ارتعاشات

کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار گاز

آنالیز ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی واقع در محیط الاستیک

تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌ای از جنس۹۳ FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری

پایان نامه :مدل­سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف­پذیر

بررسی ارتعاشات گرافن تک لایه، در محیط الاستیک، تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان …

مدلسازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر

آنالیز ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی واقع در محیط الاستیک

بررسی ارتعاشات گرافن تک­لایه در محیط الاستیک تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی

ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان بر اساس تئوری های تنش کوپل …

بررسی ارتعاشات گرافن تک­ لایه در محیط الاستیک تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش …

سمینار ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی: بررسی ارتعاشات اجباری تیر FGM تحت بار هارمونیک حرارتی

مطالعه ارتعاشات غیرخطی پوسته هاوپانل ها

کاربردهای آلتراسونیک

مدلسازی و تحلیل آیروالاستیک بال وبدنه یک هواپیمای جنگنده

تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD

تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی

مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب- اکسید آهن

تحلیل دینامیکی میکروتیر یکسر گیردار در محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر

بررسی تاثیر المانهای ماتریس سختی سیستم محور- بلبرینگ

محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک …

ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل