تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل دانشگاهی : بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی۹۳- قسمت ۲۲

خصایص زیستی، روانی و اجتماعی کارکنان خود را بشناسد و در برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی آنان به این خصایص توجه کنند.
از اصول برنامه ریزی درسی، ، نظریه های یادگیری آگاهی داشته باشد.
از منابع انسانی و امکانات مادی درونی و برونی سازمان آموزشی خود حداکثر استفاده را ببرند.
از آیین نامه ها و مقررات آگاهی کامل داشته باشند و اهداف متعدد را مورد توجه قرار دهند.
به آموزش توأم با عمل ارزش دهند و شرایط را برای بروز استعدادها و ابتکارات کارکنان مساعد سازند
از طریق برگزاری مسابقات هنری، علمی، ادبی و … زمینه بروز استعدادهای آنان را فراهم سازند.
به منظور کمک به حل مشکلات جسمانی، عــــاطفی، اجتماعــی، اخلاقی کارکنان از خدمات مختلف راهنمائی و مشاوره استفاده کنند و زمینه ارتبــــاط آنان با مشاوران و راهنمایان را فراهم سازند.
با دعـوت از استادان و صاحب نظران علـــوم تربیتی و روانشناسی و سایر علــوم کارکنان را با پیشرفت های جدید علمی آشنا سازند.
مهارت در امور اداری، مالی و تدارکاتی: مدیران واجد این مهارت می توانند.
از امکانات مالی، اداری و تدارکاتی در اختیار خود در جهت ثمربخشی، امور آموزش و پرورش به خوبی استفاه کنند.
با اصول نامه نگاری اداری، مراحل نامه نگاری، مکانیزم بایگانی و سرعت بخشیدن به سیستم اداری و مکاتباتی، به خوبی آشنا شوند و سعی کنند کارکنان مدرسه، بویژه مسئولان امور دفتری را با اصول اداری و مکاتباتی و بایگانی آشنا کنند.
آئین نامه ها و بخشنامه های واصله را در اختیار کارکنان واحد آموزش خود قرار دهند و آنان را به رعایت مفاد آنها تشویق کنند.
ـ در امور اداری و مکاتباتی، سرعت، صحت، دقت و نظم در کار را مورد تاکید قرار دهند.
۲-۱۰٫ ارزش نسبی مهارت ها در رده های مدیریت:
کاتز که مهارت های مدیـران را به سه دسته مهارت های ادراکی، انسانی و فنی تقسیم می کند، معتقد است که میزان این مهارت ها بر حسب سطوح تغییر می کند. به نحوی که در رده های بالاتر، خصوصیات مدیریتی غالب، مهارت ادراکی است. در حالی که در سطوح سرپرستی و عملیاتی مهارت های فنی نقش آفرینان اصلی هستند. زیرا مدیران سطوح سرپرستی وظایفشان ایجاب می کند که زیر دستان خود را راهنمائی کنند یا آموزش دهند در حالیکه مدیران رده بالای سازمـان ها نیازی به مهارت هــــای فنی ندارند بلکه وظایف تصمیم گیری، برنامه ریزی و سازمانــدهی ایجاب می کند که به مهارت ادراکی قابل ملاحظه ای مجهز باشند. مهارت های انسانی، تقریباً لازمه انجام دادن همه وظایف در همه رده های مدیریت است. زیرا که مدیران، صرف نظر از نوع وظایف یا سطح مسئولیت و مقام با افراد انسانی سر و کـار داشته، برای جلب همکاری و اثرگذاری بر رفتار آنها باید از مهارت های انسانی برخوردار باشند. از این رو امـروزه در مدیریت سازمان ها، تأکید بر مهارت های انسانی اولویت ویژه ای پیدا کرده است. شکل (۲-۱) میزان این مهارت های مورد نیاز برای عملکرد اثربخش در رده های مدیریت را نشان می دهد. (علاقه بند، ۱۳۸۰ : ۹۰).
فنی انسانی ادراکی

در پایین درج شده است

mop
رده های مدیریت: عالی
میانی
سرپرستی