پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 29

مناطق مولدگردشگری
مناطق مبدا گردشگران ؛ بنابر این مناطق اقامت و دایمی گردشگران که نشانگر منبع تقاضا و موقعیت بازار هستند ، جایی که وظایف اصلی بازاریابی گردشگری برآن اساس انجام می شود . (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
مخارج گردشگری
مجموع هزینه های مصرفی که توسط یک بازدیدکننده ویاازطرفی که بازدیدکــننده برای ســــفرواقامت اودریک مقصدپرداخت می شود.جزئیات پیشنهادی آن شامل هفت دسته ا صلی می شوند.سفرکامل وگشت کامل با اقامت ، غذاونوشیـدنی حمل ونقل تفریح؛ فعالیتهای فرهنگی روزوشیوه خرید. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
مناطق زمانی
تقسیم دنیابه مناطقی براساس نصف النـــهار گرینویچ که درآن ساعت رســـمی محلی مورداستفاده قرارمی گیرد .هنگامی که زمین هر 24ساعت یکبارحول محورخودکه 360 درجه طول جغرافیایی است یک چرخــش کامل می کند، 24مـنطقه ی زمانی پدیدمی آید . اساس زمانی خورشیدی در هر منطقه نصب النهار مرکزی آن منطقه است که 15درجه با نصف النهار مجاورفاصله دارد.(واژگان تخصصی فراغت؛گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
توصیه های سفر
كشورها اغلب شهروندان خود را در مورد ناپایداری های شرایط ســـیاسی یا اجتماعی موجود در مقــصد های جهان آگاه میكنند این توصیه هابه معنای باز داشتن از سفر نمی باشد هرچندممكن است این مفهوم واثر را داشته باشدامابیشتربه این معنااست كه گردشگران رادربرابرموقعیتهایی كه با آنهاآشنایی ندارند آماده و مجهز نمایند تا احتیاط كافی راداشته باشند. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388).
53
نوآوری
دررابطه باگردشگری 4 نوع نوآوری رامیتوان شناسایی كرد.
1- نوآوری های محصول : از كالاهایی كه هریک كاملاجدیدویادرزمینه های جدیدهستندمنتج می شود.
2- نوآوریهای فرایند :كه توسعه وبهره برداری ازتكنولوژی یانظریه های فنی جدیددرفرایندهای جدیدتجاری
رادربرمی گیرد.
3- نوآوری های مدیریت : كه چارچوب هارابراساس عملكردسازمان یافته قبلی اصلاح وبهبودمی بخشد.
4- نوآوری های قانونی :كه رابطه خارجی وظاهری بین مصرف كننده ودیگراعضای زنجیرهای رابالا میبرد. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
گردشگری سیاه
این نوع گردشگری سفربه مناطقی كه به گونه ای بامرگ ومیر،بلایا ومـشكلات مرتبـــط است راشامل می شود. كه شامل بازدید ازمناطق جنگی، قتل وجنایت،قبرستان هاویا بازدیداز مناطقی كه افراد مشهور در آنجامرده اند راشامل می شود كه این نوع گردشگری بسیار وسیع وقدیمی می باشد. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
سفراختیاری
و كه تمامی انواع گردشگری غیراجباری راشامل می شودكه معمولاپس ازانجام سفرهای اجبـــــاری كه مربوط به مسئولیتهای اجتماعی سازمانی مانندكار یا خانواده است،صورت می گیرد این نوع سفرهابه علت اینكه زمان فراغت راشامل میشونددلپذیر ولذت بخش هستند . این نوع سفراز طریق مطالعات بودجه بندی زمانی یا درك میزان آزادی در انتخاب می تواننداندازه گیری شوند.( واژگان تخصصی فراغت؛گردشگری؛هتلداری ؛ 1388)
برنامه غذایی روزانه
انواع مختلف وطیف وسیع وگسترده ای ازغذاهاراكه یک فرددر طول روزمصرف می كند را شامل می شود.یک دستورالعمل سالم طیف گسترده ای ازمواد غذایی ؛ منظور فراهم كردن كلیه مواد لازم برای مقابله با بیماریها و هم برای رشد ونمـوبدن شامل می شود. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
بازاریابی مستقیم
نوعی روش بازاریابی می باشد كه با اســــتفاده از یک یاچند رسانه با مـــخاطب ارتــباط برقراركرده وهــدف آن دستیابی به یک بازارمشخص می باشد. این نوع بازاریابی در برگیرنده هر دیدگاه بازاریابی می شود كه شـــامل ارتباط مستقیم فرد به فرد ، بـین عرضه كننده و فروشنده می باشد .كه این دیدگاه هاعبارتنداز: پست الكترونیكی مستقیم، فروش تلفنی ویافروش شخصی این روش می تواند به صورت جداگانه یا تركیبی یا سایر روشـــــــهای پیشبردی به منظوررسیدن به اهداف بازاریابی مورد استفاده قراربگیر. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
54
2-31- مروری بر محتوای کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی(چهارم؛پنجم؛ ششم ) در راستای تبیین مولفه ها
ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻣﺤﺘﻮﺍﻯ ﻛﺘﺎ ﺏﻫﺎﻯ ﺩﺭﺳﻰ ﻫﺮﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ، ﺍﻗﻠﻴﻤﻰ، ﻓﺮﻫﻨــــﮕﻰ؛ ﺍﻗﺘــــﺼﺎﺩﻯ ؛سیاسی و اجتماعی ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﻛﺘﺎ ﺏﻫﺎﻯ ﺩﺭﺳﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻬﻢ ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗــﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫمچوﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ، ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴـــﺎﻧﻰ ﺷﺎﻏﻞ ﻭ ﻋـــــﻨﺎﻭﻳﻦ ﺩﺭﺳﻰ، ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻫﺮ ﻛــﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ با توجه ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻳﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﻩﻯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ؛ ﺗﺮﺳﻴﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻳﻨﺪ ﻩﻯ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
کتابهای درسی دانش آموزان ازمهمترین مـــنابع ومراجع یادگیری درنظام آموزشی است ودر ایران نیزکیــــفیت یادگیـــــری منوط به چگونگی کیــــفیت کتابهای درسی می باشد
در پایین درج شده است
.از آنجایی که امروزه یادگـــیری دانش آموزان درسطح مدارس به محیط بسته مدارس خلاصه نمی گردد ویادگیری تنهامشــروط به تدریس معلم نیست وعوامل

مختلفی دراین امر دخیل می باشـــــــندبه تحلیل کتابهای درسی دوره ی دوم ابتدایی پرداخته تا تبیـین شود که این کتب چگونه می توانند راهی برای آینده دانش آموزان از ابتدا تا انتها بگشایند . هدف این پایان نامه این است که دانــــش آموزدوره ی دوم پس ازخروج از دوره ی ابتدایی و ورود به دوره ای وســـیعتر با اطــــلاعات وآگاهی بیشتری بامسائل و مطالب مواجه گردد .
در ابتداکتاب تعلیمات اجتماعی از سه پایه را تحلیل نموده و این امر رابا توجه به مولفه های اقتصادی ؛سیاسی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ تاریخی ؛ مذهبی ؛ علمی در چهار حیطه ی ذیل طبقه بندی می گردد:
1- ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺧﻼﺻﻪﻯ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ
2- وﺍژﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺱﻫﺎ درﻓﺼﻞﻫﺎﻯ
3- ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱ ﺩﺭﺳﻲ
4- نقش تصاویر در فهم آموزش گردشگری
تذکر : در کتب دوره ابتدایی مولفه ها ی گردشگری را بصورت مصادیقی از آنها می توان یافت.
55
اجتماعی پایه چهارم
بروزتحولات آموزشی دوره ی ابتدایی درسال های اخیر؛ضرورت تغییرآموزش های محیطی واجتماعی رانیز آشکار می سازد ؛ درس
تعلیـــمات اجتماعی باید فضایی مملو از نشــاط و سرزندگی بیافریند و یکی از اهداف مهم این کتاب توجه بیشتر به پرورش مهارت های اجتماعی و افزایـش علاقه به سرزمین ومحیط زندگی دانش آموزان است ؛ برای دســت یابی به این هدف ؛ باید شیـوه های مناسب یادگیری – یاددهی را اختیار کرد و از روش های فعال بهره گرفت .
با توجه به قلمرو پروش مهارت های اجتماعی باید دانش آموز را به سوی کارهای مشارکتی سوق داد و فضـای لازم رابرای فعالیت و اظهار نظر وی فراهم نمود ؛ از این رو توجه به طبیعت و حضور در طبیعت بکر برای وی لازم و ضری است او باید ببیندوتجربه کند ؛ومسئله گردشگری ازاینجا آغاز میگردد؛حال درچهار حیطه ی ذیل کتاب مورد نظر به چالش کشیده می شود .
1- ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺧﻼﺻﻪﻯ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ