تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل دانشگاهی : بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی۹۳

 
معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاقی پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ما دانشجویان وا عضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
اصل رعایت حقوق:التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهندگان(انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
اصل مالکیت مادی و معنوی:تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
اصل منافع ملی:تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
اصل رعایت انصاف و امانت:تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیرعلمی و حفاظت از اموال تجهیزات و منابع در اختیار.
اصل رازداری:تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که نع قانونی دارد.
اصل برائت:التزام به برائت چویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
باسمه تعالی
تعهد نامه اصالت اثر
اینجانب فرزانه مهدی زاده دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم تربیتی به شماره دانشجوئی که در تاریخ / /۱۳۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان: « بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی( انسانی – فنی- ادراکی ) با تأکید بر بخش آموزش و پرورش» با کسب نمرهی به حروف و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام.
بدین وسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه،کتاب، مقاله و ….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر، بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
فرزانه مهدی زاده
نام و نام خانوادگی دانشجو
امضا و تاریخ
/ /۱۳۹۳
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
علوم تربیتی در رشته
موضوع
بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی
( انسانی – فنی- ادراکی)
با تأکید بر بخش آموزش و پرورش
استاد راهنما
دکتر مصطفی شیخ زاده
نگارش
فرزانه مهدی زاده

در پایین درج شده است

mop