ارث دختر

تأثیر به‌کارگیری تخته‌ی هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری در پایه سوم

بررسی رابطه بین سبک های های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر پایه دوم مقطع متوسطه …

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل

ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

پایان نامه تربیتی: بررسی رابطه شیوه های فرزند پروریس و نگرش مذهبی با تاب آوری دانش آموزان دختر و پسر …

پایان نامه رشته حقوق: بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران

رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

افسردگی در زنان و دختران

پایان نامه رشته حقوق:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

پایان نامه رشته حقوق درباره:نفقه طفل متولد از زنا

آثارحکم موت فرضی درروابط زوجین

آثار حقوقی حکم موت فرضی

بررسی رابطه بین روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی

مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و استعداد اعتیاد در دانشجویان دارای نشانه های کمبود

توجه/ بیش …

مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب

پایان نامه :احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه

عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوری و پیامدهای اجتماعی آن بر خانواده بیماران

تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده

بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص

بررسی نقش سیاستهای آموزشی و تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

نقد و بررسی نظریه اعجاز قرآن در تفسیر التحریر و التنویر

اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه

بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی آویشن( زوفایی) بر اساس صفات کیفی و مرفولوژیکی

پایان نامه رشته حقوق : تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی

پایان نامه تربیتی: بررسی آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان

پایان نامه رشته حقوق جزا: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

پایان نامه رشته حقوق خصوصی با موضوع مفهوم زناشوئی و