تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل دانشگاهی : بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی۹۳- قسمت ۲۵

زمانی که سازمان ها خیلی کوچک بودند، مدیرانی لازم داشتند که مدیریت حرفه ای را انجام بدهند. این بدین معنی است که مدیریت اصولی دارد و بیشتر توسط اهداف عینی سازمان و افراد تعیین می گردد تا توسط مالکان سازمان یا به وسیله انتصاب سیاسی. هر سازمانی به افراد مدیری نیاز دارد که کار مخصوص مدیریت را انجام بدهند: برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، ارزیابی و رشد افراد. هر سازمانی نیازمند مدیری است که مسئولیت کارهایش را بپذیرد. مسئولیت پذیری کارها و نه یک مقام یا عنوان یا دستور به افراد، مشخص کننده مدیر است و انسجام (یکپارچگی) و نه نبوغ ، ویژگی اصلی و اساسی مدیران است.
هر عضو سازمانی کار متفاوتی را انجام می دهد. اما همگی آنها باید در جهت یک هدف مشترک باشند، یک عملکرد مشترک. هر کدام باید در جهت کارهای خود تلاش نمایند. برتری حرفه ای وسیله ای در جهت اهداف مشترک است. اما در ذات خود سازمان تمایل به انحراف از اهداف مشترک را دارد. بنابراین سازمان ها نیازمند مدیریت به وسیله هدف هستند تا بتوانند تلاش های فردی را با عملکرد مشترک یکپارچه سازند. اهداف مدیریتی باید توسط خودشان وضع گردد و باید برای خود کنترلی مورد استفاده قرار بگیرد.
مدیران بایستی بیشتر بر دانش و مهارت های خود متکی باشند که در کارهایشان بدانها نیاز دارند. اطلاعاتی که باید در اختیار دیگران بگذارند و روش هایی که مدیران بکار می برند تا داده های پراکنده و آشفته را به اطلاعات متمرکز و منظمی جهت اثربخشی و کارایی بیشتر تبدیل نمایند.
مدیران، عاملان دگردیسی هستند؛ مدیریت تلاش انسان را از همهی جهات در یک سازمان واحدی به هم پیوند میدهد. مدیریت مبتنی است بر دانش انسانی، علوم اجتماعی و فن آوری. بدین ترتیب مدیریت در واقعی ترین معنای خود یک هنر آزاد است و چون هنرهای آزاد مفید و کابردی اند، پس مدیریت یک اصل است. لذا در مدیریت سه وظیفهی عمده وجود دارد که می توانند بعد نامیده شوند: (علاقه بند،۱۳۸۷ :۱۴۵).
اولین وظیفه، اندیشه برای تعیین اهداف خاص و ماموریت اصلی سازمان است.
دومین وظیفه، مولد ساختن کار و موفقیت کارکنان است.
سومین و آخرین وظیفه، مدیریت مسائل اجتماعی و مسئولیت اجتماعی است.
موفقیت عملی در مدیریت بستگی دارد به اینکه ، مدیر ضمن داشتن دانش علمی، بتواند به درستی تشخیص دهد که در موقعیت های مختلف، چگونه و تا چه حد از دانش علمی استفاده به عمل آورد. به عبارت دیگر توانایی در قضاوت و تصمیم گیری لازمهی موفقیت در امر مدیریت است، ولی در اختیار داشتن مجموعه ای از اطلاعات و شواهد این توانایی را ایجاد نمی کند؛ آن چه یک مدیر را در تحقق اهداف سازمانی یاری می کند، برخورداری از ویژگی ها و یا قابیلت های سه گانهی مدیریتی( مهارت انسانی، ادراکی و فنی) و بهره گیری مطلوب از آنها در شرایط مختلف است؛ در این صورت می توان به اثربخشی و کارایی و در نهایت بهره وری یک سازمان امیدوار بود(علاقه بند،۱۳۸۷ : ۱۴۶).
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه:
در این فصل به ترتیب، روش تحقیق، جامعهی آماری، نمونهی آماری و روش انتخاب آن، ابزارهای اندازه گیری ، روایی و پایایی ابزارها ، نحوهی جمع آوری داده ها ، شیوهی تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می گیرند.
۳-۱٫ روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوهی گردآوری داده ها، از نوع توصیفی[۲۴] – همبستگی است. لذا، در این مطالعه هدف بررسی و مقایسهی اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری آنها از مهارت های مدیریتی( انسانی – فنی- ادراکی) است. به این منظور، ابتدا داده های لازم از طریق ابزارهای اندازه گیری جمع آوری و سپس به توصیف و تحلیل آنها، پرداخته شده است.
۳-۲٫ جامعهی آماری تحقیق:
جامعهی آماری تحقیق حاضر شامل کلیهی مدیران( مرد و زن ) انتخابی و انتصابی شهر ارومیه در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بوده است که در جدول (۳-۱) درج شده است.
جدول (۳-۱) : توزیع جامعه آماری مدیران به تفکیک جنسیت.

در پایین درج شده است

mop
مدیر کل
مرد زن
نسبت حجم نمونه نسبت حجم نمونه
۴/۰ ۱۴۳ ۶/۰ ۲۱۴