پایان نامه های ارشد سری اول

دسترسی به منابع مقالات : رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم ۹۳(۲D 4D) دست با نیمرخ …

۱۴٫۲٫۲٫ شاخص توده بدن (BMI) 20
۱۵٫۲٫۲٫ روش های طبقه بندی تیپ بدنی ۲۱
۱٫۱۵٫۲٫۲٫ روش شلدون ۲۱
۲٫۱۵٫۲٫۲٫ روش پارنل ۲۱
۳٫۱۵٫۲٫۲٫ روش هیث ـ کارتر ۲۲
۱۶٫۲٫۲٫ نقش تیپ بدنی بر سلامتی ۲۲
۱۷٫۲٫۲٫ تعیین نسبت انگشت دوم به چهارم ۲۲
۱۸٫۲٫۲٫ فوتسال ۲۳
۱٫۱۸٫۲٫۲٫ تاریخچه فوتسال ۲۳
۲٫۱۸٫۲٫۲٫ فوتسال در ایران ۲۴
۳٫۲٫ پیشینه پژوهش ۲۴
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۱٫۳٫ مقدمه ۲۹
۲٫۳٫ روش و طرح پژوهش ۲۹
۳٫۳٫ جامعه آماری و حجم آن ۲۹
۴٫۳٫ بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ۲۹
۵٫۳٫ متغیرها ۲۹
۱٫۵٫۳٫ متغیر ملاک ۲۹
۲٫۵٫۳٫ متغیر پیرو ۲۹
۶٫۳٫ روش های جمع آوری اطلاعات ۲۹
۷٫۳٫ زمان و مکان انجام پژوهش ۳۰
۸٫۳٫ روش آماری ۳۰
فصل چهارم: یافته های پژوهش
۱٫۴٫ مقدمه ۳۲
۲٫۴٫ یافته های توصیفی ۳۲
۳٫۴٫ یافته های استنباطی ۳۴
۱٫۳٫۴٫ آزمون فرضیه های پژوهش ۳۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱٫۵٫ مقدمه ۴۵
۲٫۵٫ چکیده پژوهش ۴۵
۳٫۵٫ بحث ۴۵
۴٫۵٫ نتیجه گیری ۴۷
۵٫۵٫ پیشنهادات ۴۷
۱٫۵٫۵٫ پیشنهادات کاربردی ۴۷
۲٫۵٫۵٫ پیشنهادات پژوهشی ۴۷
منابع ۴۸