برنامه استراتژیک

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : مشکلات برنامه‌ریزی استراتژیک

مشکلات برنامه‌ریزی استراتژیک ۲-۲-۱- تقدم استراتژی بر برنامه‌ریزی در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، «برنامه‌ریزی» تبدیل به یکی از پرطرفدارترین موضوعات در حوزه ادبیات مدیریت و استراتژی گردیده بود. اما به اعتقاد مینتزبرگ هنوز تعریفی عملیاتی از «برنامه‌ریزی» ارائه نشده است. به عبارت دیگر، هنوز در مورد اینکه وقتی می‌گوییم «کسی برنامه‌ریزی می‌کند» در حقیقت «چه […]

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : مشکلات برنامه‌ریزی استراتژیک

مشکلات برنامه‌ریزی استراتژیک ۲-۲-۱- تقدم استراتژی بر برنامه‌ریزی در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، «برنامه‌ریزی» تبدیل به یکی از پرطرفدارترین موضوعات در حوزه ادبیات مدیریت و استراتژی گردیده بود. اما به اعتقاد مینتزبرگ هنوز تعریفی عملیاتی از «برنامه‌ریزی» ارائه نشده است. به عبارت دیگر، هنوز در مورد اینکه وقتی می‌گوییم «کسی برنامه‌ریزی می‌کند» در حقیقت «چه […]

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی خدمات بیمه

بهترین راه برای ایجاد تماس های جدید در کار فروشندگی بیمه برای داشتن فروشهای جدید، چیست؟ اکثر فروشندگان و نمایندگان بیمه ای که با ما تماس می گیرند، به دنبال سریع ترین، اثرگذارترین و بهترین راه برای دریافت تماس از سوی بهترین مشتریان احتمالی بیمه هستند تا بتوانند فروش بیشتری داشته باشند. این افراد سعی […]

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک – سؤالات برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک طبق نظر پیتر دراکر‌ “ برنامه ریزی استراتژیک ، فرآیند پیوسته ای از تصمیمات سیستماتیک و ریسک پذیر و با حداکثر دانش و آگاهی از نتایج آینده است که به طور سیستماتیک تلاشها و کوشش هایی را که برای انجام این تصمیم ها مورد نیاز است را سازماندهی می کند و […]

تدوین برنامه ریززی استراتژیک مدل CMS

مدل CMS مدل CMS مدلی بود که در گذشته از آن برای تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک شرکتها استفاده می‌شد. این مدل در حال حاضر به مدل HCMS(مدل مبنا) ارتقا و بهبود یافته است. پیروی از این الگو مستلزم گذر از مراحل ۲۵ گانه عملیاتی است که عبارت است از : ۱- بررسی رسالت و فلسفه وجودی […]

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

ساختار: ساختار کنترل مدیریت بر انواع مختلف مراکز مسئولیت متمرکز است. مرکز مسئولیت یک واحد سازمانی است که به توسط یک مدیر مسئول اداره می شود. هر مرکز مسئولیت دارای داده ها و ستاده هائیست. این مراکز با توجه به داده هایی و ستاده هایی که مدیر مرکز مسئولیت آن ها را برعهده دارد، تقسیم […]

برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی جبران خدمات

۲-۱- مقدمه: امروزه مبحث مدیریت استراتژیک یکی از مطرح ترین بحث های مدیریت می باشد. مدیریت استراتژیک یکی از مهمترین شاخه های راهگشا در حوزه مدیریت قلمداد می شود زمانی که صحبت از مدیریت استراتژیک به میان می آید، باید در نظر داشت که مدیریت خود اجزا، وظایف و ابعاد مختلفی را شامل می […]

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

۲-۳-۵ انتخاب استراتژی استراتژیست ها هیچ گاه همه گزینه ها را که به نفع سازمان هستند را مورد توجه قرار نمی دهند، زیرا بی نهایت راه عملی وجود دارد و برای اجرای هریک از آنها می توان از راه های بسیار زیادی استفاده کرد. بنا براین، مجموعه ای از استراتژی های جذاب و قابل اجرا […]

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک

با توجه به محدود بودن جامعه آماری تمام افراد به عنوان نمونه در نظر گرفته می شوند. ۳-۲-۳- واحد تحلیل واحد تحلیل ،واحدی است که اطلاعات جمع آوری وخصوصیات آن توضیح داده می شود (دواس ،۱۳۷۶: ۴۱( براین مبنا واحدتحلیل حاضرراکلیه مدیران،کارکنان و کارشناسان شاغل در شرکت می باشند.۳-۲-۴- شیوه

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : مشکلات برنامه‌ریزی استراتژیک

مشکلات برنامه‌ریزی استراتژیک ۲-۲-۱- تقدم استراتژی بر برنامه‌ریزی در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، «برنامه‌ریزی» تبدیل به یکی از پرطرفدارترین موضوعات در حوزه ادبیات مدیریت و استراتژی گردیده بود. اما به اعتقاد مینتزبرگ هنوز تعریفی عملیاتی از «برنامه‌ریزی» ارائه نشده است. به عبارت دیگر، هنوز در مورد اینکه وقتی می‌گوییم «کسی برنامه‌ریزی می‌کند» در حقیقت «چه […]

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : مشکلات برنامه‌ریزی استراتژیک

مشکلات برنامه‌ریزی استراتژیک ۲-۲-۱- تقدم استراتژی بر برنامه‌ریزی در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، «برنامه‌ریزی» تبدیل به یکی از پرطرفدارترین موضوعات در حوزه ادبیات مدیریت و استراتژی گردیده بود. اما به اعتقاد مینتزبرگ هنوز تعریفی عملیاتی از «برنامه‌ریزی» ارائه نشده است. به عبارت دیگر، هنوز در مورد اینکه وقتی می‌گوییم «کسی برنامه‌ریزی می‌کند» در حقیقت «چه […]

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی خدمات بیمه

بهترین راه برای ایجاد تماس های جدید در کار فروشندگی بیمه برای داشتن فروشهای جدید، چیست؟ اکثر فروشندگان و نمایندگان بیمه ای که با ما تماس می گیرند، به دنبال سریع ترین، اثرگذارترین و بهترین راه برای دریافت تماس از سوی بهترین مشتریان احتمالی بیمه هستند تا بتوانند فروش بیشتری داشته باشند. این افراد سعی […]

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک – سؤالات برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک طبق نظر پیتر دراکر‌ “ برنامه ریزی استراتژیک ، فرآیند پیوسته ای از تصمیمات سیستماتیک و ریسک پذیر و با حداکثر دانش و آگاهی از نتایج آینده است که به طور سیستماتیک تلاشها و کوشش هایی را که برای انجام این تصمیم ها مورد نیاز است را سازماندهی می کند و […]

تدوین برنامه ریززی استراتژیک مدل CMS

مدل CMS مدل CMS مدلی بود که در گذشته از آن برای تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک شرکتها استفاده می‌شد. این مدل در حال حاضر به مدل HCMS(مدل مبنا) ارتقا و بهبود یافته است. پیروی از این الگو مستلزم گذر از مراحل ۲۵ گانه عملیاتی است که عبارت است از : ۱- بررسی رسالت و فلسفه وجودی […]

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

ساختار: ساختار کنترل مدیریت بر انواع مختلف مراکز مسئولیت متمرکز است. مرکز مسئولیت یک واحد سازمانی است که به توسط یک مدیر مسئول اداره می شود. هر مرکز مسئولیت دارای داده ها و ستاده هائیست. این مراکز با توجه به داده هایی و ستاده هایی که مدیر مرکز مسئولیت آن ها را برعهده دارد، تقسیم […]

برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی جبران خدمات

۲-۱- مقدمه: امروزه مبحث مدیریت استراتژیک یکی از مطرح ترین بحث های مدیریت می باشد. مدیریت استراتژیک یکی از مهمترین شاخه های راهگشا در حوزه مدیریت قلمداد می شود زمانی که صحبت از مدیریت استراتژیک به میان می آید، باید در نظر داشت که مدیریت خود اجزا، وظایف و ابعاد مختلفی را شامل می […]

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

۲-۳-۵ انتخاب استراتژی استراتژیست ها هیچ گاه همه گزینه ها را که به نفع سازمان هستند را مورد توجه قرار نمی دهند، زیرا بی نهایت راه عملی وجود دارد و برای اجرای هریک از آنها می توان از راه های بسیار زیادی استفاده کرد. بنا براین، مجموعه ای از استراتژی های جذاب و قابل اجرا […]

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک

با توجه به محدود بودن جامعه آماری تمام افراد به عنوان نمونه در نظر گرفته می شوند. ۳-۲-۳- واحد تحلیل واحد تحلیل ،واحدی است که اطلاعات جمع آوری وخصوصیات آن توضیح داده می شود (دواس ،۱۳۷۶: ۴۱( براین مبنا واحدتحلیل حاضرراکلیه مدیران،کارکنان و کارشناسان شاغل در شرکت می باشند.۳-۲-۴- شیوه نمونه گیریدرپژوهش حاضر با توجه به […]

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

۳- چون راهنمای برنامه ریزان استراتژیک اغلب، چشم انداز موفقیت (شکل مطلوب سازمان) است برنامه های استراتژیک غالباً نمایان گر تغییرات کیفی است. در صورتی که طرح های بلند مدت نوعاً قیاس و استنباطی از وضع موجود هستند و اغلب در قالب هدف هایی مطرح می شوند که نمایان گر روند های جاری هستند.۴- برنامه […]

فرآیند مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک

– استراتژی ها– اهداف ویژهاعلام برنامه تا سطح اهداف ویژه، علاوه بر آشکار بودن قصد برنامه استراتژیک به طور واضح، انگیزه کارکنان برای فعالیت را بیشتر خواهد کرد. می توان برنامه را طوری اعلام کرد که انعطاف لازم برای به روز آوری آن وجود داشته باشد. برنامه می تواند به صورت لایه های قابل تغییری […]

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

۲- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات، فرصتهای جدید و تهدیدات در حال ظهور را تسهیل می کند.۳- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی کار تقویت می سازد.۴-کلیه تصمیم گیری‌های مدیران در زمینه‌ استراتژی را در کل سازمان هماهنگ می نماید.۵- سازمان را قادر می سازد که موقعیت واکنشی[۱] خود را […]

مزایای مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک

 آخرین گام مدیریت استراتژیک، شامل نظارت و ارزیابی فرایند مدیریت استراتژیک به عنوان یک کل بوده، نقش تضمین عملکرد مناسب این فرایند را دارا می باشد. کنترل تمامی ابعاد تجزیه و تحلیل محیطی، پایه‌گذاری جهت گیری های سازمانی، تعیین و تدوین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها، حتی نحوه‌ کنترل استراتژی ها را دربردارد. شایان ذکر […]

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

تمرکز بر عوامل درونی و بیرونی تلاش­های توسعه مدیریت تحول گرا باید با تمرکز بر روی محیط درونی و آگاهی از محیط بیرونی انجام پذیرد. تقاضاهای کسب و کار جدید نیاز به تغییر را اجبار می کنند، ولی ملاکی برای نحوه ایجاد تغییر ارائه نمی­کنند. (خواه به وسیله مدیران ارشد اجرایی شروع شده باشد، خواه […]

نمونه گیریدرپژوهش حاضر با توجه به […]

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

۳- چون راهنمای برنامه ریزان استراتژیک اغلب، چشم انداز موفقیت (شکل مطلوب سازمان) است برنامه های استراتژیک غالباً نمایان گر تغییرات کیفی است. در صورتی که طرح های بلند مدت نوعاً قیاس و استنباطی از وضع موجود هستند و اغلب در قالب هدف هایی مطرح می شوند که نمایان گر روند های جاری هستند.۴- برنامه […]

فرآیند مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک

– استراتژی ها– اهداف ویژهاعلام برنامه تا سطح اهداف ویژه، علاوه بر آشکار بودن قصد برنامه استراتژیک به طور واضح، انگیزه کارکنان برای فعالیت را بیشتر خواهد کرد. می توان برنامه را طوری اعلام کرد که انعطاف لازم برای به روز آوری آن وجود داشته باشد. برنامه می تواند به صورت لایه های قابل تغییری […]

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

۲- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات، فرصتهای جدید و تهدیدات در حال ظهور را تسهیل می کند.۳- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی کار تقویت می سازد.۴-کلیه تصمیم گیری‌های مدیران در زمینه‌ استراتژی را در کل سازمان هماهنگ می نماید.۵- سازمان را قادر می سازد که موقعیت واکنشی[۱] خود را […]

مزایای مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک

 آخرین گام مدیریت استراتژیک، شامل نظارت و ارزیابی فرایند مدیریت استراتژیک به عنوان یک کل بوده، نقش تضمین عملکرد مناسب این فرایند را دارا می باشد. کنترل تمامی ابعاد تجزیه و تحلیل محیطی، پایه‌گذاری جهت گیری های سازمانی، تعیین و تدوین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها، حتی نحوه‌ کنترل استراتژی ها را دربردارد. شایان ذکر […]

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

تمرکز بر عوامل درونی و بیرونی تلاش­های توسعه مدیریت تحول گرا باید با تمرکز بر روی محیط درونی و آگاهی از محیط بیرونی انجام پذیرد. تقاضاهای کسب و کار جدید نیاز به تغییر را اجبار می کنند، ولی ملاکی برای نحوه ایجاد تغییر ارائه نمی­کنند. (خواه به وسیله مدیران ارشد اجرایی شروع شده باشد، خواه […]