پایان نامه های ارشد سری اول

منابع مقالات علمی : تاثیر عصاره روغنی رزماری Rosmarinus officinalis بر عملکرد رشد و …

۴-۱- ویژگی های فیزیکوشیمیایی آب ۲۲
۴-۲- ترکیب شیمیایی عصاره رزماری ۲۳
۴-۳- نتایج آنالیز جیره های غذایی و لاشه ۲۳
۴-۳-۱- درصد رطوبت لاشه ۲۴
۴-۳-۲- درصد پروتئین لاشه ۲۴
۴-۳-۳- درصد چربی لاشه ۲۵
۴-۳-۴- درصد خاکستر لاشه ۲۵
۴-۳-۵- چربی کبد ۲۶
۴-۴- شاخص های رشد ۲۶
۴-۴-۱- وزن اولیه ۲۶
۴-۴-۲- وزن نهایی ۲۶
۴-۴-۳- درصد افزایش وزن بدن ۲۹
۴-۴-۴- ضریب رشد ویژه ۲۹
۴-۴-۵- ضریب تبدیل غذایی ۲۹
۴-۴-۶- شاخص وضعیت ۳۰
۴-۴-۷- کارایی غذا ۳۰
۴-۴-۸- بازده مصرف پروتئین ۳۰
۴-۴-۹- شاخص کبدی ۳۱
۴-۴-۱۰- میزان بقا ماهیان ۳۱
۴-۵- شاخص های بیوشیمیایی خون ۳۱
۴-۵-۱- گلوکز ۳۱
۴-۵-۲- آنزیم های کبدی ۳۲
۴-۵-۳- آلبومین ۳۲
۴-۵-۴- پروتئین کل ۳۲
۴-۵-۵- گلوبولین ۳۴
۴-۵-۶- کلسترول ۳۴
نه
۴-۵-۷- تری گلیسیرید ۳۴
۴-۵-۸- هماتوکریت ۳۵
۴-۵-۹- هموگلوبین ۳۵
۴-۵-۱۰- شمارش افتراقی گلبول های سفید ۳۶
۴-۵-۱۰-۱- لنفوسیت ۳۶
۴-۵-۱۰-۲- ائوزینوفیل ۳۷
۴-۵-۱۰-۳- نوتروفیل ۳۷
۴-۵-۱۰-۴- مونوسیت ۳۸
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ نتیجه‌گیری کلی ۳۹
۵-۲ پیشنهادها ۴۰