پایان نامه ارشد

مقالات : شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران- قسمت 3

2-4-2 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 37
2-5 جمعبندی و نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………. 39
فصل سوم : بررسی کلی صنعت برق در اقتصاد ایران ………………………………………………. 40
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
3-2 تاریخچه برق در جهان………………………………………………………………………………………………………… 41
3-3 تاریخچه برق در ایران………………………………………………………………………………………………………….. 43
3-4 برق در دنیای امروزی…………………………………………………………………………………………………………. 45
3-5 ویژگیهای عمومی صنعت برق……………………………………………………………………………………………. 47
3-6 ویژگیهای خاص صنعت برق در ایران……………………………………………………………………………….. 48
3-7 تعرفههای عمومی برق……………………………………………………………………………………………………….. 50
3-8 تعرفههای تضمینی………………………………………………………………………………………………………………. 52
3-9 مدیریت مصرف…………………………………………………………………………………………………………………….53
3-10 ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه ها……………………………………………………………………………………….55
3-11 تولید انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………….57
3-12شبکه های انتقال و توزیع…………………………………………………………………………………………………..59
3-13مصرف انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………….60
3-14 مشترکین……………………………………………………………………………………………………………………………61
3-15 قیمت برق………………………………………………………………………………………………………………………….62
3-16 خصوصیسازی در صنعت برق…………………………………………………………………………………………..64
3-17 مبادلات انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………66
3-18 مبادلات انرژی الکتریکی بین مناطق……………………………………………………………………………….67
3-19 جمعبندی و نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………69
فصل چهارم: شبیهسازی و تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….. 71
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..71
4-2 متدولوژی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..76
4-3 کلیات متدولوژی دینامیک سیستمی…………………………………………………………………………………77
4-4 مبانی مدل‌سازی دینامیک سیستم……………………………………………………………………………………..78
4-5 تدوین مدل شبیه سازی تراز برق………………………………………………………………………………………..79
4-6 ساختار کلان مدل……………………………………………………………………………………………………………….79
4-7 تولید انرژی الکتریکی………………………………………………………………………………………………………….79
4-7-1 تولید برق آبی…………………………………………………………………………………………………………………80
4-7-2 تولید برق نیروگاه های حرارتی……………………………………………………………………………………….83
4-7-3 تولید برق نیروگاه های هسته ای……………………………………………………………………………………..86
4-8 تقاضای برق در هر منطقه برقی…………………………………………………………………………………………86
4-9 تخمین مدل‌‌های رگرسیون با داده‌های تابلویی………………………………………………………………….87
4-9-1 روش برآورد عمومی………………………………………………………………………………………………………87