تئوری فازی

اعداد فازی ذوزنقه ای، تئوری مجموعه فازی

: میزان خروجی rام برای واحد تحت بررسی: وزن داده ورودی iام (متغیرهای مجهول): وزن داده خروجی rام (متغیرهای مجهول)مدل CCR که توسط چازنز، کوپر و رودز در سال ۱۹۷۸ میلادی ارائه شده است را در زیر نشان داده ایم:همانطور که واضح است حل این مدل برنامه ریزی خطی به ازاء هر کدام از واحدهای […]

اندازه گیری عملکرد، تئوری مجموعه فازی

روش رتبه بندی بالا، روش کمینه حداکثر زیان یاMRA نامیده می شود که ویژگی های زیر را داراست :ویژگی ۱: اگر و دو بازه کارایی باشند. حال اگر و آنگاهویژگی ۲: اگر و دو بازه کارایی باشند. اگر A مشمول B باشد یعنی اما آنگاه :اگر آنگاه ،اگر آنگاه ،اگر آنگاه .ویژگی […]

بازده ثابت به مقیاس، تئوری مجموعه فازی

تحلیل پوششی داده ها(DEA) روش پیشنهادی چارنز[۲۴] و همکارانش بود،که یک روش ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی[۲۵] یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیری DMU، با مجموعه ی مشخصی از ورودی ها و خروجی ها می باشد. فرض اصلی DEA بر مبنای داده های دقیق قرار گرفته بود، اما در دنیای واقعی، داده ها با اصطلاحاتی […]

اندازه گیری عملکرد، تئوری مجموعه فازی

تئوری منطق فازی(Fuzzy Theory)تئوری مجموعه های فازی برای سر و کار داشتن با مفهوم رتبه بندی ارزش واقعیت جزئی از کاملا درست تا کاملا غلط،توسعه داده شده است.تئوری مجموعه فازی به ابزار برجسته ای برای سر و کار داشتن با عدم دقت و تعیین ابهام در اندازه،ایجاد راه حل های قدرتمند و با حداقل هزینه […]

اعداد فازی ذوزنقه ای، تئوری مجموعه فازی

: میزان خروجی rام برای واحد j: میزان ورودی iام برای واحد تحت بررسی: میزان خروجی rام برای واحد تحت بررسی: وزن داده ورودی iام (متغیرهای مجهول): وزن داده خروجی rام (متغیرهای مجهول)مدل CCR که توسط چازنز، کوپر و رودز در سال ۱۹۷۸ میلادی ارائه شده است را در زیر نشان داده ایم:همانطور که واضح […]

اندازه گیری عملکرد، تئوری مجموعه فازی

گام ۴- مراحل بالا را تا آن جایی تکرار می کنیم که فقط یک کارایی بازه ای- باقی بماند.رتبه بندی نهایی به صورت می باشد، که نماد < به معنی بهتر و مقدم تر می باشد(صانعی و همکاران، ۹۰).روش رتبه بندی بالا، روش کمینه حداکثر زیان یاMRA نامیده می شود که ویژگی های زیر را […]

بازده ثابت به مقیاس، تئوری مجموعه فازی

۹-۱- روشهای تحلیل داده ها تحلیل پوششی داده ها(DEA) روش پیشنهادی چارنز[۲۴] و همکارانش بود،که یک روش ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی[۲۵] یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیری DMU، با مجموعه ی مشخصی از ورودی ها و خروجی ها می باشد. فرض اصلی DEA ب

ر مبنای داده های دقیق قرار گرفته بود، اما در […]

اندازه گیری عملکرد، تئوری مجموعه فازی

بازده به مقیاس متغیر بازده به مقیاس متغیر یعنی هر مضربی از ورودی ها، می تواند همان مضرب از خروجی ها یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن را، در خروجی ها تولید می کند.الگوی(BBC)، بازده به مقیاس را، متغیر فرص می کند(خواجوی و همکاران، ۱۳۸۴)تئوری منطق فازی(Fuzzy Theory)تئوری مجموعه های فازی برای […]

اعداد فازی ذوزنقه ای، تئوری مجموعه فازی

مدل CCR که توسط چازنز، کوپر و رودز در سال ۱۹۷۸ میلادی ارائه شده است را در زیر نشان داده ایم:همانطور که واضح است حل این مدل برنامه ریزی خطی به ازاء هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده، منجر به بدست آوردن کارایی نسبی برای هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده خواهد شد. ۴-۳- مدل […]

تئوری مجموعه فازی، مجموعه های فازی

این نشان می دهد که بازه کارایی با کمینه حداکثر افت کارایی، بهترین بازه کارایی می باشد.از آنجایی که حداکثر فقدان کارایی اعداد نسبی هستند آن ها با توجه به حداکثر کارایی میان همه بازه های کارایی محاسبه می شوند. بنابراین آن ها می توانند برای انتخاب مرغوب ترین بازه کارایی از میان مجموعه بازه […]

پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت­های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی مورد شرکت­های بیمه

چکیده:اکنون که در اقتصاد جهانی، مشتریان بقای شرکت را رقم می­زنند، شرکت­ها دیگر نمی­توانند به انتظارات و خواسته­های مشتریان بی­توجه باشند. آن­ها باید همه فعالیت­ها و توانمندی­های خود را متوجه رضایت مشتری کنند. میزان رضایت مشتری، موفقیت یا شکست هر سازمانی را تعیین می­کند، بنابراین آگاهی از اینکه مشتریان تا چه حد راضی هستند اهمیت […]

پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت­های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی مورد شرکت­های بیمه

چکیده:اکنون که در اقتصاد جهانی، مشتریان بقای شرکت را رقم می­زنند، شرکت­ها دیگر نمی­توانند به انتظارات و خواسته­های مشتریان بی­توجه باشند. آن­ها باید همه فعالیت­ها و توانمندی­های خود را متوجه رضایت مشتری کنند. میزان رضایت مشتری، موفقیت یا شکست هر سازمانی را تعیین می­کند، بنابراین آگاهی از اینکه مشتریان تا چه حد راضی هستند اهمیت […]

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت­های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی مورد شرکت­های بیمه

۱-۳-سوالات پژوهشی ۴۱-۴-اهمیت و ضرورت پژوهش. ۴۱-۵- محدودیتهای تحقیق ۵۱-۶- فصل بندی تحقیق. ۶۱-۷- شرح واژهها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق. ۶۱-۸- دامنه زمانی ۸۱-۹- جامعه تحقیق ۸۱-۱۰- مراحل انجام پژوهش. ۸مقدمه فصل ۱۱قسمت اول: رضایت مشتری ۱۱۲-۱-۱- مقدمه. ۱۱۲-۱-۲- تعریف مشتری ۱۲۲-۱-۳- ارزش مشتری ۱۲۲-۱-۴- تعریف رضایت مشتری ۱۲۲-۱-۵- سطوح رضایت مشتریان. […]

پایان نامه: ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت­های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی مورد …

آقای دکتر سید حیدر میرفخرالدینی استاد مشاور : آقای دکتر سید حبیب الله میرغفوری متن پایان نامه : فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۲ ۱-۱-بیان مسئله. ۲ ۱-۲-اهداف پژوهش. ۴ ۱-۳-سوالات پژوهشی ۴ ۱-۴-اهمیت و ضرورت پژوهش. ۴ ۱-۵- محدودیتهای تحقیق ۵ ۱-۶- فصل بندی تحقیق. ۶ ۱-۷- شرح واژهها و اصطلاحات به […]