نیروی سطحی

زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ – زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

.۴-۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﻮری ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد . اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از روش ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ . اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل […]

آموزش نیروی انسانی، توسعه منابع انسانی

– سرمایه گذاری روی افراد می تواند کمک بزرگی به بهره وری باشد مشروط بر اینکه با دقت برنامه ریزی شود و به نیازهای کسب و کار مربوط باشد.– بهره وری در موقعیت های متفاوت معانی گوناگونی دارد و بهره وری مرتبط با توسعه منابع انسانی را می توان از راههای گوناگونی بدست آورد. در […]

بهره وری نیروی انسانی، کارایی تخصیصی

(۳-۲)در تعیین تفاوت بین کارایی و بهره وری باید به نکات زیر توجه داشت: کارایی به عنوان معیاری بین صفر تایک و یا بر حسب درصد بین صفر تا صد بیان شده است درحالی که بهره وری می‌تواند بزرگتر از یک باشد. بهره وری را در ارتباط با تک تک عوانل مانند بهره وری نیروی […]

نظام عدالت کیفری، اعتماد به نفس، نیروی انسانی

در پایان با توجه به روند تحولات بین المللی در قبال مواد مخدر که به سوی اتخاذ یک استراتژی عقب نشینی با اولیوت بازپروری بر سرکوب در جریان است، ضرورت بازاندیشی آن در نظام عدالت کیفری ایران کاملاً محسوس است و باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد. دیدگاه حضرت امام خمینی در پیشگیری ازاعتیاد: اعتیاد […]

بهره وری نیروی انسانی، رشد و توسعه اقتصادی

‌د _ ایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر که به منظورتدارک وسایل و لوازم تولید و انتقال و توزیع نیروی برق طبق‌ اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.ه _ مشارکت با شرکت‌های برق منطقه‌ای و سازمان‌های آب و برق و سایر تأسیسات فنی و بازرگانی که در امر […]

پایان نامه تعیین رابطه بین اعتماد به همکاران با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان

بخش اول: مبانی نظری پژوهش ۲-۱-۱ تاریخچه ی اعتماد مفهوم اعتماد یکی از کلیدی ترین، مفاهیم سازمانی است که در ادبیات مدیریت دارای جایگاه ویژه ای می باشد و در این باره به زعم برخی صاحب نظران، مفهوم اعتماد خصلت انسان، و مفهومی است که در نظام های دینی و ارزشی جایگاه ویژه ای […]

پایان نامه تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

چکیده: هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی طراحی شده است. جهت آزمون فرضیه ها پرسشنامه ای شامل ۴۵ سوال با توجه به شاخصهای تعریف شده برای ابعاد الزامات […]

پایان نامه تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

چکیده:هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی طراحی شده است. جهت آزمون فرضیه ها پرسشنامه ای شامل ۴۵ سوال با توجه به شاخصهای تعریف شده برای ابعاد الزامات برنامه […]

پایان نامه روانشناسی درباره تفاوت دیدگاه شناختی درمانی با روان تحلیلی

تفاوت دیدگاه شناختی درمانی با روان تحلیلی شناخت درمانی و درمان روان تحلیلی از جهاتی با هم شباهت دارند، در هر دو روش مراجع افکار، طرز تلقی‌ها و انتظارات خود را بیان می‌کند. وظیفه درمانگر آن است تا با برقراری ارتباط میان افکار با احساسات و حوادثی که در زندگی مراجع روی می‌دهد او را […]

مقاله تفاوت دیدگاه شناختی درمانی با روان تحلیلی

تفاوت دیدگاه شناختی درمانی با روان تحلیلی شناخت درمانی و درمان روان تحلیلی از جهاتی با هم شباهت دارند، در هر دو روش مراجع افکار، طرز تلقی‌ها و انتظارات خود را بیان می‌کند. وظیفه درمانگر آن است تا با برقراری ارتباط میان افکار با احساسات و حوادثی که در زندگی مراجع روی می‌دهد او را […]

چشم انداز طرح برای معلمان جدیدالورود

چشم انداز طرح برای معلمان جدیدالورود فرض کنیم معلمی جدیدالورود با مدرک کارشناسی در سال ۱۳۹۲ وارد سیستم آموزشی شود. در صورت احراز کلیه شرایط در سال ششم از خدمت توفیق می یابد در آزمون مرتبه «مربی معلم » شرکت کند و وارد اولین رتبه اصلی نظام شود. همین فرد تا رسیدن به مرتبه «دانشیارمعلم […]

پایان نامه روانشناسی : چشم انداز طرح برای معلمان جدیدالورود

چشم انداز طرح برای معلمان جدیدالورود فرض کنیم معلمی جدیدالورود با مدرک کارشناسی در سال ۱۳۹۲ وارد سیستم آموزشی شود. در صورت احراز کلیه شرایط در سال ششم از خدمت توفیق می یابد در آزمون مرتبه «مربی معلم » شرکت کند و وارد اولین رتبه اصلی نظام شود. همین فرد تا رسیدن به مرتبه «دانشیارمعلم […]

پایان نامه اهدف های کلی آموزش ریاضی در دوره­ی تحصیلی عمومی

اهدف های کلی آموزش ریاضی در دوره­ی تحصیلی عمومی هدف کلی آموزش و پرورش در دوره­ی عمومی آماده ساختن فرد برای زندگی در تمام ابعاد است. لذا آموزش ریاضی در این دوره باید در جهت نیل به هدف های کلی زیر باشد: الف- پرورش نظم فکری و درست اندیشیدن از طریق آموزش به کار بردن […]

پایان نامه اهدف های کلی آموزش ریاضی در دوره­ی تحصیلی عمومی

اهدف های کلی آموزش ریاضی در دوره­ی تحصیلی عمومی هدف کلی آموزش و پرورش در دوره­ی عمومی آماده ساختن فرد برای زندگی در تمام ابعاد است. لذا آموزش ریاضی در این دوره باید در جهت نیل به هدف های کلی زیر باشد: الف- پرورش نظم فکری و درست اندیشیدن از طریق آموزش به کار بردن […]