پایان نامه های ارشد سری اول

سایت مقالات فارسی – کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه ۱۳۷ شهرداری …

جدول ۲-۱ : نمونه ای از جدول پیام ۳۵
جدول ۲-۲: تحقیقات خارجی در زمینه کاربرد داده کاوی در مراکز تماس ۴۴۴
جدول۴-۱ : فیلد های جدول پیام ۶۱
جدول ۴-۲: فیلد های جدول اطلاعاتی مربوط به اعتبار مصوب عمرانی مناطق ۶۱
جدول۴-۳: فیلد های جدول اطلاعاتی مربوط به بارش مناطق ۶۱
جدول۴-۴: فراوانی گروه های تماس ۶۳
جدول۴-۵ پراکندگی مشکلات مربوط به گروه جمع آوری و نصب ۶۵
جدول۴-۶ : طبقه بندی مشکلات بر اساس منطقه ۶۶
جدول ۴-۷ سرانه تماس و بودجه مناطق بیست و دو گانه تهران ۶۸
جدول۴-۸: شاخص‌های نیکویی برازش ۷۸
جدول۴-۹: آزمون درستنمایی مدل خطی تعمیم یافته ۷۸
جدول۴-۱۰ آزمون عوامل مدل خطی تعمیم یافته ۷۹
جدول۴-۱۱ آزمون ضرایب مدل خطی تعمیم یافته ۷۹
جدول۴-۱۲ بخشی از ارتباط‌های دنباله‌ای شناسایی شده ۸۵
جدول۴-۱۳ قوانین شناسایی شده به روش GRI 86
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ مراحل فرایند کشف دانش و جایگاه داده کاوی. ۱۱
شکل۲-۲ مراحل فرایند CRISP-DM 13
شکل ۲-۱ چرخه گردش پیام- ماخذ: مرکز سامانه ۱۳۷ ۳۶
شکل ۲-۲ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری سامانه ۱۳۷-ماخذ: مرکز مدیریت سامانه ۱۳۷ ۳۹
شکل۲-۳ مدل مفهومی تحقیق ۴۰
شکل۳-۱وضعیت ایستگاه های پنج گانه هواشناسی مستقر در شهر تهران می باشد. ۵۳
شکل۳-۲ روش اجرایی تحقیق ۵۷
شکل۴-۱: درصد فراوانی هر کدام از گروه‌های تماس ۶۴
شکل ۴-۲ :سهم مناطق در تماس های از نوع “جمع آوری خاک و نخاله” و “نصب سطل زباله مخزن دار” ۶۶
شکل۴-۳: رابطه میان تعداد تماس، جمعیت و اعتبار مصوب عمرانی ۶۹
شکل۴-۴ بررسی نه عامل اول در خوشه بندی ۷۳
شکل۴-۵ بررسی نه عامل دوم در خوشه بندی ۷۴
بررسی هفت عامل آخر در خوشه بندی ۷۵
شکل ۴-۷ اعضای خوشه های اول و دوم ۷۶
شکل ۴-۸ : آنالیز مدل خطی تعمیم یافته ۸۱
شکل ۴-۹: نمودار صعود ۸۱
شکل ۴-۱۰: مدل شبکه عصبی ۸۳
شکل ۴-۱۱: آنالیز مدل شبکه عصبی ۸۴
شکل ۵-۱ : رابطه میان تعداد تماس، جمعیت و اعتبار مصوب عمرانی ۹۳
شکل ۵-۲ اعضای خوشه اول و دوم ۹۴
۱
فصل اول
کلیات