ازجوامع تمایل به تــــقلید از رفتار گردشگران رادارند. لذا ویژگیهای رفتاری آنها را به خودمی گیرندوازرفتارآنها تقلید می كنند درك مفهوم نیازمند توجه به این موارد می باشد كه چرا تنها برخی ازرفتارها تقلید می شوند؟ چه كسی ازآنها تقلید می كند؟ وچگونه آنها را یاد می گیرند؟
تحقیقات نشان داده است كه فا كتـورهای معینی درایجاد این امر دخیل هستـــند از جمله آنها :شكاف فرهنگی بین فرهنگ گردشگران وفرهنگ جامعه میزبان،قدرت اقتـصادی جامعه میزبا ن ومیهمان،همسانی فرهنگ و مورد قبول واقع شدن آن توســــــط اكثریت افرادجامعه میزبان،قدرت فرهنــگی جامعه میزبان ومیزان انعطاف پذیری وپاسخگویی آن به تاثیرات جدیدكه این امر بیشتر در كشورهای درحال توسعــــه دیده می شودزیرازمانی كه
یك

51
گردشــــگرازیک كشورتوسعه یافته به كشوری درحال توسعه سفرمی كند شــــكاف های فرهنگی دراین صورت بر جــسته ترمی شوند. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
كج رفتاری
به طور کلی می توان این واژه رابه این صورت معنی كرد
رفتاری كه باحالت طبیعی واســـتاندارد تفاوت دارد.اماتعریف اجتــماعی ومنطقی كج رفتاری عبارت اســت از سرباززدن از استانداردهای برجسته وشاخص؛بنابراین گردشگری،به دلیل اینكه برای اكثریت مردم،تعـطیلات، دوره ای ازرفتار است كه بارفتا رهای روزمره زندگی متفاوت می باشد، خود، یكنوع كج رفتاری تلقی می شود و همچنین دربرخی ازموارد رفتار واقعی كه ازبرخی گردشگران سر می زند ؛ درصورتی كه شامل فعالیتهایی همچون (استفاده از مواد مخدر ، مصرف بیش از حد مشروبات ا لكلی یا فحشــا باشد) ( هرچند این رفتار ها از و ما جرم محسوب نمی شوند ) ممكن است كج رفــتاری تلقی شود . به طور كلی توصیف كج رفــتاری : اینـــكه استـاندارد ها چگونه هستند ؟ چه كسی وچگونه آنهاراتعیــین می كند و چه كسی وچرا از آنها پیروی می كند؟ و اینكه چه عواملی باعث ایجاد آن می شود نیازمند توجه ودقت است. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشـــــگری ؛هتلداری ؛ 1388)
انعام
نوعی پرداخت كاملااختیاری می باشد كه مستقیما از طرف مشتری به كارمند در قبال كیفـــــیت خدمـــاتی كه ارائه شده پرداخت می شود.دادن انعام تنها دربرخی از فرهنگ ها وجود دارد ودربرخی ازفرهـــنگها اصــلا چنین پرداختی دیده نمی شود؛دادن انعام درجاهایی كه خدمات مستقیم ویابه صورت شخصی به مشتری ارائه می گرددبسیاربرجسته ترمی شود.ستورانهاوهتلهاازنمونه مكانهایی هستندكه درانهادادن انعام بسیاردیده میشود. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
شاخص سفر
روشی آماری برای تعیین اینکه مقاصدی که توسط گردشگران باز دید می شوند مقاصد اصلی هستند و یا صرفا توقفگاهی بین راهی. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
مسافر
فردی که بین دویا چند کشورو یا بین دو یا چند محل در داخل کشورمحل سکونتــش درحال سفرباشد . ازنــظرآمار گرد شگری تفاوتی میان دونوع عمده ازمسافران وجوددارد : «دیدارکنـندگان»و«سایرمسافرین» . تمامی مســــــافرینی که به فعالیتهای گردشـگری می پردازند ، دیدارکننده می باشند بنابر این واژه دیدار کننده معرف مفهوم پایه ای برای سیستم کلی آمارهای گردشگری میباشد . (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
صنعت سفر
درمـعنای دقـیق ، شرکــتهای حمل و نقل مــسافر و شرکتها و تشــکیلاتی که خدمات خودرامی فروشند ازجمله متصدیان گشت . (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
52
مسیر
درتفریح وگردشـگری عمومامسـیرهایی طراحی شده است همــراه باتابلوهای راهنماجهت هدایت افراد،دوچرخه سواران، ویا اسکی بازان درطول آن مـسیر،اگرچه بیشتربرای استفاده بازدیدکنندگان طراحی می شوندبه طورفزاینده ای به عنوان ابزاری جهت مدیریت بازدیدکننده هادرمناطق باتراکم بالااستفاده می شوند.(واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
مرکزاطلاع رسانی گردشگری
دفتری که درزمینه جاذبه ها تســـهیلات وخدمات گردشگری اطلاع رسانی می کند وگاهی اوقات خدماتی مانند رزرو اقامتگاه ر ا نیز ارائه می دهد .این خدمات ممکن است توسط دولت شوراهای گردشگری و یا سایر سازمانها عرضه شود(واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388).

در پایین درج شده است